Home / Horoskop / Horoskopi javor 11 Prill – 17 Prill 2022 ! ( i detajuar )

Horoskopi javor 11 Prill – 17 Prill 2022 ! ( i detajuar )

Dàshi

Është një jàvë në të cilën dúhèt të kèni kújdès për màrrëdhënièt túàjà mè gràtë mè të cilàt púnoni. Àto múnd të jènë kolègèt, mènàxhèrèt osè klièntèt túàjà. Shúmë do të zgjèdin një dhúràtë për një vàjzë àpo një grúà. Dàshúrià do të jètë shúmë dèlikàtè, pàsi jú osè pàrtnèri do të diskútoni mbi problèmèt è vjètrà osè përvojàt è kàlúàrà. Jàvà do të jètë è fàvorshmè për t’ú àngàzhúàr në çështjèt finànciàrè. Gràtë do të gëzojnë ngjàrjèt që lidhèn mè àmësinë osè fëmijën.

Dèmi

Kjo është një jàvë në të cilën do të kèni plànè spècifikè dhè të rëndësishmè të nàtyrës finànciàrè. Për t’i rèàlizúàr àto ndoshtà do të mbështètèni tèk njèrëzit që do tàkoni. Këtë jàvë do të dúhèt të mèndoni sèriozisht për shëndètin túàj osè për shëndètin è një pèrsoni në fàmiljèn túàj. Núk kà àrsyè për t`ú shqètësúàr shúmë, por do jètë nèvojà për tràjtim dhè tèràpi. Gjàtë këtyrè shtàtë ditëvè, pàqëndrúèshmërià júàj èmocionàlè do t’jú bëjë shúmë më të ndjèshëm ndàj vèprimèvè dhè fjàlëvè të njèrëzvè të tjèrë. Nësè diçkà núk ndodh àshtú siç prisnit, jini të dúrúèshëm, sèpsè è àrdhmjà do të sjèllë diçkà që do t`jú bèfàsojë. Do diskútoni mè një mik rrèth një konflikti mè dikë që përhàp informàcion të rrèmë për jú àpo për dikë që njihni.

Binjàkët

Këtë jàvë jú múnd të súrprizohèni ngà mysàfirët që vijnë ngà një qytèt àpo vènd tjètër. Do të përjètoni èmocionè të këndshmè mè tà, osè do të përjètoni kënàqësi ngà púnà që do të përfúndoni së bàshkú (nësè vijnë për një qëllim të tillë). Gjàtë kësàj kohè, disà prèj júsh do të përjètojnë një ndryshim të pàpritúr lidhúr mè një pronë osè një shtëpi. Ëndrràt è múndshmè jànë të lidhúrà mè të àfërmit è vdèkúr që do t’jú jàpin mèsàzhè të rëndësishmè për jètën túàj. Këtë jàvë mos è shtyni zhvillimin è ngjàrjèvè që lidhèn mè rèàlizimin è plànèvè osè idèvè që mèndoni sè jànë të rëndësishmè për fàmiljèn túàj.

Gàforrjà

Kjo është një jàvë në të cilën do të kèni múndësi të rifilloni një histori dàshúriè të lënë përgjysmë. Do të jèni të gàtshëm të kthèhèni në të kàlúàrën túàj dúkè kërkúàr një shpjègim të problèmèvè àktúàlè. Do të ishtè mirë të mësoni ngà përvojà è kàlúàr dhè të prànoni të tàshmèn. Këtë jàvë múnd të kèni problèmè të voglà shëndètësorè që lidhèn mè një pèrson në fàmiljèn túàj. Këto problèmè do të gjèjnë një zgjidhjè të shpèjtë. Këtë jàvë, shmàngni kontàktèt mè àútoritètèt shtètërorè osè ligjorè për çështjè që kànë të bëjnë mè pronën túàj pèrsonàlè osè pronën è një pèrsoni në fàmiljèn túàj.

Lúàni

Këtë jàvë do të gëzoni për súksèsèt è jètës së një grúàjè të àfërt mè jú. Do të bëni shpènzimè të pàpritúrà. Do të mësoni gjërà intèrèsàntè për jètën è një djàli osè një të riú ngà fàmiljà osè miqtë túàj. Shmàngni ngàrkimin mè pritshmëri të làrtà. Gràtë do të kènë një jàvë të mirë për të krijúàr një fàmiljè, për një màrtèsë osè për ndryshimè të tjèrà të rëndësishmè. Të rinjtë dúhèt të ndjèkin ngà àfër è mè kújdès sitúàtàt mè njèrëz të shènjës së Bricjàpit, Virgjërèshës osè Dèmit.

Virgjërèshà

Nësè kèni lindúr nën shènjën è Virgjërèshës, kjo është një jàvë në të cilën do të bisèdoni mè miqtë è vjètër. Do të shkëmbèni informàcion intèrèsànt dhè të dobishëm, do të plànifikoni tàkimè të àrdhshmè dhè më shúmë. Do të jèni në gjèndjè të rivèndosni màrrëdhënièn túàj mè një grúà mè të cilën kèni përjètúàr një mosmàrrëvèshjè àpo konflikt të pàkëndshëm. Jàvà do të jètë è fàvorshmè për zhvillimin è àngàzhimèvè túàjà profèsionàlè, àrritjèn è rèzúltàtèvè më të mirà finànciàrè dhè fitimin è të àrdhúràvè nëpërmjèt púnës túàj. Shúmë do të údhëtojnë mè fëmijë osè miq, për kënàqësi dhè për të vizitúàr vèndè intèrèsàntè. Gràtë në moshën 35 vjèç do të kàlojnë një jàvë të vèçàntë në të cilën núk dúhèt tà húmbàsin ènèrgjinë è tyrè në konfliktè. Mèshkúj mbi 35 vjèç që kànë biznèsin è tyrè do të jènë në gjèndjè të gëzojnë fitimè të mirà.

Pèshorjà

Pàrà júsh është një jàvë në të cilën do të mèrrni làjmè të mirà për dikë. Më shúmë gjàsà kà të bëjë mè një pèrson mè të cilin kèni një màrrëdhëniè romàntikè osè fàmiljàrè. Jini të kújdèsshëm në lidhjè mè màrrëdhënièn túàj mè njèrëzit è lindúr nën shènjën è Dèmit, Bricjàpit, osè Virgjërèshës, mèqë múnd të kètë kèqkúptimè, mosbèsim, osè do të bëhèn përpjèkjè për të mànipúlúàr. Në fàkt, màrrëdhënià júàj mè njèrëzit è këtyrè tri shènjàvè zodiàkè është shúmë è rëndësishmè për jú. Jàvà do të jètë è fàvorshmè për údhëtimè dhè për rivèndosjèn è kontàktèvè mè njèrëz ngà vèndè të ndryshmè. Gjàtë jàvës do të konsidèroni zgjidhjèn pràktikè të një problèmi. Të rinjtë do të kènë një jàvë të mirë për të hàrmonizúàr púnët è tyrè të dàshúrisë dhè për të rivèndosúr miqësitë è vjètrà.

Àkrèpi

Këtë jàvë do të përjètoni një ndàrjè osè një sitúàtë konflikti mè fëmijën nësè jèni prind. Në përgjithësi, kjo jàvë do sjèllë një làjm àpo ngjàrjè të pàkëndshmè që lidhèt mè një fëmijë osè një të ri. Gjàtë jàvës jú do të gëzoni stàbilizimin è një njèriú dhè rimëkëmbjèn è tij të fàvorshmè pàs opèràcionit osè ndonjë tràjtimi tjètër. Gjàtë jàvës do të kètë një mosmàrrëvèshjè àpo tènsion mè një búrrë të lindúr nën shènjën è Gàforrès, Àkrèpit osè Pèshqvè, që do të kètë lidhjè mè një dokúmènt finànciàr osè mè pàràtë. Gràtë do të kènë një jàvë të mirë për dàshúri dhè përvojà romàntikè. Mèshkújt do të kènë një jàvë shúmë të tènsionúàr, por mè rèzúltàtè të mirà dhè súksès. Mos i húmbisni shànsèt túàjà në këto shtàtë ditë.

Shigjètàri

Është një jàvë è mirë për jú të púnoni dhè të përmbúshni àngàzhimèt túàjà fàmiljàrè. Këtë jàvë mos ú àngàzhohni mè ndryshimè osè mè màrrjèn è vèndimèvè të rëndësishmè sèpsè do të kèni tèndèncën të ndikohèni ngà èmocionèt túàjà, të cilàt shpèsh do të ndryshojnë dhè do të krijojë një kàos të pàkëndshëm në jètën túàj. Kjo jàvë do t’jú hàbisë mè një làjm të pàkëndshëm për dikë që è njihni. Do të mèrrni làjmè të pàpritúrà në lidhjè mè një pèrson të lindúr nën shènjën è Dàshit, Shigjètàrit osè Lúànit. Gjàtë këtyrè shtàtë ditëvè zhvillim intèrèsànt do të kètë një màrrëdhëniè miqësorè mè një grúà. Gràtë do të krijojnë njohjè të rèjà mè njèrëz ngà distàncà të ndryshmè.

Bricjàpi

Pàrà është një jàvë në të cilën do të prisni të àrdhúrà më të mirà finànciàrè në fàmiljèn túàj osè do të zgjidhni një sitúàtë të vështirë finànciàrè. Kjo sitúàtë kà gjàsà të shoqërohèt mè një kosto të pàpàràshikúàr. Kjo do të jètë një jàvë è mirë për údhëtimèt romàntikè dhè zhvillimin è korrèspondèncës virtúàlè romàntikè. Do të mèrrni një vèndim për vèndbànimin túàj. Këtë jàvë, mbàni një sy mbi làjmèt që kànë të bëjnë mè shtëpinë osè fàmiljèn túàj. Problèmè të nàtyrës finànciàrè do kèni mè një Pèshorè, Újor osè Binjàk.

Újori

Pàrà júsh është një jàvë që do kërkojë vëmèndjè shtèsë në vèndin è púnës, në mënyrë që të mbrohèni ngà gàbimèt osè mosvèprimèt. Nësè kèni biznèsin túàj, kini kújdès mè dokúmèntàcionin që do të procèsoni osè mè màrrëvèshjèt è múndshmè që do të bëni gjàtë jàvës. Màrrëdhënià mès brèzàvè të ndryshëm, sidomos mès bàbàllàrëvè dhè vàjzàvè do të jètë è vështirë. Këto vështirësi múnd të mos lidhèn mè konfliktè, por mè ngjàrjè të tjèrà komplèksè. Jàvà sjèll përvojà intèrèsàntè për gràtë mbi 35 vjèç, të cilët në një fàrë mënyrè do të shënojnë fúndin osè fillimin è diçkàjè të rè në jètën è tyrè.

Pèshqit

Këtë jàvë do të përjètoni disà ngjàrjè të këndshmè. Për disà prèj júsh, àto do të lidhèn mè pàrà osè mè një dokúmènt finànciàr. Jú múnd të shqètësohèni për shfàqjèn osè zhvillimin è një problèmi shëndètësor për dikë në fàmiljèn túàj. Çdo gjë do të ndodhë shúmë shpèjt dhè do të kètë zhvillimè të pàpritúrà. Gjàtë jàvës do të kënàqèni ngà tàkimi mè një mik të vjètër.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *