Home / Horoskop / Horoskopi Javor 25 Prill – 1 Maj 2022 . Dashuria, puna dhe shendeti per javen e ardhshme per cdo shenje te horoskopit !

Horoskopi Javor 25 Prill – 1 Maj 2022 . Dashuria, puna dhe shendeti per javen e ardhshme per cdo shenje te horoskopit !

DÀSHÌ (21 màrs – 19 prìll)

Pùnà: Jenì ì vendosùr në qëllìmet tùàjà dhe jù ìmponohet njohùrìà që rrethì po ì përkràh ìdetë tùàjà. Dìnì të vlerësonì sìtùàtën e volìtshme në skenën àfàrìste dhe të bënì pàràqìtje të mìrë pàrà bàshkëpùnëtorëve.

Dàshùrìà: Pàràndìenì se gjendenì në një kthesë emocìonàle, àndàj me kùjdes po ànàlìzonì pàrtnerìn tùàj àpo personìn ì cìlì po jù pëlqen. Ngjàrjet në dàshùrì, të cìlàt ì pàràndìenì, kànë një kënàqësì të pàzàkontë dhe jù plotësojnë me hùmor pozìtìv àpo me entùzìàzëm. Hàrmonìà emocìonàle pàràqet shprehje më të mìrë të lùmtùrìsë ìntìme që po jù përcjell.

Shëndetì: Për shkàk të oblìgìme të mùndìmshme dhe dìnàmìkës së shtùàr jànë të mùndshme dobësìtë kàlìmtàre.

DEMÌ (20 prìll – 20 màj)

Pùnà: Kenì dëshìrë t’ì zgjeronì ìnteresìmet tùàjà profesìonàle në drejtìme të ndryshme, mìrëpo ekzìstojnë edhe sìtùàtà të cìlàt kërkojnë àngàzhìm më të màdh. Bëhùnì reàl, prànonì pùnët për cìlàt kenì njohùrì dhe përvojë të mjàftùeshme. Jìnì ì kùjdesshëm në fùndjàvë.

Dàshùrìà: Në dàshùrì nùk mùnd të qëndronì ìndìferent ndàj pàràqìtjes àpo ndìkìmìt të dìkùjt, ekzìstojnë veprìmì dhe detàjet të cìlàt jù zbùlojnë më shùmë seç mendonì. Lehtë po hùmbnì kontrollìn emocìonàl. Pàs tàkìmìt me një person, do tà kenì më të qàrtë se kù kenì gàbùàr derì tànì në vìzìonet tùàjà dàshùrore.

Shëndetì: Kìnì kùjdes në stàbìlìtetìn tùàj psìkìk dhe shmàngùnì sìtùàtàve stresùese.

BÌNJÀKËT (21 màj – 21 qershor)

Pùnà: Është e nevojshme të defìnonì lìstën e prìorìteteve në hàrmonì me ngjàrjet e rejà në skenën àfàrìste dhe sìpàs krìtereve themelore të cìlàt àplìkohen. Kùshtojìnì kùjdes pùnëve të cìlàt do t’jù sjellìn rezùltàte konkrete dhe dobì fìnàncìàre.

Dàshùrìà: Në dàshùrì nùk mùnd të gjenì pùshìm ngà personì ì cìlì me këmbëngùlje jùà ìmponon kërkesàt e vetà. Ndìenì nevojë që emocìonàlìsht të relàksohenì, pà ù frìkësùàr shùmë ngà komplìkìmet dhe prìtjet e mùndshme. Jù nevojìtet përkràhje më e màdhe emocìonàle dhe àfërsì mentàle me personìn që kà àfìnìtete të ngjàshme.

Shëndetì: Mendonì për mënyrën më të shëndoshë të ùshqìmìt dhe lìrohenì ngà teprìcà e toksìkeve ngà orgànìzmì

GÀFORRJÀ (22 qershor – 22 korrìk)

Pùnà: Po sìllenì me shùmë kùjdes dhe tërë sìtùàtën në skenën àfàrìste po e vlerësonì ngà àspekte të ndryshme. Është e nevojshme që të përcàktohenì për zgjìdhje àfàtgjàte àfàrìsto-fìnàncìàre dhe për pàrtner të sìgùrt.

Dàshùrìà: Në màrrëdhënìet me personìn e dàshùr, nùk kenì nevojë që të përsërìsnì shùmë dìàlogùn àpo sìtùàtën e cìlà nùk e sjell efektìn e dëshìrùàr. Pàrtnerì jùàj nùk është ì përsosùr, mìrëpo nùk është ì gàtshëm për dozë të tepërt të krìtìkës. Gjìthmonë ekzìston mënyrà më sùptìle në të cìlën mùnd të reàlìzonì qëllìmet tùàjà emocìonàle, tregonì ìnspìrìm dhe bùtësì të mjàftùeshme.

Shëndetì: Me rëndësì është që të kenì qëndrìm pozìtìv ndàj çështjes së kontrollìt të rregùllt shëndetësor dhe mbrojtjes së shëndetìt.

LÙÀNÌ (23 korrìk – 22 gùsht)

Pùnà: Po ì mbronì me vetëbesìm ìnteresàt tùàjà àfàrìste dhe àktìvìsht po merrnì pjesë në bìsedìme të ndryshme, dùke mos ì màrrë pàràsysh shùmë komentet e dìkùjt. Orìentìmì jùàj është në drejtìm të ìdeve të mëdhà, mìrëpo edhe drejt mùndësìve reàle për sùkses.

Dàshùrìà: Në dàshùrì nùk flìsnì tepër, sepse veprìmet tùàjà flàsìn mjàftùeshëm për qëllìmet dhe ndjenjàt tùàjà. Prànìà e dìkùjt dhe “prekjà e bùtë e dàshùrìsë” veprojnë shùmë në mënyrë ìnspìrùese dhe jù orìentojnë të jenì ì sjellshëm. Jenì dùke rrezàtùàr energjì pozìtìve dhe entùzìàzëm emocìonàl.

Shëndetì: Me rëndësì është që të sìllenì në mënyrë të màtùr dhe me kùjdes, sì edhe të kìnì kùjdes për preventìvë më të mìrë shëndetësore.

VÌRGJËRESHÀ (23 gùsht – 22 shtàtor)

Pùnà: Me vetëdìje po e plotësonì pjesën tùàj të oblìgìmeve dhe të bìsedìmeve zyrtàre, mìrëpo ekzìstojnë bàshkëpùnëtorë të cìlët kànë màsà të tjerà të vleràve dhe shpesh e ndryshojnë stràtegjìnë e sjelljeve të tyre. Nùk kà àrsye që dìkùsh të ndìkojë në pàsìgùrìnë tùàj profesìonàle.

Dàshùrìà: Në dàshùrì kenì nevojà më të llojllojshme sesà mùnd të ìmàgjìnojë pàrtnerì jùàj àpo të hetojë sjelljen tùàj. Jù kàplon dëshìrà romàntìke dhe dëshìronì shùmë lìdhje ìdìlìke, është e nevojshme që të ndìenì kùlmìn e përbàshkët. Po sìllenì me entùzìàzëm, mos hìqnì dorë ngà qëllìmet tùàjà emocìonàle.

Shëndetì: Àngàzhìmì shtesë fìzìk, shëtìtjà dhe relàksìmì ndìkojnë pozìtìvìsht në bàlàncën tùàj të brendshme dhe në orgànìzëm.

PESHORJÀ (23 shtàtor – 23 tetor)

Pùnà: Kenì dëshìrë që të àrrìnì rezùltàte të mëdhà dhe të përmìrësonì pozìtën tùàj fìnàncìàre. Me mjeshtërì po gjenì zgjìdhje ìndìrekte dhe nùk ì prànonì ofertàt kàpìtùllùese. Dìnì t’ì ìmpononì qëllìmet tùàjà profesìonàle dhe krìteret tùàjà të làrtà.

Dàshùrìà: Në dàshùrì mendonì se të gjìthà problemet ì kenì lënë pràpà. Megjìthàtë, dìkùsh mùnd t’jù befàsojë në mënyrë të pàpërshtàtshme. Nùk kà àrsye që t’ì zmàdhonì rolìn dhe nevojàt tùàjà emocìonàle pàrà personìt të dàshùr. Nëse jenì person ì rì àpo ì lìrë, prìsnì shùmë ngà një tàkìm ì cìlì nùk do t’ì plotësojë në tërësì prìtjet tùàjà.

Shëndetì: Jenì në formë të shkëlqyeshme, mìrëpo përpìqùnì që të kùjdesenì drejt për gjendjen tùàj psìko-fìzìke.

ÀKREPÌ (24 tetor – 21 nëntor)

Pùnà: Dìkùsh me kùjdes po ànàlìzon sjelljen tùàj àpo deklàràtàt që po ì bënì. Shmàngùnì debàtìt pùblìk me bàshkëpùnëtorët të cìlët shfrytëzojnë krìtere të tjerà àfàrìste. Ekzìstojnë qëllìme të cìlàt mùnd t’ì reàlìzonì në një mënyrë të tërthortë.

Dàshùrìà: Në dàshùrì jù presìn kthesà pozìtìve. Megjìthàtë, gàtìshmërìnë ìntìme mbàjenì për rrethìn e ngùshtë të mìqve. Jù është ì domosdoshëm dìskrecìonì emocìonàl, posàçërìsht kùr gjendenì pàrà shìkìmeve kùreshtàre àpo në shoqërì të pànjohùr. Në hàrmonì me qëllìmet tùàjà, mos flìsnì më shùmë se që është e nevojshme.

Shëndetì: Është e mùndshme që problemet tùàjà shëndetësore më së shpeshtì të jenë të shkàktùàrà ngà stresì ì shtùàr psìkologjìk.

SHÌGJETÀRÌ (22 nëntor – 21 dhjetor)

Pùnà: Në hàrmonì me àfìnìteteve tùàjà të verìfìkùàrà po zgjìdhnì pùnën për të cìlën jù dùket se kenì më së shùmtì gjàsà për sùkses dhe àfìrmìm të gjerë. Ìnformìmì ì drejtë dhe orgànìzìmì ì mìrë àfàrìst çojnë drejt sùksesìt.

Dàshùrìà: Jenì të vërshùàr me emocìone të ndryshme, mìrëpo me kùjdes po e kërkonì ràstìn e mìrë në të cìlìn mùnd të shprehnì dëshìràt ose ndjenjàt tùàjà në shoqërìnë e personìt të àfërt. Ndonjëherë me vështìrësì kontrollonì entùzìàzmìn àpo epshìn tùàj, mìrëpo shprehjà fytyrës sùàj flet mjàft për àtë se çkà mendonì dhe ndìenì. Nùk mùnd të ìknì ngà ìnteresìmì ì dìkùjt.

Shëndetì: Àspektet e volìtshme do t’jù plotësojnë me energjì, por edhe herë pàs herë ìrrìtìme, që mùnd të shprehen nëpërmjet gjendjes së ndryshùeshme psìko-fìzìke.

BRÌCJÀPÌ (22 dhjetor – 19 jànàr

Pùnà: Jenì në një sìtùàtë të shkëlqyeshme që të reàlìzonì ìnteresà àfàtgjàtà àfàrìste. Në kràhàsìm me bàshkëpùnëtorët tùàj shpesh e kìnì “fjàlën kryesore” dhe dìnì të reàlìzonì pozìcìon të mìrë. Është me rëndësì që të nxìsnì kontàkte dydrejtìmëshe.

Dàshùrìà: Ngjàrjet që jù përcjellìn në dàshùrì jù trìmërojnë. Po ndìenì një entùzìàzëm të màdh dhe kënàqësì në shoqërì me personìn e dàshùr. Jù pëlqejnë sjelljà dhe gàtìshmërìà e dìkùjt që t’jù kënàq në mënyrà të ndryshme. Nëse jenì person ì rì àpo ì lìrë, jù presìn kontàkte ìnteresànte dhe njohje të rejà. Dìkùsh do t’jù kënàq me pàràqìtjen dhe stìlìn e sjelljes.

Shëndetì: Për shkàk të àngàzhìmìt të màdh àpo edhe sforcìmìt të shtùàr, jànë të mùndshme dhembje të herëpàshershme të kokës.

ÙJORÌ (20 jànàr – 18 shkùrt)

Pùnà: Meqë nùk po ì respektonì kërkesàt e dìkùjt, jù presìn komplìkìme krìtìkà të shùmtà. Nùk mùnd të ndryshonì rrethànàt e tàshme në skenën àfàrìste dhe t’ì lìnì ànàsh oblìgìmet tùàjà. Është e nevojshme që më mìrë të përshtàtenì.

Dàshùrìà: Dëshìronì më shùmë mìrëkùptìm dhe bùtësì në dàshùrì. Pàrtnerì kà ìde të pàzàkonshme dhe me sjelljet e tìj tek jù nxìt ndjenjë pàsìgùrìe. Jù nevojìtet prànìà e dìkùjt, por edhe një nìvel ì càktùàr ì lìrìsë emocìonàle. Po pàràndìenì ndryshìm të konsìderùeshëm në ràport me personìn e dàshùr.

Shëndetì: Dhembjà e herëpàshershme e kokës, rënìà e ìmùnìtetìt, pengesàt me të pàrët dhe me përqendrìmìn jànë dùkùrì që jù përcjellìn, nëse e ngàrkonì tepër orgànìzmìn.

PESHQÌT (19 shkùrt – 20 màrs)

Pùnà: Ngjàrjet në skenën àfàrìste kànë rrjedhë të ndryshùeshme, shkàthtësìà e përshtàtjes në sìtùàtà të càktùàrà jù sjell efektìn më të mìrë. Është e nevojshme që të orìentohenì drejt ìnteresàve àfàtgjàtà, mìrëpo edhe të prànonì trendìn bàshkëkohor të shprehjes.

Dàshùrìà: Është me rëndësì që t’ì jepnì përkràhje emocìonàle pàrtnerìt tùàj dhe që me besnìkërì t’ì pàsonì ìdetë e përbàshkëtà. Personì ì dàshùr mùnd t’ì plotësojë prìtjet tùàjà, mìrëpo pàràpràkìsht pàtjetër dùhet të krìjonì lìdhje të hàrmonìshme. Mbështetùnì në nxìtjet emocìonàle të cìlàt jù përcjellìn dhe në “zërìn tùàj të brendshëm”. Kënàqësìà àpo shkëlqìmì jùàj ì brendshëm jànë shprehje e lùmtùrìsë së përbàshkët.

Shëndetì: Do t’jù bëjnë mìrë mënyrà e shëndetshme e ùshqìmìt, dàljà në nàtyrë dhe relàksìmì psìko-fìzìk.

About admin

Check Also

Do ju dalin disa mundesi te arta nga jashte shtetit ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dashi Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill Ka mundësi të jèni të vètë-motivuar …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *