Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Hene 11 Prill 2022

Horoskopi per diten e Hene 11 Prill 2022

Dàshì-Dìellì në shenjën túàj dhe Màrsì në shenjën e kúndërshtàre të Újorìt, bàshkëpúnojnë për t’jú dhënë àtë shkàthtësì, àtë vìrtyt të mìrëseàrdhjes së “tjetrìt” në të gjìthë kompleksìtetìn e tìj. Sot múnd të àrrìnì mrekúllìnë e përzìerjes me mençúrì të pàsìonìt me ndjenjën.

Demì-Me Venúsìn plotësìsht në shenjën mìqësore të Peshqve, lúndronì me besìm të jàshtëzàkonshëm në múndësìtë e rejà që pàràqìten, sì àto emocìonàle dhe màterìàle, kú do t’jú jepet múndësìà të tregonì se sà vlenì sot. Hënà në Gàforre jú jep ìntelìgjencën dhe vìzìonìn e dúhúr. Jetà fàmìljàre premton kënàqësìtë më të búkúrà.

Bìnjàkët-Dìtë e re e prànverës së plotë në të cìlën Júpìterì është ende àrmìqësor. Yjet jú rekomàndojnë që t’ì kúshtonì më shúmë kohë të dàshúrve túàj, veçànërìsht nëse àtà jànë fëmìjë dhe t’ì përmbúshnì dìsà ngà kërkesàt e tyre. Hënà, jú lejon të mbànì lìdhje shúmë pozìtìve me fàmìlje.

Gàforrjà-Skenë qìellore në të cìlën yjet premtojnë t’jú çlìrojnë ngà dìsà tensìone të voglà të dìtëve të fúndìt. Hënà, ndrìçúesì dhe mbrojtësì júàj, e kà vendosúr veten në një kënd shúmë të dobìshëm, dúke lehtësúàr më në fúnd shpìrtìn túàj. Mërkúrì ndodhet sot në një pozìcìon të pàpërshtàtshëm, ndàj kújdes komúnìkìmìn në púnë.

Lúànì-Një pàmje dìsì e pàqàrtë, por kú bìe në sy pozìtìvìtetì ì fortë ì shenjàve të zjàrrìt. Në fàkt, Dìellì dhe Mërkúrì që jetojnë të lúmtúr në Dàsh mendojnë për të rìgjenerúàr energjìtë túàjà. Plútonì ì mrekúllúeshëm është ì shkëlqyer për ìnvestìmet në pàsúrì të pàlúàjtshme.

Vìrgjëreshà-Ndìhenì dìsì të pàsìgúrt së fúndì, kjo për shkàk të Júpìterìt që ndodhet ende ì pozìcìonúàr në shenjën kúndërshtàre të Peshqve. Efìkàsìtetì júàj mendor dhe psìkologjìk núk do të jetë gjìthmonë në formë, çkà do të sjellë shpërqendrìm, sì dhe rënìe të pàprìtúr të energjìsë.

Peshorjà-Jú pret një dìtë jo shúmë e lehtë, por me Sàtúrnìn e fúqìshëm, mbrojtjà dúket e gàràntúàr. Sàtúrnì dobìprúrës do t’jú mbështesë dúke forcúàr ràcìonàlìtìn logjìk dhe gjykìmìn e shëndoshë. Màrsì është një àletàt ì besúàr dhe nëse jenì beqàr bënì mìrë të gúxonì.

Àkrepì-Qìellì ì kthjellët po shkëlqen sot. Për shenjën túàj ekìpì Venús – Júpìter – Neptún, rrìt ìntúìtën dhe ndjeshmërìnë. Dhe brendà júsh, megjìthàtë, ànkthet e dìtëve të fúndìt núk ndìhen, që tànì dúket se qetësìà jú kà púshtúàr.

Shìgjetàrì-Plànetì ì emocìoneve, dàshúrìsë dhe mìqësìsë, Venúsì, ndodhet në pozìcìon të kúndërt me shenjën túàj. Kjo múnd të sjellë sìtúàtà të pàkëndshme në mjedìsìn fàmìljàr àpo rrethìn e ngúshtë të mìqve. Kúshtojìnì vëmendje mënyrës se sì ì tràjtonì njerëzìt.

Brìcjàpì-Konfìgúrìm jàshtëzàkonìsht ì dobìshëm ì yjeve në të cìlìn forcàt qìellore jú jàpìn një àvàntàzh. Plútonì dhe Neptúnì, në veçàntì plànetët e krìjìmtàrìsë dhe ìmàgjìnàtës, jú stìmúlojnë të provonì veten në hobì që përfshìjnë qëndrìmet túàjà krìjúese sì dhe múndohúnì të ìmprovìzìmì.

Újorì-Úrànì ndodhet sot në një kënd të pàpërshtàtshëm, veçànërìsht nëse jú festonì dìtëlìndjen túàj ngà 31 jànàrì derì më 6 shkúrt. Qëndronì làrg njerëzve dhe grúmbúllìmeve. Më mìrë një shëtìtje vetëm. Dìsà mìq të àfërt múnd të zhvìllojnë ìnteresà emocìonàle ndàj júsh.

Peshqìt-Një ngà súndìmtàrët túàj ìdeàlë, Hënà, jú mbështet me kënàqësì ngà shenjà e Gàforres, dúke lehtësúàr çdo kontràst dhe sìgúrìsht çdo problem sporàdìk me të cìlìn jenì përbàllúr dìtët e fúndìt. Sìdomos në fàmìlje klìmà kà ndryshúàr, mes àfërmve ekzìston tànì dëshìrà për t’ú bàshkúàr

About admin

Check Also

Do te kete ndryshime pozitive per keto shenja ! Mwri Shehu paralajmeron

Dashi Komunikoni ndjènjat tuaja hèrët gjatë ditës, sèpsè në mbrëmjè mund të ndihèni shumë të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *