Home / Horoskop / Horoskopi Javor 30 Maj – 5 Qershor 2022.

Horoskopi Javor 30 Maj – 5 Qershor 2022.

DÀSHÌ (21 màrs – 19 prìll)

Punà: Prospèrìtètì qëndron në hàpjèn tuàj ndàj kolègëvè. Vèndosnì një synìm të qàrtë dhè konkrèt dhè àfrojunì rèàlìzìmìt të tìj. Ndërtonì plànè të rèjà që prèmtojnë të àrdhurà të mëdhà. Përdornì àftësìnë orgà nìzuèsè për të kursyèr kohën të cìlën ìà kushtonì punëvè rutìnë, dukè krìjuàr hàpësìrë për t’u fokusuàr në àtë që dëshìronì të àrrìnì.

Shëndètì: Shpërndànì èlànìn sìç duhèt për të shmàngur mbìngàrkìmìn. Përdornì pèrìudhën è stàbìlìtètìt èmoc ìonàl dhè fìzìk për të shìjuàr plotësìsht përdorìmìn è të gjìthà kàpàcìtètèvè tuàjà. Ndìhènì mìrë, jènì të shëndètshëm dhè të qëndruèshëm.

Dàshurìà: Mundohunì të mos ì ndànì ìdètë dhè përshtypjèt tuàjà às mè mìqtë tuàj më të bèsuèshëm, sèpsè do t’ì krìjonì problèmè vètès. Àspèktì àktuàl plànètàr ngjàll një humor të thèllë, ì cìlì mund t’ju ìnkuràjojë të mèndonì thèllë për àtë që dëshìronì të ndodhë në jètën tuàj. Jìnì të duruèshëm mè pàrtnèrìn tuàj dhè përpìqunì të bënì kompromìs. Një ànàlìzë è kujdèsshmè è àsàj që ndodh gjàtë kësàj pèrìudhè do t’ju ndìhmojë të fìtonì të mìrà shtèsë për vètèn tuàj. Dèshët è lìrë – ju jènì të vètëdìjshëm sè dìçkà duhèt të ndryshojë në jètën tuàj, ndàj po punonì për të. Yjèt sugjèrojnë të shkonì në një ngà vèndèt tuàjà të prèfèruàrà të bukurìsë.

DÈMÌ (20 prìll – 20 màj)

Punà: Jìnì të sjèllshëm, sìmpàtìk dhè mos è humbìsnì ràstìn të shprèhnì ìntèlìgjèncën tuàj në punë. Gjèndjèn fìnà ncìàrè do tà përmìrësonì pàprìtur mè dètyrà që do t’ì prànonì dhè do t’ì përfundonì mè fìnèsë. Mos humbìsnì kohë nësè nuk ì kènì màrrë pàràsysh qëllìmèt tuàjà.

Shëndètì: Tènsìonì ndìkon në orèksìn tuàj dhè shkàkton shqètësìmè në stomàk, që mund të shkàktojnë problèmè mè stomàkun, të cìlàt do të kàlojnë kur të rèlàksohènì dhè të çlodhènì.

Dàshurìà: Dèmà të lìrë – mèzì prìsnì të fìllonì dìçkà të rè, por duhèt të jènì të duruàr. Nuk kà nèvojë të shtynì vètèn për të qènë èmocìonàlìsht ì suksèsshëm. Një àspèkt ì rëndësìshëm plànètàr ì kësàj pèrìudhè mund t’ju ngàtërrojë në lìdhjè mè ndjènjàt tuàjà. Mos uà kthènì shpìnën pàrìmèvè tuàjà. Yjèt ju këshìllojnë të mos shko nì në një udhëtìm. Nësè kènì një pàrtnèr, një ngjàrjè në të àrdhmèn è àfërt mund të bëjë një ndrys hìm të màdh dhè të ìnkuràjojë ndryshìmè ìntèrèsàntè. Konfìgurìmì plànètàr ì kësàj pèrìudhè sjèll të gjìthà llojèt è mundësìvè krìjuèsè dhè frymëzuèsè për të bërë së bàshku plànè për të àrdhmèn.

BÌNJÀKËT (21 màj – 21 qèrshor)

Punà: Kjo pèrìudhë nuk është è përshtàtshmè për shpènzìmè. Èkzìston mundë sìà që të shfàqèt një spo nsor për t’ju ndìhmuàr të rèàlìzonì plànèt tuàjà. Nuk kà nèvojë të luftonì për të àrrìtur suksèsìn, thjèsht mèndonì për ndryshìmèt ìndìvìduàlè që ju nèvojìtèn dhè mos nxìtonì për të àrrìtur qëllìmèt mè àsnjë çmìm.

Shëndètì: Ndìhènì mìrë dhè nësè kohët è fundìt kènì pàsur problèmè shëndètësorè, tànì do të rìkupèrohènì më shpèjt dhè do të rìfìtonì forcën dhè gjèndjèn fìzìkè. Ju ndjènì nèvojën për një mënyrë jètèsè më àktìvè dhè të shëndètshmè.

Dàshurìà: Plànètët rrèzàtojnë ènèrgjì që ju sjèll në qèndër të vëmèndjès më shumë sè kurrë. Ju kènì fuqìnë për të korrìgjuàr ràportìn mè pàrtnèrìn tuàj dhè tà kthènì àtë në një hìstorì suksèsì. Shmàngnì njohjèt è rèjà. Përsà ì përkèt èmocìonèvè, kjo është një kohë shumë ànàlìtìkè për ju. Nuk kà kohë sì è tàshmjà për ndryshìm, dhè për të qènë ì sìnqèrtë, ndryshìmì është è vètmjà gjë për të cìlën mund të jènì të sìgurt. Një udhëtìm mund të jètë ì këndshëm nësè ì qàsènì mè një qëndrìm pozìtìv. Mundoh unì të mos grìndènì mè àtà që donì. Bìnjàkët è lìrë – mos è humbnì shprèsën, sèpsè yjèt thonë sè do të tàkonì dìkë së shpèjtì, por vètëm àtëhèrë kur vërtèt nuk shprèsonì për të.

GÀFORRJÀ (22 qèrshor – 22 korrìk)

Punà: Gàbìmèt tuàjà mund t’ju ndryshojnë plotësìsht qëllìmèt è bìznèsìt për këtë pèrìudhë, por kjo do t’ju ndìhmojë. Mbronì ìntèrèsàt tuàjà, por bëjènì në një mënyrë të qètë dhè të ftohtë – çdo shprèhjè è ìmpulsìvìtètìt dhè kënàqë sìsë ndàj èmocìonèvè në nìvèl profèsìonàl mund t’ju dëmtojë.

Shëndètì: Kà shumë ènèrgjì të àkumuluàr tèk ju dhè duhèt tà làrgonì àtë mè shëtìtjè të gjàtà àpo vràpìm. Problèmè të mundshmè mè shtyllën kurrìzorè dhè kyçèt.

Dàshurìà: Jìnì të modèruàr në fjàlët që prèkìn njèrëzìt në mjèdìsìn tuàj të àfërt. Mègjìthàtë konflìktèt në fàmìljè nuk pàràshìkohèn dhè àtmosfèrà è shtëpìsë do jètë è rèlàksuàr dhè è këndshmè. Mos rèfuzonì të mèrrnì në konsìdèràtë propozìmèt è fundìt të pàrtnèrìt, sèpsè jènì shumë krènàrë. Dëg jonì àtë dhè bìnì dàkord për gjìthçkà. Do të shìhnì që do të kètë èfèkt. Vètë-ànàlìzà ju ndìhmon të àrrìnì stàndàrdèt è kërkuàrà në màrrëdhënìèn tuàj. Por, bënì kujdès, mund të përjètonì një grìndjè për përfìtìmè fìnàncìàrè. Gàforrèt è lìrà – mèndonì për tàktìkàt è duhurà të sjèlljès dhè jìnì të sàktë në kërkèsàt tuàjà.

LUÀNÌ (23 korrìk – 22 gusht)

Punà: Mundësìtë è humburà për màtèrìàlìzìm në këtë momènt jànë në dëmìn tuàj, sèpsè suksèsì vàrèt ngà ju dhè nuk duhèt tà humbìsnì tànì. Kà shumë dètyrà për ju, ndàj është mìrë të plànìfìkonì mè mènçurì. Mos kìnì frìkë të ìnvèstonì në një ìnvèstìm që mèndonì sè ìà vlèn.

Shëndètì: Pàsojàt è strèsìt dhè përpjèkjèvè mund t’ju lodhìn, ndàj kànàlìzonì këtë ènèrgjì përmès që ndrìmìt në nàtyrë, ècnì sà më shumë, èdhè në mot të kèq, është një kurë për nèrvàt dhè trupìn tuàj.

Dàshurìà: Luànët è lìrë – mbronì vètèn ngà tàkìmèt dhè bìsèdàt è pàdëshìruàrà mè të pànjohur. Luànët në lìdhjè – përgàtìtunì për kèqkuptìmè që do t’ju zèmërojnë. Mundohunì të mos jènì të pàduruàr sèpsè mè sìgurì do t’ju lëndojë. Problèmèt mè pàrtnèrìn jànë të mundshmè dhè do t’ì zgjìdhnì nësè rèàgonì vètëm pàs një ànàlìzè të hollësìshmè. Udhëtonì vètëm nësè kènì pàrà të mjàftuèshmè dhè kjo nuk do të ndìkojë kèq në buxhètìn tuàj. Jètà është è pàndërprèrë përmès ndryshìmìt dhè së shpèjtì do të shpërblèhèt sìç è prìsnì.

VÌRGJËRÈSHÀ (23 gusht – 22 shtàtor)

Punà: Së shpèjtì do të kènì një mundësì të màdhè fìnàncìàrè. Hìdhnì një hàp drèjt àrrìtjès së qëllìmèvè dhè ìdèvè tuàjà që tàshmë jànë zhvìlluàr. Për àtà që mèrrèn mè àrt, yjèt u jàpìn mundësìnë të krìjojnë dìçkà vërtèt të bukur, è cìlà do t’u sjèllë gëzìm dhè të àrdhurà të mëdhà.

Shëndètì: Gjàtë kësàj pèrìu dhè mund të ìntènsìfìkohèn dìsà çrrègullìmè kronìkè dhè duhèt të trègohènì pàk më të kujdèsshëm mè vètèn. Kursènì vètèn ngà përpjèkjèt è pànèvojshmè, bënì àtë që ju rèlàkson, trànsmèton Tèlègràfì.

Dàshurìà: Vìrgjërèshàt è lìrà – gjènì kohë dhè durìm, mèndonì të pàsurohènì mè njohurì të rèjà për rrìtjèn tuàj shpìrtërorè dhè ìntèlèktuàlè. Kujdès ngà njèrëzìt è pàbèsuèshëm që kènì provokuàr mè vèprìmèt tuàjà. Ngrìtjà èmocìonàlè është mè ju nësè stàbìlìzonì màrrëdhënìèt tuàjà. Një mèndìm ì thèllë dhè ì kujdèsshëm për një tèmë që ju shqètëson (përsà ì përkèt pàrtnèrìt) tànì mund të kètë një vlèrë të màdhè. Rrèshtìmì àktuàl plànètàr së shpèjtì do t’ju sjèllë làjmè të mìrà. Yjèt sugjèrojnë të udhëtonì mè një pàrtnèr – dìku në një vènd èkzotìk dhè të shtrènjtë. Mègjìthàtë, mos u tundonì për të hyrë në àvènturà të pàmàturà.

PÈSHORJÀ (23 shtàtor – 23 tètor)

Punà: Mos jìnì të tènsìonuàr dhè të frustruàr dukè shtyrë një tàkìm të rëndësìshëm që mund t’ju prìshë plànèt. Mos hàrronì të vèpronì ngà bèsìmì, jo ngà frìkà, sèpsè vètëm kështu do të udhëhìqènì në rrugën è suksèsìt. Bënì àtë që donì dhè pàràtë do t’ju ndjèkìn.

Shëndètì: Orgànìzonì rutìnën tuàj të përdìtshmè ndryshè, bënì dìsà ndryshìmè konstruktìvè, ngrìhunì hèrët, bënì ushtrìmè në mëngjès. Kènì nèvojë për një mënyrë jètèsè më të shëndètshmè.

Dàshurìà: Pàjtohu mè pàrtnèrìn (nësè sìtuàtà është è drèjtë) dhè trègo durìm. Àspèktì àktuàl plànètàr trègon sè ju mèndonì mè shumë kujdès për ndjènjàt tuàjà, sèpsè nuk jènì të sìgurt sè çfàrë ndjènì në të vërtètë ndàj pàrtnèrìt. Konkluzìonèt që kènì bërë, mos ì ndànì mè njèrëz të pàpërgjègjshëm. Kìnì kujdès pàs tìmonìt dhè nësè mund tà shmàngnì – është mìrë të mos udhëtonì. Pèshorèt è lìrà – mos rèfuzonì tèlèfonàtàt è mìqvè èdhè nësè jènì të lodhur. Do të kènì mundësìnë të kthènì në rèàlìtèt një ëndërr të vjètër.

ÀKRÈPÌ (24 tètor – 21 nëntor)

Punà: Përqèndrohunì më shumë tèk vètjà dhè kìnì kujdès që të mos nèglìzhonì rrìtjèn tuàj pèrsonàlè dhè përfìtìmèt fìnàncìàrè. Kjo është një pèrìudhë è mìrë për rèàlìzìmìn è gjìthçkàjè që është konkrètè, pràktìkè, è qàrtë dhè è sàktë – plànèt jorèàlè thjèsht do të bìèn në ujë.

Shëndètì: Pushìmì àktìv është àjo që ju nèvojìtèt për të rìmbushur bàtèrìtë dhè për të forcuàr ìmunìtètìn.

Dàshurìà: Prospèrìtètì èmocìonàl është ì gàràntuàr nësè shìkonì mè kujdès àtë që po ndodh në àfërsìnë tuàj. Nuk duhèt të jètë è gjìthà shko-shko-shko; ju lèjohèt të ngàdàlësonì dhè të jènì të duruèshëm. Mègjìthàtë, në këtë pèrìudhë ju prèfèronì vètmìnë – dukè ìu dhënë vètë-ànàlìzës osè kryèrjès së dètyràvè të përdìtshmè pà u shqètësuàr ngà të tjèrët. Àkrèpàt è lìrë – mèndonì të bënì dìçkà të ìmprovìzuàr. Nësè vèndosnì të udhëtonì – do të jètë ì suksèsshëm. Në përgjìthësì, ju kënàqènì mè suksèsìn në jètë, por është mìrë të vlèrësonì rèàlìsht sìtuàtën në të cìlën ndodhènì. Mos prìsnì që zgjìdhjà è shpèjtë è plànèvè tuàjà pèrsonàlè të vìjë lèhtë. Jìnì përgjègjës për vèprìmèt tuàjà.

SHÌGJÈTÀRÌ (22 nëntor – 21 dhjètor)

Punà: Plànìfìkonì kohën tuàj sìpàs prìorìtètèvè. Në këtë pìkë, është shumë è rëndësìshmè që sugjèrìmèt që ju jànë dhënë të vlèrësohèn sìç duhèt. Përkushtojunì punës dhè përbàllonì vështìrësìtë è pèngèsàt mè përqèndrìm dhè qètësì. Prìsnì àrrìtjè màtèrìàlè.

Shëndètì: Orgànìzonì një udhëtìm, bënì shëtìtjè të gjàtà, vràponì. Sìgurohunì që të rrìsnì lëvìzjèn tuàj, por jàshtë, në nàtyrë.

Dàshurìà: Shìgjètàrë të lìrë – mund të gjèndènì në një humor thèllësìsht të zhytur në mèndìmè dhè fìlozofìkè, dukè rrotulluàr ngjàrjè dhè bìsèdà të ndryshmè në mèndjèn tuàj për të provuàr të àrrìnì në fund të dìlèmës. Mos hàrronì, këmbënguljà dhè durìmì shpërblèhèn gjìthmonë. Ndàlonì vètès të ndërhynì në grìndjè që nuk ju shqètësojnë. Nësè dëshìronì të bënì ndryshìmè në jètën tuàj, do të mèrrnì të gjìthë ndìhmën që dëshìronì dhè kènì nèvojë ngà shtrìrjà àktuàlè plànètàrè. Udhëtìmì mè pàrtnèrìn, nësè vèndosnì, do të jètë ì tènsìonuàr dhè ì shoqëruàr mè bìsèdà të pàkëndshmè. Ju vàrènì ngà ìntuìtà è cìlà do t’ju çojë në vèprìmèt è duhurà në çdo sìtuàtë.

BRÌCJÀPÌ (22 dhjètor – 19 jànàr

Punà: Rrìtjà è kërkèsës për përfìtìmè màtèrìàlè do t’ju sjèllë një qëndrìm àrmìqësor dhè problèmè në komunìkìm. Por ìmàgjìnàtà juàj mund të dàlë në pàh gjàtë kësàj pèrìudhè – gjìthmonë kènì mjàft ìdè dhè zgjìdhjè të mìrà dhè tànì do të jènì në një sìtuàtë ku konstruktìvìtètì juàj është ì kërkuàr è ì mìrëprìtur.

Shëndètì: Gjàtë kësàj pèrìudhè jènì vèçànërìsht të ndjèshëm ndàj èfèktèvè të strèsìt. Bëj gjìthçkà që të rèlàkson dhè qètëson nèrvàt, përkushtohu ushtrìmèvè, gàtìmìt, lèxìmìt, kàfshëvè shtëpìàkè…

Dàshurìà: Gjàtë këtìj cìklì, ndoshtà duhèt të qètësohènì në màrrëdhënìè mè pàrtnèrìn, por – mos è dètyro. Do të shìjonì lumturìnë pàvàrësìsht vështìrësìvè në rrugën tuàj. Grìndjèt fàmìljàrè nuk duhèt t’ju shqètësojnë, sèpsè ndonjëhèrë në një momènt të vështìrë njèrëzìt thonë gjërà që nuk ì mèndojnë. Prìsnì làjmè për problèmìn è prèmtìmèvè dhè dètyrìmèvè të pàplotësuàrà. Udhëtìmì mè pàrtnèrìn do t’ju sjèllë humor të mìrë dhè rèlàks. Plànèt tuàjà të përbàshkëtà për të àrdhmèn mund të jènë tànì jorèàlè dhè tèpër àmbìcìozè. Brìcjàpët è lìrë – sà më shumë të zgjèronì të gjìthà àspèktèt è jètës suàj mèndorè, èmocìonàlè dhè fìzìkè, àq më mìrë. Së shpèjtì mund të jènì të vèndosur të shprèhnì ndjènjàt tuàjà të sìnqèrtà. Mundohunì të mos è tèpronì mè ànàlìzà të stàtusìt tuàj àktuàl.

UJORÌ (20 jànàr – 18 shkurt)

Punà: Mè ènèrgjìnë è tànìshmè qìèllorè në lojë, një hàp ì màdh mund t’ju sjèllë më àfër qëllìmèvè osè plànèvè tuàjà. Jìnì të màtur dhè të sàktë në tàkìmè. Mund të kètë èdhè problèmè mè çdo lloj dokumèntì, kontràtà, zgjìdhjè, cèrtìfìkàtà. Shumë prèj jush do të përjètojnë dëshìrën për të krìjuàr.

Shëndètì: Ndìhènì mìrë fìzìkìsht, por mund të ndjènì ànkth dhè frustrìm. Fìtonì ènèrgjì të mìrë mè lëvìzjè dhè rrìtjè të àktìvìtètìt fìzìk.

Dàshurìà: Èmocìonèt ju pèngojnë të përshtàtènì mè nèvojàt è njèrëzvè që ju rrèthojnë. Është è mundur që përpjèkjèt tuàjà të dështojnë gjàtë kësàj pèrìudhè nësè nuk mèrrnì màsàt è nèvojshmè. Ènèrgjìà è yjèvè mund t’ju bëjë të sìllènì në mënyrë të pààrsyèshmè kur vërtèt duhèt të qètësohènì dhè të jènì të duruàr. Kjo është kohà è përkryèr për të orgànìzuàr një udhëtìm mè pàrtnèrìn, ndàj vìzìtonì dìçkà të pàzàkontë, dìçkà që kènì dàshur gjìthmonë dhè nuk è kènì pàsur kurrë mundësìnë. Ujorët è lìrë – bënì një vlèrësìm të hollësìshëm të vèprìmèvè dhè sjèlljèvè tuàjà. Ndìkìmèt qìèllorè krìjojnë potèncìàlìn për një kthèsë dràmàtìkè të ngjàrjèvè, por kjo është një mundësì è shkëlqyèr për të bërë vërtèt dìsà ndryshìmè të dukshmè.

PÈSHQÌT (19 shkurt – 20 màrs)

Punà: Ànàlìzonì projèktèt tuàjà në dètàjè, më pàs kàlonì në vèprìm. Konfìgurìmì plànètàr sjèll shumë ìdè të mìrà. Do të gjènì mënyrën më të shkurtër për të përmìrësuàr gjèndjèn tuàj màtèrìàlè. Mund të shfàqèt një pàrtnèr bìznèsì ì bèsuèshëm që kërkon bàshkëpunìm dhè ofron fìtìmè të mìrà.

Shëndètì: Mund të kètë problèmè të voglà shëndètësorè, sì pàsojë è pàqëndruèshmërìsë hormonàlè. Ju duhèt të ngàdàlësonì dhè të rèduktonì strèsìn.

Dàshurìà: Jìnì të duruèshëm në vènd që të bënì një lëvìzjè të màdhè në lìdhjè mè màrrëdhënìèn tuàj mè pàrtnèrìn. Àì kà nèvojë për mbështètjèn tuàj, ndàj mos è mohonì àtë. Rrugët tuàjà jànë të suksèsshmè nësè nuk jènì të ngàrkuàr mè prèmtìmè të mëdhà që nuk mund t’ì përmbushnì. Rrèshtìmì àstràl ju vèndos në një humor shumë optìmìst dhè dìsì surrèàlìst. Në fàmìljèn tuàj mund të kètë mosmàrrëvèshjè që mund t’ì shmàngnì nësè nuk shkëmbènì fjàlë fyèsè. Bënì ndryshìmè në jètën tuàj që do të bëhèn një tràmpolìnë për të àrrìtur làrtësì të rèjà. Kjo është një kohë è shkëlqyèr për çdo lloj udhëtìmì – vèçànërìsht mè pàrtnèrìn. Pèshqìt è lìrë – jèpìnì një shàns një pèrsonì që ju dërgon shpèsh mèsàzhè. Nësè nuk ndjèn èmocìonè, thuàjì sè nuk të ìntèrèson një màrrëdhënìè è tìllë. /Tèlègràfì/

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *