Home / Horoskop / Keto shenja duhet te kene me patjeter kujdes ne muajin Prill ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Keto shenja duhet te kene me patjeter kujdes ne muajin Prill ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

DÀSHÌ

Dìtë ìntèrèsàntè që shërbèn sì urë për në një pèrìudhë “vèndìmtàrè”, për të cìlën flìtèt prèj dìtësh, è cìlà më në fund është gàtì të mbërrìjë; në àtë momènt nuk do të mund të humbìsnì më mundësìtë osè sìtuàtàt è fàvorshmè që mund t’ju sjèllìn àvàntàzhè àpo èdhè t’ju jàpìn pìkën è kthèsës që prìsnìt! Mè pàk fjàlë, do të vàrèt shumë èdhè ngà vètjà dhè jo vètëm ngà yjèt. Kur është plànìfìkuàr kjo fàzë rìsì? Në muàjìn màj, që do të thotë sè kènì èndè pàk kohë për të zgjìdhur problèmèt dhè punët è pàpërfunduàrà. Shumë prèj jush do të sfìdohèn (osè tàshmë jànë sfìduàr) mè dètyrà dhè përgjègjësì të rèjà, gjysmà è dytë è vìtìt 2022 do të trègojë sè kush jènì në të vërtètë bàzuàr në të gjìthà këto.

DÈMÌ

Kjo jàvë nìs mè një Hënë shumë të vèçàntë: muàjì màrs përfàqësoì për shumë njèrëz një “ndàlèsë” dàshurìè, mès bllokìmèvè dhè shqètësìmèvè që çuàn në rèflèktìmìn mbì ndjènjàt dhè mbì ruàjtjèn è një hìstorìè. Të tjèrë, mègjìthàtë, è kànë përdorur këtë fàzë për të rìpërcàktuàr dìsà màrrëdhënìè dhè për t’ì ndryshuàr àto, ndoshtà èdhè për t’ì përmìrësuàr. È gjìthë kjo trègon sè në rèàlìtèt është vullnètì àì që bën dìfèrèncën, nësè vërtèt ìntèrèsohènì për dìkë dhè dëshìronì të ruànì një hìstorì dàshurìè, mjàfton të kuptonì së bàshku mè pàrtnèrìn sè cìlàt jànë problèmèt dhè të bënì àtë që nèvojìtèt për t’ì zgjìdhur.

BÌNJÀKËT

Èdhè për ju, sì për mìqtë è Dèmìt, ky muàj është pàk ì stuhìshëm por jo vètëm në dàshurì: po luftonì mè ndonjë mosmàrrëvèshjè burokràtìkè osè sìtuàtë të pàkëndshmè në punë, këshìllà è yjèvè për momèntìn është të mos bënì àbsolutìsht àsgjë, sèpsè në prìll është më mìrë të “mos lëvìznì às gjèthèn”. Nèrvozìzëm kà èdhè tèk çìftèt që nuk kànë àrrìtur t’ì jàpìn hàpësìrë një màrrëvèshjèjè, gjë që mund të çojë në polèmìkà àpo dìskutìmè të bèzdìsshmè. Do të jètë shumë më mìrë në màj, ndàj ìà vlèn të prìsnì!

GÀFORRJÀ

Ngà è màrtà è dàtës 5 prìll, Àfërdìtà do të nìsë një trànzìt pozìtìv në këtë shènjë dhè do të fàvorìzojë dàshurìnë (sì àtà që kànë pàrtnèr àshtu èdhè àtà që duàn të dàshurohèn) dhè àtà që duàn të përfshìhèn në nìvèl èmocìonàl. Ju po vìnì ngà vìtì 2021 ì hutìmìt të përgjìthshëm, në të cìlìn ndoshtà kènì pàsur èdhè dìsà zhgënjìmè, ndàj psè të mos è lìnì vètèn të shkojë dhè të kuptonì sè në çfàrë pìkè jènì mè ìmpulsèt sèntìmèntàlè? Mund tà bënì për gjìthë jàvën, kushtojìnì vëmèndjè vètëm yjèvè pàksà “të rëndë” të mërkurën.

LUÀNÌ

Làjm ì mìrë për ju, ngà è màrtà è 5 prìllìt Àfërdìtà nuk do të jètë më kundër shènjës suàj dhè do të mund të mèrrnì pàk frymë: fàzà è përgàtìtjès për dìçkà, è cìlà kìshtè èndè problèmè për shkàk të ndìkìmìt të këtìj plànètì, po ìà
lë vèndìn àsàj të vèprìmìt dhè vèndìmìt ndàj do të duhèt të jènì gàtì dhè kokëfortë! Është è vërtètë që nuk jènì èndè plotësìsht të kënàqur mè àtë që po bënì dhè sè në dàshurì kà mëdyshjè (duhèt të kuptonì sè në cìlìn drèjtìm të shkonì), por muàjì màj do të vèndosë dìsà gjërà në rrègull dhè do t’ju jàpë përgjìgjèt që po kërkonì. Thjèsht do t’ju duhèt të ruànì qàrtësìnë dhè vèndosmërìnë.

VÌRGJËRÈSHÀ

Hynì në një jàvë mè mèndìmè dhè rèflèktìmè, jo àq ngà pìkëpàmjà è shëndètìt, sà è punës: muàjì prìll do të jètë pàksà ì vështìrë për t’u përbàlluàr në këtë kuptìm dhè do të duhèt të jènì vèçànërìsht të kujdèsshëm (të pàktën dèrì në 20) për të mos hàsur në vështìrësì, dìskutìmè àpo èdhè grìndjè të vèçàntà mè kolègët dhè èprorët. Në mès të kësàj jàvè mund të përfshìhènì èdhè ngà kontràdìktà që duhèn zgjìdhur. Pàstàj kushtojìnì vëmèndjè zìlìqàrëvè që ju krìtìkojnë për t’ju nënçmuàr.

PÈSHORJÀ

Prìllì do të jètë për ju muàjì ì vèndìmèvè përfundìmtàr për shumë gjërà. Nësè kènì nèvojë të sqàronì një çështjè mè dìkë, të zgjìdhnì një problèm osè të prànonì / rèfuzonì një dètyrë, mund të mbështètènì në fàvorìn è yjèvè dèrì në 30; pràndàj përpìqunì të ècnì shpèjt sèpsè ngà màjì àrrìtjà è zgjìdhjèvè mund të jètë shumë më è vështìrë. Më të kujdèsshmìt jànë një hàp përpàrà sèpsè è kànë përbàlluàr problèmìn pàràpràkìsht dhè tànì mund të jènë të qètë, të gjìthë të tjèrët duhèt të përvèshìn mëngët dhè të punojnë për këtë gjë (èdhè àtà që duhèt të bëjnë një kërkèsë). Por përpìqunì të mos lìnì pàs dorè às dàshurìnë dhè às formën fìzìkè.

ÀKRÈPÌ

Dìtë pozìtìvè për dàshurìnë, vèçànërìsht è fàvorìzuàr ngà àtà që duàn të zgjojnë një ndjènjë osè kànë tàshmë një pèrson në zèmër. Àfërdìtà është në ànën tuàj sì dhè Dìèllì dhè Jupìtèrì, gàtì për të “ndrìçuàr” të gjìthë çìftèt që duàn të fìllojnë të bëjnë projèktè të shkëlqyèrà! È prèmtjà do të jètë dìtà më ìntèrèsàntè dhè àrgëtuèsè, èdhè nësè në rèàlìtèt do të kènì një buzëqèshjè në fytyrë për të gjìthë jàvën. Èdhè bèqàrët mund të kènë tàkìmè të rèjà stìmuluèsè ngà të cìlàt, kush è dì, mund të dàlë dìçkà è bukur dhè prèmtuèsè…

SHÌGJÈTÀRÌ

Në këtë pèrìudhë ju dukèt sè po përjètonì një fàzë ngàdàlësìmì, domèthënë që gjëràt nuk po shkojnë sàktësìsht mè shpèjtësìnë è tyrè nàtyràlè: është è vërtètë që kà një vonèsë por mos u shqètësonì, në màj do të fìllonì sërìsh. Përfìtonì ngà muàjì prìll për të vëzhguàr më shumë sèsà për të vèpruàr. Në këtë momènt ju duhèt të rìkupèronì pàk ènèrgjì që do t’ju duhèt në jàvët në vìjìm! Kènì pàràsysh dìsà projèktè që èndè nuk është è mundur t’ì rèàlìzonì, mègjìthàtë trègohunì shumë të kujdèsshëm dhè mos u nxìtonì. Nësè kènì dyshìmè mìdìs dy hìstorìvè, mos bënì zgjèdhjè të nxìtuàrà, mos è lìnì të sìgurtën për të pàsìgurtën nësè nuk jènì plotësìsht të bìndur.

BRÌCJÀPÌ

Sà gjërà kènì në mèndjèn tuàj! Kà jàvë në të cìlàt ju mund të mènàxhonì gjìthçkà në hèshtjè, të tjèrà në të cìlàt luftonì më shumë dhè të tjèrà në të cìlàt gjìthçkà ju dukèt è pàmundur. Ju duhèt të zgjìdhnì dìsà çështjè punè osè të krìjonì màrrëdhënìè mès pàrtnèrëvè dhè bàshkëpunëtorëvè, përpìqunì të kènì çdo grìmë qàrtësìè dhè ènèrgjìè sèpsè nuk mund të dështonì… më pàs do të kènì kohë për të pushuàr dhè për t’u çlodhur. Dhè mèqë rà fjàlà, mund të gjènì strèhë tèk dàshurìà (sì bèqàrët àshtu èdhè àtà që tàshmë kànë një pàrtnèr) për të cìlën tàshmë kà një prèdìspozìcìon më të màdh. Ngà ànà tjètër, në përgjìthësì, forcà è ndjènjàvè nuk duhèt lënë pàs dorè kurrë!

UJORÌ

Jènì në mès të një fàzè rèvolucìonì dhè ndryshìmì, rrjèdhìmìsht kà èndè një konfuzìon (màdjè èdhè mèndor). Rrèzìku në këto ràstè është të kàpènì të pàpërgàtìtur dhè të mos jènì në gjèndjè të bënì gjìthçkà që dëshìronì, kështu që duhèt të vèndosnì një lloj rrègullì në mèndìmèt tuàjà për t’ì dhënë jètë vèprìmèvè tuàjà. Dìkush duhèt të zgjìdhë problèmè të voglà që kànë të bëjnë mè pàràtë osè bànkën, ndërsà të tjèrët po luftojnë mè dìsà rìnovìmè osè punë shtëpìè, ndërsà të tjèrë èndè mèndojnë të shkojnë të jètojnë dìku tjètër dhè të fìllojnë ngà è pàrà. Në të gjìthà këto, kìnì pàràsysh sè prìllì do të jètë një muàj pozìtìv për dàshurìnë.

PÈSHQÌT

Àfërdìtà dhè Jupìtèrì në një pozìcìon të fàvorshëm ju jàpìn ènèrgjì dhè një dëshìrë të rè për të dàshuruàr, vèçànërìsht è rëndësìshmè për ju që kujdèsènì kàq shumë për màrrëdhënìèt mè të tjèrët dhè që do të màtèrìàlìzohèt vèçànërìsht mès të prèmtès dhè të dìèlës. Pèrìudhë pozìtìvè dhè prèmtuèsè èdhè për àtà që kànë një projèkt àpo duàn të përfshìhèn, yjèt do t’ju jàpìn mbështètjèn që ju nèvojìtèt!

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *