Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Marte 12 Prill 2022

Horoskopi per diten e Marte 12 Prill 2022

Dàshì – Plútonì në shenjën e Brìcjàpìt sjell një klìmë thelbësìsht pozìtìve dhe hàp një dìtë të màtúr për jú. Màrsì në Újor ndrìçon horìzonte të pàshkelúrà në pànoràmën erotìke dhe të dàshúrìsë, zgjìdhnì jú nëse do të kàlonì në këto horìzonte

Demì – Yjet jú mbúshìn me optìmìzëm për një fìllúàr një dìtë dobìshme dhe stìmúlúese. Àfërdìtà në shenjën e Peshqve mbron húmorìn dhe gàtìshmërìnë túàj, ìdeàle për të përbàllúàr sìtúàtàt e pàzgjìdhúrà. Është një dìtë e re prànvere kúr fìzìkú júàj ì fortë dhe qëndrúeshmërìà psìkologjìke do të jenë mjeshtërore.

Bìnjàkët – Është kohà për të ndàlúàr qëndrìmet teàtrore dhe nàrcìste. Húmorì sot ndìkohet kà pozìcìonì ì pàpërshtàtshëm ì ekìpìt Màrs – Sàtúrn në Újor, që jú stìmúlon të vepronì të vendosúr në fàmìlje dhe në shoqërì. Me Màrsìn në shenjë stìmúlohen àktìvìtetet fìzìke, àto jú bëjnë mìrë edhe për shëndetìn mendor.

Gàforrjà – Sot ndìkohenì ngà ekìpì Mërkúr – Dìell ì cìlì ndodhet në pozìcìon të kúndërt me shenjën túàj. Mos ú ngàtërronì ngà emocìonet e fortà në màrrëdhënìet fàmìljàre dhe shoqërore. Ndìkìm të fortë ngà Mërkúrì do të kenë Gàforret e lìndúrà në dhjetëdìtëshìn e tretë.

Lúànì – Dìtà sot kàràkterìzohet ngà àspekte thelbësìsht pozìtìve àstrologjìke. Dìellì dhe Mërkúrì në Dàsh jú fàlìn entúzìàzëm dhe plot ngrohtësì. Përdornì energjìnë që jú fàlìn plànetët në këtë perìúdhë që të përmìrësonì formën túàj fìzìke, sìdomos múskújt.

Vìrgjëreshà – Prànìà e Hënës në shenjën e Gàforres jú hàp horìzonte të rejà në dìsà fúshà. Ndërsà Plútonì ì shkëlqyer sìgúron një pàsúrì sentìmentàle dhe erotìke që shprehet dhe shfàqet në gjestet dhe momentet që do të kàlonì sot.

Peshorjà – Mërkúrì në shenjën e Gàforres dhe Dàshìt, shkàkton trondìtje të lehtà të húmorìt. Àsgjë serìoze, do të múnd të rìkúperonì me shúmë energjì. Do të jenì në gjendje të koordìnonì të gjìthë botën túàj emocìonàle, ngà ndjenjàt drejtúàr fàmìljàrëve derì tek màrrëdhënìet ìntìme sentìmentàle.

Àkrepì – Me Venúsìn në shenjën e Peshqve, dhe Plútonìn në Brìcjàp múnd të àrrìnì në dìsà stàcìone të pàprìtúrà. Sàtúrnì dhe Úrànì po núk jú fàvorìzojnë, por jú mos ú dorëzonì: çdo múndësì është e mìrë për të vërtetúàr vlerën túàj.

Shìgjetàrì – Mërkúrì gjìthmonë në Dàsh bën që dàshúrìà të zërë një vend të konsìderúeshëm sot në jetën túàj dhe ky është një reàlìtet ì pàkúndërshtúeshëm. Mbështetúnì tek shëndetì ì shkëlqyer për të kryer më shúmë àktìvìtete fìzìke në nàtyrë.

Brìcjàpì – Àfërdìtà në shenjën mìqësore të Peshqve jú bën më të bútë, më të ndjeshëm, të àftë për të àktìvìzúàr ndjeshmërìnë e shpìrtìt túàj. Kúshtojìnì kohë veçànërìsht fàmìljes. Ngà ànà tjetër Úrànì ndez pàsìonìn e dàshúrìsë, sìdomos nëse ì përkìsnì dhjetëdìtëshìt të dytë.

Újorì – Ndìkìm ì konsìderúeshëm àstrologjìk në personàlìtetìn túàj të gúxìmshëm dhe të zgjúàr sot. Úrànì në një kënd pozìtìv jú stìmúlon të kàlonì ànkthìn. Púnonì për të vendosúr màrrëdhënìe të qëndrúeshme në fàmìlje, púnë dhe rrethìn shoqëror.

Peshqìt – Është një dìtë e re e gjìthà për t’ú zbúlúàr dhe shìjúàr plotësìsht. Nëse kenì lìndúr ngà dàtà 9 derì më 17 Màrs, dúket se jenì àfër kúrorëzìmìt të një ëndrre dàshúrìe. Është gjìthmonë Neptúnì àì që ì bën fìjet e romàntìzmìt túàj ìntensìv. Mos kìnì frìkë nëse e dëgjonì àtë që vjen dhe mos e lìnì mënjànë.

About admin

Check Also

Do ju dalin disa mundesi te arta nga jashte shtetit ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dashi Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill Ka mundësi të jèni të vètë-motivuar …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *