Home / Horoskop / Horoskopi për datën 11 maj 2022 nga Russell Grant

Horoskopi për datën 11 maj 2022 nga Russell Grant

Dàshì

Kènì ëndrrà të mëdhà për të àrdhmèn. Nësè jú múngojnë mjètèt për t’ì rèàlìzúàr, kjo múnd të korrìgjohèt lèhtësìsht. Një kúrs stúdìmì, osè sèmìnàr do të jètë hàpì ì pàrë drèjt përmìrësìmìt të àftësìvè túàjà. È pànjohúrà do t’jú tërhèqë tànì, àshtú sì èdhè tërhèqjà è údhëtìmìt në vèndè të pànjohúrà dhè rìlìdhjà mè ànën túàj shpìrtërorè.

Dèmì

Pàs një fàzè úljè-ngrìtjèsh, po fìllonì të ndìhènì sìkúr më në fúnd po ìà dìlnì të bëhènì bàshkë në një mèndjè. Nësè njèrëzìt è tjèrë jànë të përfshìrë në màrrëvèshjèt që po bënì tànì, àtà shpèjt do të bìèn dàkord mè vèndìmèt túàjà.

Bìnjàkët

Nësè vàzhdonì tà shtynì vètèn shúmë, do të tèjlodhènì. Dèlègìmì ì përgjègjësìvè do të jètë një hàp në drèjtìmìn è dúhúr. Mos ú ndjènì fàjtor kúr prànonì sè dúhèt të ndànì një pjèsë të ngàrkèsës súàj. Sàpo të lèhtësohèt prèsìonì, shëndètì júàj do të përmìrësohèt. Núk kà kúptìm të rrèzìkonì shëndètìn túàj për hìr të kàrrìèrës.

Gàforrjà

Múnd të jènì të vèndosúr për të bërë dìçkà të pàzàkontë, por múnd tà gjènì vètèn vètëm në këtë. Núk do kètë shúmë mbështètjè ngà àtà që jú rrèthojnë. Múnd t’jú hàbìsë që një mìk àvèntúrìèr trègon pàk èntúzìàzëm për súgjèrìmèt túàjà. Kjo múnd të jètë për shkàk sè do të donìn të ìshìn àtà që è kìshìn àtë ìdè.

Lúànì

Për jú jànë të rëndësìshmè àngàzhìmèt è rèjà që po mèrrnì. Nësè të tjèrët që trègúàn një ìntèrès fìllèstàr núk jànë më àq të ètúr, àtà múnd të gjèjnë dìçkà tjètër. Jú dëshìronì të bënì një púnë të mìrë mè gjìthçkà që mèrrnì përsìpër, èdhè nësè kjo do të thotë të mësonì àftësì të rèjà osè të stúdìonì një lëndë për të cìlën núk dìnì shúmë.

Vìrgjërèshà

Përgjègjësìtë jànë të mëdhà. Núk jú ndìhmon fàktì që prìtèt të vàzhdonì mè púnë që núk dëshìronì t’ì bënì. Mbàjìnì ànkèsàt túàjà për vètè pàsì do të rèzúltojë sè èdhè të tjèrët rrèth júsh ndìhèn nën prèsìon. Gjìthçkà që múnd të bënì është të búzëqèshnì dhè të dúronì të prìsnì kohë më të lèhtà përpàrà.

Pèshorjà

Nìsjà è një projèktì të përbàshkët krìjúès do të jètë jàshtëzàkonìsht shpërblyèsè. Do të ndìhènì sìkúr Únìvèrsì po jú mbúlon mè dhúràtà. Núk kà pàsúr kúrrë një kohë më të mìrë për të fìllúàr një màrrëdhënìè të rè. Nësè tàshmë kènì një pàrtnèr dhè jènì bàshkë prèj vìtèsh, jènì gàtì të rìzbúlonì pàsìonìn për njërì-tjètrìn.

Àkrèpì

Jìnì të dúrúèshëm mè një të àfërm kokëfortë që núk prànon të dëgjojë zërìn è àrsyès. Më në fúnd àtà do të vìjnë në mèndjèn túàj. Dìplomàcìà është thèlbësorè në të gjìthà màrrëdhënìèt. Një kolèg që po ì shmàng përgjègjësìtë múnd të lìdhèt mè dìkë në púshtèt, ì cìlì do t`ì mbàjë ànën, èdhè nësè kjo dúkèt jàshtëzàkonìsht è pàdrèjtë.

Shìgjètàrì

Një púnë do të dúkèt sè do të ndèshë problèmèt njërì pàs tjètrìt dhè múnd të fìllonì të pyèsnì vètèn nësè do tà përfúndonì ndonjëhèrë. Kà plot gjërà të tjèrà për të bërë. Tànì për tànì lërènì në prìtjè. Kjo múnd të dúkèt sì një rrúgëdàljè è lèhtë, por tàktìkà të rèjà múnd të jènë të nèvojshmè dhè jú dúhèt kohë për të shqyrtúàr një mënyrë tjètër për t’ìú qàsúr kësàj dètyrè.

Brìcjàpì

Dìkúsh núk kà qènë shúmë ì orgànìzúàr. Púnët që dúhèt të kìshìn bërë më hèrët mbètèn èndè në këmbë dhè kjo do të shkàktojë rrëmújë dhè konfúzìon. Jènì të mërzìtúr që këto dètyrà núk jànë kryèr dhè jènì të zèmërúàr që kènì prìtúr më shúmë ngà ky pèrson. Një mësìm ngà kjo është të dìsh sè dìsà njèrëz núk jànë àq të përgjègjshëm sà mèndojnë sè jànë.

Újorì

Núk kà rëndësì nësè jànë pàràtë, një ofèrtë púnè àpo një çështjè màrrëdhënìèjè që është në mèndjèn túàj, àjo që është è rëndësìshmè është që jú të shqyrtonì mè kújdès opsìonèt túàjà. Mèndonì për gjìthçkà që múnd t’ì lèjonì vètès përpàrà sè të bìnì dàkord për një màrrëvèshjè osè àngàzhìm àfàtgjàtë. Núk múnd tà kúptonì psè dìkúsh ndìhèt ì zèmërúàr për një çështjè që jú dúkèt è pàrëndësìshmè.

Pèshqìt

Jú dúhèt kohë vètëm për të shqyrtúàr sèrìozìsht një çështjè të rëndësìshmè. Dúhèt të mèrrèt një vèndìm ì vështìrë. Dìkúsh mèndon sè múnd t’jú bìndë të pàjtohènì mè àtë që kà vèndosúr tàshmë, por jú do të prèfèronìt të mèndonìt vètë. Núk dëshìronì të ndjènì sè jènì ngàcmúàr për dìçkà të pàkëndshmè.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *