Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Marte 31 Maj 2022

Horoskopi per diten e Marte 31 Maj 2022

Dàshì-Sàtúrnì, Júpìterì, Mërkúrì dhe Venúsì po thúrìn një màrrëdhënìe pozìtìve për shenjën túàj dúke rregúllúàr më shúmë se një àspekt të jetës. Fàmìljà në mënyrë specìfìke është në krye të mendìmeve dhe jú jep ekúìlìbër të jàshtëzàkonshëm emocìonàl dhe shpìrtëror.

Demì-Mërkúrì, plànetì ì vëmendjes te Bìnjàkët, jú bën të zgjúàr dhe shúmë kúrìoz për gjìthçkà që ndodh rreth. Ky plànet është mìkú júàj besnìk ì kësàj gjysme të dytë màjì. Një gëzìm ì pàprìtúr jú púshton, jú bën të búzëqeshnì vàzhdìmìsht.

Bìnjàkët-Një Venús ì shkëlqyer në shenjën mìqësore të Dàshìt sot jú ofron një pàsqyrë pothúàjse màgjìke për t’ú hàpúr ndàj kúptìmìt të dìsà àspekteve të reàlìtetìt që núk ì kìshìt màrrë pàràsysh. Në këtë mënyrë jú zgjeronì horìzontet túàjà dúke kúptúàr më mìrë dìsà sjellje njerëzore.

Gàforrjà-Ìntelìgjencà júàj e zjàrrtë jú ndìhmon të modìfìkonì dìsà lëvìzje pàksà të rrezìkshme të bërà më pàrë, dúke kúfìzúàr ose ànúlúàr plotësìsht dëmtìmìn e tyre. Kompensonì fìtìmet dhe húmbjet, sepse “forcà núk është e mìrë pà drejtësì dhe màtúrì”. Shìjonì kënàqësìnë e kësàj dìte të re.

Lúànì-Një Sàtúrn ì gjàllë në Újor provokon dhe ngroh múskújt túàj, dúke jú përgàtìtúr për sfìdà të rejà që úshqejnë shpìrtìn túàj konkúrrúes. Dìtà është plot me múndësì të mìrà për t’ú kàpúr me lehtësì dhe premtìme emocìonúese, sì në sektorìn públìk àshtú edhe në àtë prìvàt.

Vìrgjëreshà-Rreshtìmì ì plànetëve dúket pozìtìv sot, përveç Màrsìt në shenjën e Peshqve që jú jep dìsà provokìme stìmúlúese. Stërvìtúnì për të përbàllúàr súlmet që ndodhìn në fúshën profesìonàle, dúke àrrìtúr më pàs të merrnì zgjìdhje të pàprìtúrà që rrjedhìn ngà kúshtet e ndryshúàrà.

Peshorjà-Àspìràtàt e ndrìtúrà që ì kenì dàshúr për një kohë të gjàtë dhe dúkeshìn làrg reàlìzìmìt po màrrìn formë dhe dìsà prej tyre múnd të shohìn drìtën shpejt. Sàtúrnì do të jetë àrtìstì màgjepsës ì një të àrdhmeje të ndrìtúr, hyjnìà júàj kújdestàre dhe nxìtës ì jàshtëzàkonshëm ì hàrmonìsë.

Àkrepì-Lëvìzjà e plànetëve në këtë dìtë është thellësìsht pozìtìve. Vetëm një Úràn ì keq, me shenjën kúndërshtàre të Demìt, múnd të ngàdàlësojë nìsmàt túàjà, ndoshtà edhe të kúfìzojë dìsà kënàqësì, për shembúll àto sportìve, veçànërìsht nëse kenì lìndúr ngà 5 derì në 10 nëntor.

Shìgjetàrì-Ngrohtësìà e dàshúrìsë dhe sìgúrìà që jú jep shtëpìà jànë shàrmì júàj ìdeàl ì fàtìt me të cìlìn pàjìsenì çdo dìtë. Sot Màrsì negàtìv múnd t’jú làrgojë përkohësìsht ngà folejà për àrsye púne ose për lloje të ndryshme àngàzhìmesh. Ngërçì do të kàlojë shpejt.

Brìcjàpì-Qìellì jú tregon dìsà ndryshìme që sjellìn súrprìzà të këndshme të fàtìt. Në ànën túàj jànë plànetë sì Plútonì, Dìellì dhe Úrànì. Përgàtìtúnì me dúrìm, qëndrúeshmërì dhe një púnë të pàlodhshme, për àrrìtjen e hàrmonìsë që do të vìjnë në fúshà të ndryshme të jetës súàj.

Újorì-Një ìntúìtë e vàzhdúeshme shoqëron çdo zgjedhje túàjën në këtë dìtë mes prànvere, dúke jú lejúàr të përpàronì me besìm në údhëtìmìn ekzìstencìàl. Àfërdìtà në Dàsh është àvokàtjà e kësàj gjendjeje të lúmtúr dhe jú jep një ndjeshmërì të thellë për të veprúàr drejt në dìsà çështje të mprehtà.

Peshqìt-Pàràshìkìmet e lëvìzjeve plànetàre jú jàpìn një vrúll të rì sot, pàvàrësìsht Merkúrìt që ndodhet ende në një orbìtë të pàpërshtàtshme në shenjën e Bìnjàkëve. Kontrollonì shëndetìn. Úrànì në shenjën e Demìt bën që të hàpen shúmë dyer në fúshën e kàrrìerës

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *