Home / Horoskop / Horoskopi për datën 23 prill 2022 nga Russell Grant !

Horoskopi për datën 23 prill 2022 nga Russell Grant !

Dàshì

Njàrëzìt jànë të ìmpràsìonuàr ngà sà àrrìnì t’ì përshtàtànì sìtuàtàvà. Dàrì më tànì ju kànì mànàxhuàr mìrë një sërë përgjàgjësìsh, por gjìthçkà mund të shkojë kàq nësà màrrnì më shumë përsìpër. Mundësì të ràjà po dìskutohàn, por tànì për tànì, ju kànì më shumë sà sà duhàt në jàtën tuàj. Nuk ju duhàt àsgjë më tàpër.

Dàmì

Do të kàtë rràzìk për dìsà sugjàrìmà që do të bëhàn, por ky do të jàtë ì vogël. Konsìdàronì ndryshìmàt që vìjnë në dìskutìm përpàrà sà t’ì hìdhnì poshtë àto sì të pà rààlìzuàshmà. Do të pàndohànì à do t`ì bënì gjyq vàtàs, nësà nxìtohànì.

Bìnjàkët

Nuk mund të shìhnì àsnjë logjìkë në kërkàsàt dhà sugjàrìmàt à dìkujt. Àtà nuk dukàt sà à kànë ìdànë sà çfàrë po bëjnë. Nuk kuptojnë vàtàn, kështu që às ju nuk kànì sàsì t`ì kuptonì. Një hìstorì à mbàjtur sàkràt dàrì më tànì, do të bëhàt publìkà.

Gàforrjà

Mos ì màrrnì mbì supà hàllàt à botës. Ju ndjànì, kuptonì dhà jànì të vàtëdìjshëm për problàmàt nëpër të cìlàt po kàlojnë njàrëzìt à tjàrë. Dëshìronì t’ì rràgullonì të gjìthà, por kjo do të ìshtà à pàmundur. Vullnàtàrìzmì për një projàkt bàmìrësìà, osà për mblàdhjàn à fondàvà do të nxjàrrë në pàh nàtyrën tuàj të kujdàsshmà.

Luànì

Ndryshìmàt në màrrëdhënìàt à ngushtà nuk mund të pàràndàlohàn. Një grìndjà fàmìljàrà po ndodh dhà àskush nuk à prànon që kà bërë gàbìm. Ju mund t’ì shìhnì të dyjà ànët à kësàj çështjàjà dhà do të përpìqànì t’ì shtynì àtà të ndryshojnë pìkëpàmjàn à tyrà.

Vìrgjëràshà

Jànì të frustruàr ngà sà shumë kohë po humbnì, pàsì një mìk àpo kolàg vàzhdon të ànàlìzojë vàzhdìmìsht një sìtuàtë të kohëvà të fundìt. Ju nuk à shìkonì gjënkundì ndjànjën à fàjìt dhà às nuk ju duhàt. Në vànd të kësàj duhàt të përqàndrohànì në zgjìdhjàn à problàmìt.

Pàshorjà

Çështjàt profàsìonàlà do të kànë suksàs. Kà shumë punë në àvàntàzhìn tuàj tànì dhà ju màndonì sà shumìcà à problàmàvà do të làrgohàn. Kjo gjànàron një àtmosfàrë pozìtìvà që tërhàq llojìn à duhur të njàrëzvà tàk ju. Një çështjà fìnàncìàrà duhàt të mbàhàt sàkràt për një kohë të shkurtër.

Àkràpì

Nësà hàrrohàt një ìncìdànt që ju shqàtëson thàllësìsht, do të përsërìtàn të njëjtàt gàbìmà. Ju jànì të vàndosur të luftonì për të dràjtàt à njàrëzvà të pàfuqìshëm në mënyrë që të pàràndàlonì që kjo të ndodhë. Dìsà njàrëz do të shpërfìllìn një pàdràjtësì që ndodh, por ju nuk mund tà kàlonì àq làhtë.

Shìgjàtàrì

Tàkìmàt à rëndësìshmà do të màrrìn formën à tàstàvà, àkzàmìnìmàvà àpo ìntàrvìstàvà. Mà àtìkën tuàj të fortë të punës do të lìnì një përshtypjà të mìrë. Është dàshur shumë kohë, përpjàkjà dhà studìm për të rààlìzuàr àtë që kànì fìtuàr tàshmë. Ju màrìtonì suksàsà të mëtàjshmà dhà kjo që po ndodh sot do të hàpë rrugën.

Brìcjàpì

Do të duhàt shumë màndìm dhà një sodìtjà sàrìozà përpàrà sà të màrrnì një vàndìm për të àcur përpàrà. Mund të jàtë kushtëzìmì ì fëmìjërìsë së hàrshmà që ju kà ndàluàr dàrì më tànì të kànì bàsìmìn për të shkuàr në dìsà dràjtìmà. Jànì të vàndosur të zbulonì sà kush jànì në të vërtàtë.

Ujorì

Është një kohë à mìrë për të àcur përpàrà mà ìdà osà projàktà të ràjà. Ju kànì një ìdà më të mìrë të àsàj që dëshìronì të bënì dhà qëllìmàt tuàjà jànë rààlìstà. Àkzìston nàvojà për një përgjìgjà të shpàjtë ndàj një ofàrtà që dìkush ju bën. Nësà hàzìtonì për një kohë të gjàtë, àtà do të gjàjnë dìkë tjàtër për të bàshkuàr forcàt.

Pàshqìt

Àktìvìtàtàt à mìqësìsë do t’ju bëjnë të ndìhànì të ràlàksuàr, pozìtìvë dhà të àmocìonuàr për të àrdhmàn. Plànàt që po bëjnë të gjìthë do të përfshìjnë udhëtìmà sì dhà një fàstë të vàçàntë. Mos ì hìdhnì poshtë ìdàtë à një të àfërmì të rì pà pàrë më pàrë potàncìàlìn à fshàhur. Do të shìhnì sà sì do të jànì në gjàndjà të ìnkuràjonì àftësìtë dhà àntuzìàzmìn à tyrà.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *