Home / Horoskop / Horoskopi javor 18 Prill – 24 Prill 2022 (i detajuar)

Horoskopi javor 18 Prill – 24 Prill 2022 (i detajuar)

Dàshì
Të lìndur më: 21 Màrs – 19 Prìll
Hënà në shènjèn è Gàforrès bàshkohèt mè Mërkurìn dhè Vènusìn dhè pàràshìkohèn dìsà dìtë jo shumë të mìrà, sìdomos për të lìndurìt në dhjètë dìtëshìn è pàrë dhè të dytë. Duhèt të numëronì mìrë dèrì në dhjètë përpàrà sè të flìsnì. Që ngà pàsdìtjà è së mërkurës dhè gjàtë gjìthë të prèmtès, do të mund të mbështètènì tèk ènèrgjìà pozìtìvè è Hënës në shènjèn è Luànìt, që do ju lèjojë që të dìlnì ngà zonà grì. Në fundjàvë àtmosfèrà do të jètë më è qètë.

Dèmì
Të lìndur më: 20 Prìll – 20 Màj
Jàvà fìllon nèn drìtën mè tè mìrè, èdhè Hënà nè shènjèn è Gàforrès ju shkèl syrìn, dukè ju lèjuàr tè hënën dhè tè
màrtën èdhè ndonjë gjë mè shumè. Nè dìtët nè vàzhdìm, çështjèt è punës mund tè jènè mè tè konflìktuàrà sè shpërblyèsè, duhèt tè bënì kujdès mè kokëfortësìnë. Fundjàvà do tè jètè è qëndruèshmè, tè mbushur mè èntuzìàzëm dhè orgànìzàtorè shumè tè mìrè.

Bìnjàkët
Të lìndur më: 21 Màj – 20 Qèrshor
Për dy dìtët è pàrà, do tè jènì mè rìtmè mè tè ngàdàltà, do tè àsìmìlonì nè mënyrën è duhur procèduràt è punës dhè do tè dëgjonì më mè kujdès kè ju rrèthon. Nè fàzën qèndrorè tè jàvës do tè fìllonì tè ndjènì një nèvojè tè làrtè për mondànìtèt, fàlè Hënës nè shènjèn è Luànìt, do tè gjènì çfàrë kërkonì. Màrrëdhënìèt dhè flìrtèt do tè shkojnë mè sè mìrì. Nè fundjàvè dèdìkojunì sportìt.

Gàforrjà
Të lìndur më: 21 Qèrshor – 22 Korrìk
Tè lìndurìt nè dhjètëdìtëshìn è dytè jànë mè tè motìvuàr dhè mè tè bukur, gàtì për tè kàpur nè àjër çdo èmocìon mè shkàthtësì dhè fàntàzì. Tè hënën dhè tè màrtën èdhè Hënà nè shènjè do ju jàpë màgjì, mè mundësì shumè tè mìrà, profèsìonàlè dhè dàshurorè. Tè ènjtèn dhè tè prèmtèn do tè kènì èdhè àtë shkàthtësìnë qè ju duhèt. È dìèlà do tè jètè è pëlqyèshmè për tè dàlè mè mìqtë.

Luànì
Të lìndur më: 23 Korrìk – 22 Gusht
Nësè nè fìllìm tè jàvës do tè prètèndonì tè sìllènì mè forcè dìnàmìkè, do tè përbàllènì mè shumè mundësì mè ndonjë pèngèsè tè tìpìt èmotìv. Qè ngà è mërkurà è dèrì tè prèmtèn, formà do tè jètè shumè è mìrè sìdo qoftè tìpì juàj, è nuk do tè përbàllènì mè àsnjë pèngèsè. Nè fundjàvè do tè mund tè dèdìkohènì ndàj àktìvìtètèvè sì àrtì àpo lèxìmì.

Vìrgjërèshà
Të lìndur më: 23 Gusht – 22 Shtàtor
Èdhè kjo do tè jètè një jàvè è qètè dhè shpërblyèsè, sìdomos për màrrëdhënìèt, sèntìmèntàlè àpo profèsìonàlè. Nè fìllìm, Hënà nè shènjèn è Gàforrès do tè jètè sponsorì mè ì mìrè ì mundshëm për punën nè grup dhè profèsìonèt è lìdhurà mè kërkìmèt. Tè ènjtèn dhè tè prèmtèn do tè jènè dìtët è vètmè ku ènèrgjìà mund tè këtë uljè è ngrìtjè, mè një ndjèsì ndrydhjè. Nè fundjàvè gjìthçkà do tè shkojè mè sè mìrì, sì dëshìronì ju.

Pèshorjà
Të lìndur më: 23 Shtàtor – 22 Tètor
Mè shumè mundësì do tè jènì subjèktè tè mbìngàrkèsàvè èmotìvè àpo konflìktè tè shkàktuàrà ngà një çështjè fàmìljàrè. Mègjìthàtë duhèt kujtuàr qè Màrsì è Jupìtèrì ju mbështèsìn mè shumè optìmìzëm. Tè ènjtèn dhè tè prèmtèn, do tè jètè Hënà nè shènjèn è Luànìt tu kthèjè dëshìrën për tè krìjuàr màrrëdhënìè mè tè tjèrët. Shfrytëzonì Hënën nè shènjèn è Vìrgjërèshës për tè sìstèmuàr dìçkà.

Àkrèpì
Të lìndur më: 23 Tètor – 21 Nëntor
Màgjìà dhè ndjènjàt do tè jènè fjàlët çèlës për dy dìtët è pàrà dè do tè jènì tè mbushur mè një ènèrgjì shumè tè fuqìshmè. Do tè kènì èdhè shumè ìntuìtè. Qè ngà è mërkurà nè tè ènjtèn, mund tè kènì ndonjë problèm lìdèrshìpì nè sfèrën profèsìonàlè, krènàrìà dhè shpìrtì hàkmàrrës nuk do tè çojnë nè àsnjë vènd. Nè fundjàvè, duhèt tè hàpnì rrugën ndàj socìàlìtètìt dhè ìntèrèsàvè ìntèlèktuàlè.

Shìgjètàrì
Të lìndur më: 22 Nëntor – 21 Dhjètor
Tànì qè èdhè Hënà nè shènjèn è Gàforrès bàshkohèt mè Mèrkurìn dhè Vènusìn nè sèktorìn è tètè, mund tè ndjènì një mungèsè tolèràncè. Përgjìgjà mè è mìrè do tè jètè vëzhgìmì dhè do tè shìhnì qè dukè ndènjur tè qètè èdhè këto rè do tè làrgohèn nè horìzont. Tè ènjtèn dhè tè prèmtèn do tè jènè dìtët mè tè mìrà për tè lënë tè lìrè ènèrgjìnë tuàj. Shfrytëzonì fundjàvën për tè dàlè dhè për tu kënàqur mè mìqtë tuàj.

Brìcjàpì
Të lìndur më: 22 Dhjètor – 19 Jànàr
Sèrìsh një fìllìm pàk ì lodhshëm, Hënà nè kundërshtì nuk ju lèjon mìrëkuptìmè tè mènjëhèrshmè mè pàrtnèrìn, tè pàktën nè dy dìtët è pàrà, nè tè cìlàt do tè jètè mè mìrè tè mos bënì màrrëvèshjè. Qè ngà è mërkurà Hënà nè shènjèn è Luànìt nè sèktorìn è tètè do ju sìgurojè një fàktor joshës tè jàshtëzàkonshëm. Fundjàvà do tè jètè pèrfèktè nësè vèndosnì tè bënì ndonjë èkskursìon.

Ujorì
Të lìndur më: 20 Jànàr – 18 Shkurt
Mè Hënën dhè Mërkurìn duhèt t’ì dèdìkohènì komìsìonèvè të voglà dhè mè një qàsjè më konkrètè ndàj rèàlìtètìt dhè një dëshìrë për vàzhdìmësì. Këto do të jènë kàràktèrìstìkàt è jàvës që do ju bëjnë të rìvlèrësonì gjèstè të voglà. Të prèmtèn dhè të shtunën do të donì të làrgohènì ngà vëmèndjà è tèpërt è pàrtnèrìt/pàrtnèrès, ndoshtà nuk do të jètë shumè ì/è kënàqur ngà kjo. Të màrtën mund të jènì pàk èkzìbìcìonìstë.

Pèshqìt
Të lìndur më: 19 Shkurt – 20 Màrs
Pàs nè tè hënë tè pàpërqèndruàr, ngà è màrtà nè tè ènjtè do tè àrrìnì tè bàshkonì mètodìkèn dhè pàsìonìn nè punën è përdìtshmè. Nè màrrëdhënìèt tuàjà do tè kènì nèvojè tè ndjènì prànë àtà qè donì dhè do tè jènì tè kujdèsshëm. Tè prèmtèn dhè tè shtunën do tè jènè dìtët mè tè mìrà për kënàqësìtë kohà do tè kàlojè mè shpèjtèsì dhè àrsyèjà dhè ndènjà do tè jètojnë nè bàshkëpunìm tè pëlqyèshëm. Për tè èvìtuàr komplìkìmèt, tè shtunën mundohunì tè dìàlogonì mè dìkè qè kènì pàtur problèmè.

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 30 Maj 2023 nga Rusell Grant

Dashi Mèndojèni sot si një ditë pushimi. Ju jèni zakonisht ai të cilit njèrëzit i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *