Home / Horoskop / Javen e ardhshme financat do fillojne te permiresohen ndjeshem ! Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Javen e ardhshme financat do fillojne te permiresohen ndjeshem ! Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Dàshì
Sot bàzohùnì vètëm tèk gjëràt pràktìkè. Është è kotë të thùrnì plànè për ìdè mè pàrtnèrìn/èn, të cìlàt vështìrë sè mùnd të rèàlìzohèn. Bèqàrët do jènë të vèndosùr për të krìjùàr një lìdhjè dhè màdjè do bëjnë èdhè sàkrìfìcà për tà rèàlìzùàr këtë. Mè shpènzìmèt trègohùnì sà më të àrsyèshëm.

Dèmì
Dùhèt të trègohènì shùmë të qàrtë dhè prècìzë në momèntìn kùr do t`ì kërkonì një ndèr njèrìùt tùàj të zèmrës. Àì/àjo dùhèt tè kùptojè drèjt sè pèrsè bèhèt fjàlè. Bèqàrët dùhèt të dëgjojnë më shùmë zèmrën è tyrè për të ècùr përpàrà. Në plànìn fìnàncìàr pàràshìkohèn problèmè, kùjdès në hàpàt që hìdhnì.

Bìnjàkët
Nùk jènì në hùmor që tì ndìqnì zhvìllìmèt è fùndìt sìpàs plànèvè që kìshìt càktùàr për màrrëdhënìèn tùàj në çìft. Kùrìozìtètì do të bëjë të jènì në dìjènì të çdo të rèjè që ndodh rrèth jùsh. Bèqàrët do prèfèrojnë tà kàlojnë kohën mè mìqtë dhè nùk do dùàn të ndryshojnë stàtùsìn. Kùjdès mè shpènzìmèt.

Gàforrjà
Dëshìronì të shprèhnì àtë që provonì, por kà dìçkà që jù pèngon jù të dàshùrùàrvè. Do tà gjènì vètvètèn vètëm àfër mbrëmjès, kùr të jènì në shoqërì të pàrtnèrìt/ès. Bèqàrët do lodhèn pàk së kërkùàrì, por në fùnd do è gjèjnë pèrsonìn që kànë ëndërrùàr. Mè fìnàncàt jù dùhèt plàn ì mìrë mènàxhìmì.

Lùànì
Nësè jènì në gjèndjè të bënì lëvìzjèn è dùhùr, do të lìnì përshtypjè të mìrà tèk pàrtnèrì/jà. Bèsojìnì àftësìvè tùàjà dhè gjèràt do të rrjèdhìn vètë. Bèqàrët nùk dùhèt të ndrydhèn dùkè mèndùàr për të àrdhmèn, por t’ì màrrìn gjëràt sì t’jù vìjnë. Sèktorì ì fìnàncàvè nùk do të jètë shùmë ì mìrë.

Vìrgjërèshà

Dùhèt t`ì shkonì dèrì në fùnd një çështjèjè pèrsonàlè jo shùmë të qàrë të dìskùtùàr kohët è fùndìt mè pàrtnèrìn/èn. Vètëm kështù do të àrrìnì të zbùlonì të vërtètën. Bèqàrët do kènë kërkèsà të pàmùndùrà për të krìjùàr lìdhjè, pràndàj do mbètèn èndè vètëm. Fìnàncàt do vìnë dùkè ù përmìrësùàr.

Pèshorjà
Kërkonì ndìhmën è njèrìùt tùàj të zèmrës për të dàlë ngà një sìtùàtë è sìklètshmè që do t’jù mbètèt në mèndjè gjàtë. Mbàsè më vonè kùr tà kùjtonì do tè qèshnì mè vètèn. Bèàrët do trègohèn mjàft të àrsyèshëm dhè nùk do hèdhìn hàpà të pà mèndùàrà mìrë. Mè shpènzìmèt trègohùnì sà më vìgjìlèntë në mènàxhìm.

Àkrèpì
Një tàkìm ì ràstësìshëm do t`jù jàpë ènèrgjìtë për të cìlàt kìshìt nèvojë. Jènì të gàtshëm për të ndërmàrrë një ùdhëtìm mè pàrtnèrìn/èn që mèzì è kènì prìtùr. Bèqàrët të mërzìtùr ngà vètmìà è tyrè do bëjnë gjërà të mèndùàrà mìrë vètëm për të mos ndènjùr vètëm. Për fìnàncàt do të jètë një dìtë mè fàt.

Shìgjètàrì
Mos ìnsìstonì që të shpèjtonì kohën nësè nùk donì që jù dhè pàrtnèrì/jà jùàj të shìkonì të zhdùkèt pà àsnjë gjùrmë një projèkt ùdhëtìmì ì plànìfìkùàr prèj kohësh. Bèqàrët do kènë një dìtë ìntènsìvè dhè të mbùshùr mè tàkìmè ìntèrèsàntè. Në plànìn fìnàncìàr pàràshìkohèn vështìrësì të njëpàsnjëshmè.

Brìcjàpì
Lùftonì për gjëràt è rèjà dhè mùndohùnì të mos hùmbnì pìkë në àto që kènì fìtùàr dèrì tànì në màrrëdhënìèn tùàj në çìft. Do të hàsnì mè një pèngèsè që nùk è kìshìt llogàrìtùr. Bèqàrët do vàzhdojnë të mbètèn vètëm, pàsì nùk do è bëjnë dot për vètè pèrsonìn që pëlqèjnë. Fìnàncàt do përmìrësohèn.

Ùjorì
Àtmosfèrà në çìft do të jètë shùmë è tènsìonùàr sot. Përpìqùnì të mos jènì jù shkàkù ì dìsà mosmàrrëvèshjèvè dhè kèqkùptìmèvè sèpsè do të shkàktonì shùmë dèbàtè. Bèqàrët pà è kùptùàr às vètë do shohìn sè gjëràt në jètën è tyrè do të ndryshojnë pàprìtùr. Mè shpènzìmèt trègohùnì të kùjdèsshëm dhè gjèndjà do jètë è mìrë.

Pèshqìt
Do të àrrìnì t`ì sqàronì gjèràt mè pàrtnèrìn/èn vètëm nëpërmjèt një bìsèdè të hàpùr dhè të sìnqèrtë. Mos rrèzìkonì dùkè trègùàr dhè dètàjè që nùk jànë të nèvojshmè. Bèqàrët dùhèt të prànojnë ftèsàt që do jù bëhèn, vètëm kështù mùnd të gjèjnë shpìrtìn è tyrè bìnjàk. Fìnàncàt do jènë të mìrà dhè nùk pàràshìkohèn problèmè.

About admin

Check Also

Demi me shtepi te re , luani me bingo ! Ja shenjat me me fat

Dashi Planètët po ju çojnë në një cikël të ri. Së shpèjti do të jèni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *