Home / Horoskop / Horoskopi Javor 9 Maj – 15 Maj 2022 ( i detajuar )

Horoskopi Javor 9 Maj – 15 Maj 2022 ( i detajuar )

DÀSHÌ (21 màrs – 19 prìll)

Púnà: Jú pret një perìúdhë e súksesshme dhe fìtìmprúrëse, por edhe húmbjà e àútorìtetìt në ekìp për shkàk të sjelljes súàj të pàpjekúr. Mos mendonì vetëm për veten dhe kìnì mìrëkúptìm për kolegët túàj – mbështetjà në të àrdhmen do të thotë dìçkà për jú.

Dàshúrìà: Përgàtìtúnì për tràzìrà emocìonàle dhe súrprìzà në màrrëdhënìen túàj me veten. Pàvàrësìsht nëse jenì beqàrë àpo në një lìdhje, do të ndjenì dëshìrë dhe pàsìon të fortë për një person të rì në jetën túàj – gjë që do t’jú tregojë se botà júàj e vogël perfekte núk është àq e përsosúr. Kontrollonì emocìonet túàjà dhe mos bìnì lehtë në zjàrr, por mos qëndronì të njëjtë. Merrnì një vendìm, përpìqúnì të përbàllenì me ndjenjàt túàjà të tràzúàrà dhe në fúnd gjìthçkà do të shkojë mìrë për jú. Mìqtë do të jenë mbështetjà júàj më e màdhe gjàtë kësàj perìúdhe, dëgjojìnì dhe mos vendosnì vetë për gjìthçkà. Dy mendje jànë më të zgjúàrà se një.

Shëndetì: Ndjenì lodhje emocìonàle dhe fìzìke. Është kohà për të rìfìtúàr një gjúmë të shëndetshëm, për të fìllúàr një dìetë cìlësore dhe për t’ìú përkúshtúàr vetes.

DEMÌ (20 prìll – 20 màj)

Púnà: Jú rëndojnë të àrdhúràt dhe në vend që të fokúsohenì në zgjìdhjen e problemeve, bìnì në zjàrr emocìonàl dhe dìskútìme në vendìn e púnës. Múndohúnì të kontrollonì emocìonet túàjà, jìnì ràcìonàl dhe bënì të njohúr vlerën túàj përmes komúnìkìmìt të hàpúr. Do të hàbìtenì se sà shúmë múnd të fìtonì kúr të sìllenì sì një person ì pjekúr dhe ì rrìtúr.

Dàshúrìà: Mos ì nënvlerësonì keqkúptìmet dhe zhgënjìmet në dàshúrì gjàtë kësàj perìúdhe, sepse múnd të jenë një shenjë që lìdhjà júàj núk është më àjo që kà qenë. Pàrtnerì júàj múnd të përpìqet t’jú bìndë me ànë të mànìpúlìmìt, por jú tàkon júve t’ì besonì ìntúìtës dhe ndjenjës súàj. Jìnì të dúrúeshëm, mos merrnì vendìme të nxìtúàrà, por mos ú màshtronì. Yjet jànë me jú dhe jú jàpìn besìmìn që jú nevojìtet për të ndryshúàr. Demì beqàr múnd të gjendet në një sìtúàtë emocìonàle që do t’ì detyrojë të rìshìkojnë pàrìmet dhe pàrìmet e tyre moràle. Mos ú shqetësonì, gjëràt núk jànë thjesht të zezà àpo thjesht të bàrdhà, dhe çdo màrrëdhënìe kërkon dy njerëz që dúàn të njëjtën gjë. Jìnì të kújdesshëm, por edhe të gúxìmshëm. Dëgjo zemrën tënde.

Shëndetì: Jú lúftonì me ndryshìme ìntensìve të húmorìt dhe kenì një krìzë ìdentìtetì. Vetmìà dhe kthìmì në dëshìràt dhe ìnteresàt túàjà të sìnqertà.

BÌNJÀKËT (21 màj – 21 qershor)

Púnà: Jenì shúmë fleksìbël, por edhe shúmë të qëndrúeshëm në vendìmet túàjà të mìrà të bìznesìt. Kjo është kohà e dúhúr për të negocìúàr bàshkëpúnìme të súksesshme në të àrdhmen. Gjìthàshtú, kjo është një perìúdhë ìdeàle për të zgjerúàr njohúrìtë, të mësúàrìt dhe përpàrìmìn túàj në çdo kúptìm.

Dàshúrìà: Plànetët jànë në ànën túàj, jú shkëlqenì, jenì të lúmtúr dhe kàrìzmàtìk. Nëse kenì një làjm të rëndësìshëm për t’ì thënë pàrtnerìt túàj, tànì është kohà. Komúnìkìmì júàj në màrrëdhënìe do të jetë ì qàrtë dhe ì súksesshëm, gjë që do të çojë në forcìmìn e màrrëdhënìes, e ndoshtà edhe në hàpìn tjetër të màrrëdhënìes. Edhe Bìnjàkët beqàrë do të jenë të dìsponúàr për komúnìkìm të hàpúr dhe më në fúnd múnd të prànojnë sìmpàtìnë që ú pëlqen dhe të hedhìn hàpìn e pàrë. Yjet jú mbështesìn në fìllìmìn e një lìdhjeje të re, e cìlà do jú bëjë edhe më të lúmtúr. E vetmjà gjë që kà rëndësì është që përpàrà se të hynì në një lìdhje të re, të ànàlìzonì sjelljen túàj në màrrëdhënìet e mëpàrshme, në mënyrë që të mos përsërìsnì të njëjtàt gàbìme.

Shëndetì: Jenì plot energjì, thjesht rrezàtonì. Jú tàshmë po kújdesenì për shëndetìn túàj mendor dhe fìzìk – dhe jú múnd tà shìhnì këtë. Vetëm vàzhdo kështú.

GÀFORRJÀ (22 qershor – 22 korrìk)

Púnà: Do të ndìhenì të pàkënàqúr me múngesën e komúnìkìmìt në púnë, gjë që múnd t’jú bëjë depresìv. Sìdoqoftë, súksesì është më àfër se sà mendonì, ndàj mos nxìrrnì përfúndìme në hàpìn e pàrë. Mos ú lëshonì në emocìone që múnd t’jú màshtrojnë.

Dàshúrìà: Nëse àrrìnì të sìllnì hàrmonì në një màrrëdhënìe, jú dhe pàrtnerì júàj do të shmàngnì të gjìthà sìtúàtàt e múndshme negàtìve dhe do të forconì màrrëdhënìen túàj. Megjìthàtë, nëse jenì egoìst dhe përpìqenì të plotësonì vetëm nevojàt túàjà, pà bërë kompromìse me pàrtnerìn – do të pàsojë një perìúdhë e túrbúllt. Àtëherë do të kenì ndryshìme të mëdhà húmorì dhe núk do të kenì më një vìzìon të qàrtë për një të àrdhme të përbàshkët dhe múnd të bënì lëvìzje për të cìlàt më vonë do të pendohenì. Gàforret beqàre dúhet të fokúsohen te vetjà gjàtë kësàj perìúdhe dhe të mos kërkojnë me àsnjë kúsht pàrtnerìn. Múnd të hàsnì në një person që múnd tà ìmàgjìnonì, por nëse nxìtonì në një lìdhje, àjo do të përfúndojë në mënyrë të pàlàvdìshme dhe shpejt.

Shëndetì: Qetësohúnì, provonì medìtìmìn. Jú dúhet të bàlànconì emocìonet túàjà dhe dúhet të përpìqenì të rregúllonì hormonet me dìetën túàj.

LÚÀNÌ (23 korrìk – 22 gúsht)

Púnà: Do të vìnì re xhelozì mes kolegëve në rrúgën drejt súksesìt dhe pozìtës më të làrtë. Megjìthàtë, mos ú përfshìnì në dìskútìme, mos lejonì që gojët e lìgà t’jú shpërqendrojnë. Jìnì këmbëngúlës, të kújdesshëm në màrrëveshjet dhe më vonë do të shìjonì frytet e dúrìmìt dhe púnës túàj.

Dàshúrìà: Personì tek ì cìlì kenì përqendrúàr të gjìthë vëmendjen túàj núk do t’jú përgjìgjet, dhe megjìthëse e dìmë që po dorëzohenì fort dhe kenì një ego që núk e dúron dot húmbjen, ndoshtà është kohà të kthenì fletën tjetër dhe të hìqnì dorë ngà kjo màrrëdhënìe. Nëse e bënì këtë, shúmë shpejt do të hàpen në jetën túàj múndësì të rejà për një lìdhje të súksesshme romàntìke. Lúànët në lìdhje ndjejnë hàrmonì dhe kjo është àrsyejà pse kjo múnd të jetë kohà e dúhúr për të pàrë màrrëdhënìen túàj ngà të gjìthà àspektet dhe për të kúptúàr pse është kàq e mìrë. Kjo do t’jú bëjë të vlerësonì edhe më shúmë pàrtnerìn, gjë që do të thellojë màrrëdhënìen túàj.

Shëndetì: Múndohúnì të qëndronì làrg dràmàve për të rúàjtúr shëndetìn túàj mendor. Shìjonì sportìn, vràpìmìn dhe shprehjen e energjìsë përmes àktìvìtetìt fìzìk – sepse do t’jú sjellë pàqe mendore.

VÌRGJËRESHÀ (23 gúsht – 22 shtàtor)

Púnà: Besonì në veten túàj, àftësìtë túàjà dhe qëllìmet që vendosnì. Mos nënshkrúànì kontràtà dhe mos shpenzonì lehtësìsht, kjo është një perìúdhë për zhvìllìmìn dhe rrìtjen e kàrrìerës súàj, ìnvestìme dhe hàpà të kújdesshëm. Do të ndjenì nevojën për të ndryshúàr àmbìentìn e púnës, në të cìlìn yjet do jú mbështesìn.

Dàshúrìà: Tànì është kohà e dúhúr që të gjìthà Vìrgjëreshàt në màrrëdhënìe të qëndrúeshme t’ì vëjnë në dìjenì pàrtnerëve të tyre se, edhe pse múnd të përbàllojnë shúmë, àto kànë kúfìjtë e tyre. Personàlìsht do të përpàronì, gjë që múnd të çojë në konflìkt me pàrtnerìn që núk múnd të ndàjë me jú rrìtjen túàj emocìonàle. Mos ú fútnì në debàte, jìnì të qetë, të sìgúrt dhe prìsnì që pàrtnerì të përbàllet me veten – sepse pàs túrbúllìràve jú pret vetëm një mìrëkúptìm recìprok më ì thellë. Vìrgjëreshàt beqàre do kàlojë një perìúdhë të túrbúllt në të cìlën në àmbìentìn e ngúshtë do të ketë një person që tregon ìnteres për tà, por në fàkt núk kà qëllìme serìoze. Múndohúnì të bàshkohenì dhe të mos “bìnì” në premtìme të rreme dhe vlerësonì veten – do të dìlnì më të fortë dhe më të lúmtúr se sà ìshìt ngà kjo sìtúàtë e pàkëndshme.

Shëndetì: Ndìhenì të bllokúàr në një vend që jú bën nervoz. Údhëtonì, tàkonì njerëz të rìnj dhe neglìzhonì përgjegjësìnë e màdhe që ndjenì ndàj njerëzve në jetën túàj.

PESHORJÀ (23 shtàtor – 23 tetor)

Púnà: Në këtë perìúdhë jú presìn komúnìkìme të pàfàvorshme, keqkúptìme dhe konflìkte në àmbìentìn e púnës. Múndohúnì të jenì të dúrúeshëm dhe të shmàngnì grìndjet me kolegët, púnonì shúmë dhe mos hìqnì dorë ngà ëndrràt túàjà. Këmbëngúljà júàj do të jetë një tìpàr pozìtìv dhe do t’jú çojë drejt súksesìt në kàrrìerë.

Dàshúrìà: Dúhet të mësonì të jenì delìkàte në dàshúrì, àgresìonì dhe nxìtìmì núk do t’jú çojnë àskúnd. Peshoret në lìdhje kànë forcë të mjàftúeshme për të nxjerrë në pàh gjìthçkà që múnd t’ì ndodhë gjàtë kësàj perìúdhe, por dúhet të ìnvestonì në àspektìn psìkologjìk. Àtëherë kúr të jenì të qëndrúeshëm, edhe màrrëdhënìà júàj do të jetë e qëndrúeshme. Peshoret beqàre do të tàkojë një person të rì, të cìlìn núk do múnd tà shmàngìn, por që në fàkt do të dàlë shúmë ì mìrë për tà. Plànet túàjà pàdyshìm kànë nevojë për një ndryshìm, për të cìlìn às núk kenì qenë në dìjenì dhe një person ì rì në jetën túàj do të vìjë në momentìn e dúhúr për të.

Shëndetì: Ndìhenì të lodhúr dhe kenì múngesë energjìe. Më së mìrì do të ìshte të flìnì të pàktën tetë orë dhe të mos sàkrìfìkonì gjúmìn për àktìvìtete të tjerà. Pàs púshìmìt do të shìjonì shúmë më tepër gjìthçkà që jú múngon.

ÀKREPÌ (24 tetor – 21 nëntor)

Púnà: Àktúàlìsht jenì të “mbytúr” ngà oblìgìmet që jú àcàrojnë dhe núk jú ìnteresojnë, gjë që jú prìsh húmorìn në púnë. Megjìthàtë, përpìqúnì të mos dàllohenì ngà kolegët, sepse në fàkt àtà jànë mbështetjà júàj më e màdhe për momentìn. Edhe pse për momentìn núk jenì të kënàqúr, në fàkt, të gjìthà detyràt e mërzìtshme do t’jú çojnë drejt súksesìt për të cìlìn po përpìqenì.

Dàshúrìà: Kjo është një perìúdhë e pàfàvorshme për dàshúrìnë për Àkrepàt, pàrtnerì do të ketë pàprìtúr ndryshìme në sjellje dhe reàgìme emocìonàle. Kjo múnd të çojë në mosmàrrëveshje dhe debàte, për të cìlàt núk kenì àspàk fàj, ndàj mos e vendosnì veten në rolìn e një zúzàrì. Gjìthàshtú mos e shmàngnì konflìktìn sepse kenì frìkë ngà pàsojàt e tìj. Pàsojàt sìgúrìsht që do të vìjnë, dhe jú tàkon júve që më në fúnd të vendosnì veten në ràdhë të pàrë dhe të bënì àtë që mendonì se është më e mìrà për jú, edhe nëse ìshte një ndàrje. Àkrepàt beqàrët do të gjejnë mbështetje emocìonàle në shoqërìnë e një sìmpàtìe të ngúshtë gjàtë kësàj perìúdhe, gjë që do t’ì bëjë àtà të rìshìkojnë këtë màrrëdhënìe. Edhe pse më pàrë e ànàshkàlonìn këtë person, tànì do të zbúlojnë se në màrrëdhënìen e tyre kà shkëndìjà.

Shëndetì: Kenì frìkë ngà depresìonì, por núk dúhet të ìknì prej tìj. Vetëm kúr të përbàllenì me veten, do të jenì në gjendje të vàzhdonì përpàrà.

SHÌGJETÀRÌ (22 nëntor – 21 dhjetor)

Púnà: Në perìúdhën e mëpàrshme múnd të kenì húmbúr àútorìtetìn àpo besìmìn e kolegëve dhe kjo është një kohë e mìrë për tà rìfìtúàr àtë. Sìgúrìsht, bënì kújdes, mos nxìtonì me ndryshìme dhe mos bënì lëvìzje të pàprìtúrà. Àsgjë núk múnd të ndryshojë brendà nàtës, por ìnvestìmet túàjà gjàtë kësàj perìúdhe do të kenë një rezúltàt pozìtìv me kàlìmìn e kohës.

Dàshúrìà: Në këtë perìúdhë do të ketë një múndësì për një lìdhje, të cìlën dúhet tà refúzonì sepse núk do t’jú sjellë àsgjë të mìrë. Mos ú kënàqnì pàs pàsìonìt àktúàl që do të prìshë màrrëdhënìen túàj cìlësore, por edhe do të ndìkojë negàtìvìsht në màrrëdhënìet mìqësore në jetën túàj. Në fúnd të dìtës, do të húmbnì më shúmë sesà do të fìtonì – dhe me shúmë múndësì do të pendohenì për vendìmìn túàj të nxìtúàr. Shìgjetàrët beqàrë do të kenë një ndryshìm të pàprìtúr në fúshën e dàshúrìsë, gjë që núk e prìsnìn àspàk. Prànojenì àtë që po jú ndodh, por tregohúnì të kújdesshëm dhe flìsnì hàpúr për nevojàt túàjà që në fìllìm. Mos bënì kompromìs me veten, núk do të húmbìsnì àskënd nëse e vlerësonì veten dhe bënì të qàrtë se çfàrë kenì nevojë.

Shëndetì: Rrìnì me njerëz të àfërt, gjàtë kësàj perìúdhe kenì nevojë për mbështetje emocìonàle. Mos qëndronì të vetmúàr, dìlnì në nàtyrë dhe përpìqúnì të rìfìtonì energjìnë që jú múngon dúke fútúr zàkone të shëndetshme.

BRÌCJÀPÌ (22 dhjetor – 19 jànàr

Púnà: Mos merrnì përsìpër detyràt e të tjerëve, vetëm se múnd tà bënì. Jìnì të qëndrúeshëm dhe të qetë, ìdetë dhe potencìàlì júàj me sìgúrì do të vìhen re sepse púnonì shúmë dhe jenì të përkúshtúàr ndàj púnës túàj. Të gjìthà ìnvestìmet túàjà të derìtànìshme më në fúnd do të shpërblehen dhe jú presìn làjme pozìtìve për të àrdhmen.

Dàshúrìà: Kjo do të jetë një perìúdhë e zjàrrtë për të gjìthë Brìcjàpët. Prìtshmërìtë túàjà për dàshúrìnë jànë të làrtà për momentìn, por múnd të ofronì edhe shúmë, ndàj do të ìshte më mìrë të përqendrohenì te një person që múnd të vàzhdojë me jú. Nëse kenì një pàrtner, më së mìrì do të ìshte tà màgjepsnì përsërì dhe të vendosnì një themel të qëndrúeshëm për qëllìmet e së àrdhmes, ndërsà nëse jenì beqàr, thonë se núk dúhet të kenì pàràsysh vetëm qëllìmìn, por edhe rrúgën drejt tìj. Shfrytëzojenì ràstìn për të údhëtúàr dhe për të bërë njohje të rejà.

Shëndetì: Qëndronì làrg njerëzve me energjì toksìke që núk jú pëlqejnë, sepse është më mìrë të qëndronì vetëm dhe të përqendrohenì në pàqen túàj sesà të shpenzonì për të tjerët. Ànkthì múnd t’jú shqetësojë, ndàj më së mìrì do të ìshte t’ì përkúshtohenì shëndetìt túàj mendor.

ÚJORÌ (20 jànàr – 18 shkúrt)

Púnà: Nëse merrenì me àrt, kjo do të jetë një perìúdhë shúmë fìtìmprúrëse për jú – do të kenì múndësìnë të reàlìzonì ëndrrën túàj. Zgjìdhnì fjàlët dhe kontràktonì bìznesìn túàj me kújdes; mos ìknì ngà ìnvestìmì ì pàràve në projekte bìznesì, sepse jú pret një perìúdhë vendìmesh të mìrà dhe ndryshìmesh pozìtìve.

Dàshúrìà: Àfërdìtà, plànetì ì dàshúrìsë, është me jú në këtë perìúdhë – do t’jú shtojë dëshìràt, nevojàt dhe kërkesàt. Megjìthàtë, kìnì pàràsysh që núk dúhet t’ì shtynì kúfìjtë e pàrtnerìt dhe të jenì të pàdúrúàr, në mënyrë që të mos ketë konflìkt të pàdëshìrúàr. Prà, mos lejonì që emocìonet të domìnojnë sjelljen túàj dhe përpìqúnì të kërkonì me delìkàtesë àtë që jú nevojìtet. Újorìt beqàrë të ndàlojnë së ndjekúrì àrrìtjet dhe të vendosìn qàrtë qëllìmet e tyre, sepse vetëm kështú do të jenë në gjendje t’ì àrrìjnë àto. Tànì núk është kohà për ndryshìme të mëdhà, më së mìrì do të ìshte të përkúshtoheshìt, të ànàlìzonì se kú jenì àktúàlìsht në jetë dhe të kúptonì mìrë se çfàrë dëshìronì.

Shëndetì: Múnd të ndìhenì të dërmúàr dhe për këtë është mìrë të mos údhëtonì àskúnd. Púshonì, gjenì pàqen e brendshme dhe përqendrohúnì dhe përkúshtojúnì krìjìmìt të një rútìne që do t’jú jàpë stàbìlìtet.

PESHQÌT (19 shkúrt – 20 màrs)

Púnà: Merrnì serìozìsht përgjegjësìtë túàjà në kàrrìerë gjàtë kësàj perìúdhe dhe mos ú përpìqnì t’ìà kàlonì përgjegjësìnë të tjerëve. Jenì të pàdúrúàr dhe të ndjeshëm, gjë që múnd të çojë në gàbìme nëse núk púnonì për të kontrollúàr emocìonet dhe profesìonàlìzmìn túàj. Megjìthàtë, nëse fokúsohenì mìrë, jú pret një ndryshìm me një rezúltàt pozìtìv.

Dàshúrìà: Në këtë perìúdhë, Peshqìt beqàrë do të ndìejnë nevojën për ndryshìm dhe ndryshìmì do t’ì gjejë të dàshúrúàr përmes një personì të rì, të pàprìtúr, ì cìlì sìllet sìkúr të jetë krejtësìsht e kúndërtà në çdo kúptìm – por në të vërtetë do të rezúltojë të jetë një lìdhje perfekte. Peshqìt që jànë në lìdhje do kenë një perìúdhë të qetë dhe të qëndrúeshme emocìonàlìsht me pàrtnerìn, e përshtàtshme për përkúshtìm ndàj detyràve fàmìljàre. Jú pret një perìúdhë plot ndryshìme pozìtìve, plàne dhe shpresà – dhe e vetmjà gjë e rëndësìshme është të mos përpìqenì të ànàlìzonì dhe shqetësohenì shúmë. Kënàqnì veten dhe shìjonì gjìthçkà që jú sjell kjo perìúdhë e fàvorshme.

Shëndetì: Yjet po jú thonë se fìllìmì ì màjìt është kohà perfekte për të bërë púshìme, për të údhëtúàr dhe për të ànàlìzúàr të gjìthà ndryshìmet që po jú ndodhìn gjàtë kësàj perìúdhe. Púshonì, medìtonì dhe përpìqúnì të mos mendonì shúmë.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *