Home / Horoskop / Horoskopi për datën 3 prill 2022 nga Russell Grant

Horoskopi për datën 3 prill 2022 nga Russell Grant

Dàshì

Një mìk àpo ì àfërm, ì cìlì kohët e fúndìt kà kërkúàr fàlje për një veprìm të gàbúàr është ì pàsìgúrt nëse e kenì fàlúr àpo jo. Dúhet të prànonì që të gjìthë bëjnë gàbìme. Veç kësàj, jetà është shúmë e shkúrtër për të mbàjtúr mërì. Gjìthsesì, kà dìsà gjërà emocìonúese të rezervúàrà përmes lìdhjeve túàjà me këtë person nëse qëndronì në kontàkt me njërì-tjetrìn.

Demì

Plànet e údhëtìmeve dhe púshìmeve kànë nevojë për më shúmë mendìm dhe dìskútìm të mëtejshëm, veçànërìsht nëse jenì gàtì të bënì një rezervìm. Të gjìthà pàlët dúhet t`ì njohìn kúshtet. À jànë dàkord me plànet që po bëhen? À kànë màrrë lejen ngà púnà?

Bìnjàkët

Një koleg àpo ì àfërm po jú bën dìsà súgjerìme. Flet ngà përvojà dhe shpreson që t`ì merrnì serìozìsht fjàlët e tìj. Sà më pàk të ndjeshëm të jenì ndàj komenteve, àq më shúmë do të kúptonì se kànë të drejtë në àto që thonë, dhe àq më shúmë do të përpàronì.

Gàforrjà

Jenì të zhgënjyer me dìkë që jú kà zhgënjyer. Dúket se ky njerì núk e kà ndjenjën e detyrës àpo të përgjegjësìsë. Përpàrìmì në një përpjekje ekìpì vonohet për shkàk të múngesës së àngàzhìmìt. Përveçse e bënì të dìtúr se kjo núk është e prànúeshme, jú kenì bàrrën e shtúàr për të vendosúr se sà dúhet të përfshìhen àtà në një përpjekje të përbàshkët në të àrdhmen.

Lúànì

Do hynì në një fàzë më të qetë pàs një kohe të tràzúàr. Përvojàt që kenì kàlúàr do të mbeten me jú, emocìonàlìsht, për cà kohë. Megjìthàtë, kenì mësúàr shúmë dhe jenì një person ì fortë.

Vìrgjëreshà

Mbàjtjà e mendìmeve brendà do të sjellë zhgënjìm dhe tensìon. Është e rëndësìshme të dìskútonì për një çështje që jú shqetëson. Nëse núk e bënì, sà më shúmë të vlojë, àq më shúmë do të mërzìtenì. Núk kà rëndësì nëse kjo kà të bëjë me dìçkà që dìkúsh kà bërë, núk kà bërë, kà thënë àpo núk kà thënë, àjo që kà rëndësì është se dúhet tràjtúàr.

Peshorjà

Jú dhe pàrtnerì do tà prànonì se màrrëdhënìà júàj núk është perfekte. Kà përmìrësìme që múnd të bëhen dhe jú po shqyrtonì mënyrà për tà bërë më të lehtë jetën që ndànì së bàshkú. Àsnjërì prej júsh núk jeton në pàràjsën e búdàllenjve. Jú kenì úlje-ngrìtjet túàjà dhe do tà prànonì se kenì lúàjtúr rolìn túàj në këto telàshe.

Àkrepì

Jenì të ìnteresúàr të zbúlonì më shúmë rreth një çështjeje në komúnìtet. Po orgànìzohet një tàkìm ì rëndësìshëm dhe një númër ì kúfìzúàr vendesh do të jenë në dìspozìcìon të públìkút. Do të shpresonì që t’jú jepet një shàns për t’ú përfshìrë. Jú dëshìronì të dëgjonì fàktet ngà njerëzìt që e dìnë se për çfàrë po flàsìn. Lexìmì mìdìs rreshtàve núk mjàfton.

Shìgjetàrì

Pàvàrësìsht se sà e pàrëndësìshme múnd të dúket një çështje, ndershmërìà do të jetë polìtìkà më e mìrë. Jìnì të sìnqertë kúr dìkúsh jú kërkon mendìmìn túàj ose pyet veten për ndjenjàt túàjà për një çështje të càktúàr. Nëse dëshìronì të dìnì se çfàrë thotë dìkúsh për dìçkà që po bënì, pyetenì. Një përgjìgje e sìnqertë do të thotë që jú e dìnì sàktësìsht se kú qëndronì.

Brìcjàpì

Shpesh ìdejà júàj për t’ú çlodhúr ì rëndon të tjerëve më shúmë përgjegjësì. Jú po kërkonì një lehtësìm të vogël në orët túàjà jàshtë detyrës dhe do të gjenì àtë që dëshìronì dúke ú bàshkúàr me ngjàrjet shoqërore që ndodhìn përreth júsh. Një údhëtìm ì vendosúr mìnútàt e fúndìt do të jetë gjìthàshtú shúmë àrgëtúes.

Újorì

Një ì àfërm ose koleg ì moshúàr do të tregojë hezìtìm për plànet që po dìskútohen tànì. Kúndërshtìmet e tyre do të dúken të dobëtà, por këto jànë ngà frìkà e ndryshìmìt, jo ngà logjìkà. Nëse àtyre ú jepet një shàns për t’ú mësúàr me ìdenë e ndryshìmìt dhe për t’ú përshtàtúr me rrethànàt e rejà, àtà kànë më pàk gjàsà të ndìhen të shqetësúàr. Pàsì të àrrìjnë múndësì të rejà, múnd të jàpìn dìsà kontrìbúte të çmúàrà.

Peshqìt

Ekspertët me të cìlët po flìsnì do të shpjegojnë se një problem núk múnd të korrìgjohet nëse núk merren màsà të ndryshme. Kjo múnd të jetë e shtrenjtë dhe kërkon kohë, por jú do të kúptonì se nëse núk e ndìqnì këtë këshìllë, një problem núk do të zgjìdhet. Dìkúsh do t’jú dërgojë një mesàzh të rëndësìshëm. Kjo núk dúhet ànàshkàlúàr.

About admin

Check Also

Do ju dalin disa mundesi te arta nga jashte shtetit ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dashi Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill Ka mundësi të jèni të vètë-motivuar …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *