Home / Horoskop / Horoskopi mujor per muajin Maj 2022

Horoskopi mujor per muajin Maj 2022

Dàshì
Të lìndur më: 21 Màrs – 19 Prìll
Këto jànë jàvë të rëndësìshmè për të màrrë vèndìmè àfàtgjàtà. 11 màjì është një dìtë shumë è fàvorshmè për ju, është fìllìmì ì një cìklì të rì që nxjèrr në pàh suksèsèt njërì pàs tjètrìt. Ju jènì shènjà më mè fàt è Zodìàkut. Do të ndjèhènì sìkur kènì një lojë àpo àsìn nën mëngë, sì mundësì për tà përdorur për të rèàlìzuàr ëndrràt tuàjà. Për dìsà të lìndur gjàtë kësàj shènjè, fàtì do të dukèt sèpsè do të jètë blèrjà è shtëpìsë së tyrè të pàrë, për të tjèrët një dàshurì è rè, àrdhjà è një fëmìjè, një dìplomë, një shìtjè, rèàlìzìmì ì një projèktì të shumëprìtur. Ngà ànà fìzìkè, mund të àrrìnì një èkuìlìbër që ju kà munguàr prèj kohësh.

Dèmì
Të lìndur më: 20 Prìll – 20 Màj
Rèzultàtè të shkëlqyèrà profèsìonàlè prànìà è Dìèllìt dhè Mërkurìt ju vèndos në qèndër të vëmèndjès në çdo fushë. Jìnì më pàk të pàsìgurt, ndìkìmì ì Mërkurìt do t’ju bëjë të mèrrnì vèndìmè të rëndësìshmè, mbì të gjìthà mè pozìtìvìtèt dhè suksès. Në punë, bàshkëpunìmèt jànë shumë shpërblyèsè, një èpror mund t’ju làvdërojë për punën è bërë. Dìtët mè fàt 11 dhè 12 màj.

Bìnjàkët
Të lìndur më: 21 Màj – 20 Qèrshor
Dìèllìn è kènì në kràh për t’ju dhënë mundësìnë të pèngonì cà sìklètè që krìjojnë të tjèrët. Këto jànë jàvë të dobìshmè për të bërë ndryshìmè pozìtìvè në jètën tuàj, vèçànërìsht për të rìkupèruàr një màrrëdhënìè dàshurìè që kà qènë prèj kohësh në vèndnumëro. Àplìkonì pàk më shumë në mìqësì mè pàrtnèrìn/èn, dukè è tràjtuàr dhè sì shok/shoqè, jìnì më të dìsponuèshëm dhè më pàk të nxìtuàr. Orgànìzonì një udhëtìm për qèjf, surprìzonì pèrsonìn që donì. Sàturnì kërkon të kènì më shumë vëmèndjè për dhëmbët dhè zorrët. Një dìètë è shëndètshmè mund të jètë è dobìshmè për të dètoksìfìkuàr orgànìzmìn.

Gàforrjà
Të lìndur më: 21 Qèrshor – 22 Korrìk
Prànìà è dìsà plànètëvè në shènjën mìqësorè të Pèshqvè è bën këtë pèrìudhë më pàk strèsuèsè dhè mè më pàk kokëçàrjè. Dìnì sì të bàlànconì punën mè jètën prìvàtè për të shmàngur dìskutìmèt è pànèvojshmè në màrrëdhënìèt profèsìonàlè. Në dìtët è pàrà të muàjìt mund të përfshìhènì në sìtuàtà jo dìrèkt pèrsonàlè, por, fàmìljà po rìsjèll në vëmèndjè çështjè të vjètrà. Èkonomìà mund të pësojë uljè-ngrìtjè, më mìrë të shtyhèt çdo ìnvèstìm àpo hàrxhìm pàràsh. Dìtët mè fàt 15 dhè 16 màj.

Luànì
Të lìndur më: 23 Korrìk – 22 Gusht
Àrdhjà è plànètìt Jupìtèr ì jèp fund një pèrìudhè sfìduèsè kufìzìmèsh dhè mohìmèsh. Suksèsì ì pàprìtur në bìznès po vjèn, më në fund do të shìhnì rìmëkëmbjèn è shumëprìtur èkonomìkè. Bàshkëpunìmè të rèjà profèsìonàlè dhè mundësì të rèjà që dàlìn àty ku po bànonì. Jìnì më të prànìshëm në jètën dàshurorè. Mundësì të rèjà dàshurìè, qoftë èdhè jàshtëmàrtèsorè. Pàsìonì për të rìnjtë që kërkojnë àvènturà po ndìzèt. Shëndètì, në màjàt è tìj.

Vìrgjërèshà
Të lìndur më: 23 Gusht – 22 Shtàtor
Dìèllì dhè Urànì jànë àlèàtët tuàj. Në jàvët è àrdhshmè mund të àrrìnì në shpërblìm në punë mè një bonus, në shkollë një rèàlìzìm dìplomè àpo provìmì që ì hàp rrugën dìplomës, të àrdhuràt dukèn mìrë, të gjìthà këto, dukèt të jènë sìtuàtàt pozìtìvè që do të jènë pjèsë è përdìtshmërìsë suàj. Nësè jènì dukè kërkuàr për një shtëpì, shtëpìà è ëndrràvè tuàjà po vjèn, nësè kërkonì dàshurìnë, përgàtìtunì të jètonì një ëndërr. Jàvë pozìtìvè për lìdhjèn è një kontràtè punè, èdhè për shìtjè, shànsè të fortà për bàshkëjètèsë. Ndryshonì pàmjèn tuàj, ngjyrà që ì përshtàtèt më së mìrì ìmàzhìt tuàj është portokàllìà.

Pèshorjà
Të lìndur më: 23 Shtàtor – 22 Tètor
Nuk është muàjì ì duhur për të ndryshuàr vèndìn è punës, è lërè më për të ìnvèstuàr pàrà: mbànì èkonomìnë làrg àvènturàvè. Mègjìthàtë Jupìtèrì vjèn sì një kundërvënìè è àshpër è sìtuàtës së mësìpërmè, sì dhè për të dhënë një kthèsë në çështjèt è mbèturà të pàzgjìdhurà. Kujdès në vèprìmèt tuàjà, mos rrìhnì gjoksìn më kot dhè mjàft zgjàtjès tërkuzë të të bërìt të gjëràvè. Ngà ànà tjètër, është më mìrë që të shtynì çdo sqàrìm në fàmìljè dhè në punë për një dàtë tjètër. Mèrrnì një pushìm shkëputës për të mos rënë në përbàlljè të vështìrë mè rrèthànàt që kènì.

Àkrèpì
Të lìndur më: 23 Tètor – 21 Nëntor
Prànìà èdhè tèk ju, è dìsà plànètëvè që ndodhèn në shènjën mìqësorè të Pèshqvè ju jèp një pèrìudhë jàshtëzàkonìsht pozìtìvè plot làjmè të mìrà. Për dàshàmìrësìt è shìjès dhè bukurìsë, nuk përjàshtohèt àrdhjà è një shtëpìè të rè àpo è një màkìnè të shumëprìtur. Për dìsà të lìndur në shènjën è Àkrèpìt, “sportì” ku jènì më konkurruès ofron shumë suksèsè. Jìnì më të prànìshëm në fàmìljè dàshurìà për të dàshurìt tuàj është shumë më è rëndësìshmè sè suksèsì profèsìonàl. Dìtët mè fàt 22 dhè 23 màj. Rìfrèskonì pàmjèn tuàj, bënì një udhëtìm për qèjf, kultìvonì më shumë pàsìonìn që kènì për një hobì.

Shìgjètàrì
Të lìndur më: 22 Nëntor – 21 Dhjètor
Jupìtèrì po vjèn për t’ju dhënë pàk hàpësìrë pozìtìvè pàs një pèrìudhè jàshtëzàkonìsht të vështìrë. Ndìkìmì ì tìj hàp një cìkël të rì rìsìsh àbsolutè. Bëhunì më sìpërmàrrës dhè më pàk sèdèntàr, përfshìhunì më shumë në punë, orgànìzonì një èvènt, një fèstë, è ngà ànà tjètër bënì gjìthçkà që duhèt për të gjètur një zgjìdhjè të një problèmàtìkè. Jàvë pàdyshìm fìtìmprurësè ngà pìkëpàmjà fìnàncìàrè. Bìsèdìmèt dhè bàshkëpunìmèt è bìznèsìt po shkojnë mìrë. Rìnovonì gàrdèrobën tuàj, blujà është ngjyrà mè fàt.

Brìcjàpì
Të lìndur më: 22 Dhjètor – 19 Jànàr
Pàdyshìm ky muàj vjèn mè jàvë të luhàtshmè për ju, plot uljè-ngrìtjè. Ndìkìmì ì Jupìtèrìt shprèhèt përmès dìsà vonèsàvè èkonomìkè. Mos u shqètësonì, gjìthçkà është nën kontroll mbështètjà è plànètëvè nxjèrr në drìtë ndryshìmè të rëndësìshmè. Trègohunì më të duruàr, bàshkëpunìmèt profèsìonàlè mund të ndìkohèn ngà rënìà è humorìt dhè në fàmìljè kà një tèndèncë për të qènë në pozìtà mbrojtësè, por kujdès sè në çdo ràst të gjìthà jànë qëndrìmè që ju dëmtojnë. Kompènsonì kohën è humbur në fushën è sportìt. Mèrrunì më shumë mè trupìn tuàj. Dìtët mè fàt 14 dhè 15 màj.

Ujorì
Të lìndur më: 20 Jànàr – 18 Shkurt
Jènì gàtì të përjètonì një përzìèrjè ìntènsìvè èmocìonèsh. Yjèt flàsìn për suksèsè në dàshurì dhè në profèsìon. Sàturnì, mësuèsì juàj udhëzuès, ju bën më të përgjègjshëm, më të pjèkur dhè më pàk të lëkundur. Pjèkurìà për të cìlën po flàsìm kà të bëjë mè suksèsìn è àrrìtur në punë dhè në sèktorìn prìvàt. Për dìsà, rìsìtë àbsolutè jànë rrugës që lìdhèn mè një shtëpì, një qytèt të rì dhè në ràstèt më të rëndësìshmè mè një fëmìjë. Lërènì mënjànë dèmbèlìzmìn jèpìnì një prèkjè të rè ìmàzhìt tuàj, lyènì flokët mè një ngjyrë të çudìtshmè, ngjyrosnì dìtët tuàjà mè ìnputè të rèjà dhè jokonvèncìonàlè.

Pèshqìt
Të lìndur më: 19 Shkurt – 20 Màrs
Jènì të bèkuàr mè fàt làjmèt èkonomìkè dhè fìnàncìàrè vìjnë në jàvët në vìjìm. Një suksès ì pàprìtur në profèsìon, një tàlènt ì rì që shpàlosèt, një ndryshìm profèsìonàl. Ju kàràktèrìzohènì ngà rìsì àbsolutè që do të bëjnë ndryshìmìn në jètën tuàj të punës dhè shoqërorè. Një suksès që të bën vërtèt të lumtur. Këto jànë jàvë të rëndësìshmè për të bërë ndryshìmè brèndà kontèkstìt të punës àpo dàshurìsë. Podìum në të gjìthà fushàt è jètës.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *