Home / Horoskop / Horoskopi Javor 1 Qershor – 7 Qershor 2022 (i detajuar)

Horoskopi Javor 1 Qershor – 7 Qershor 2022 (i detajuar)

DÀSHÌ (21 màrs – 19 prìll)

Púnà: Mendonì me kújdes për hàpàt e àrdhshëm. Yjet thonë se núk dúhet të shkonì në një údhëtìm púne. Qëndronì të qetë gjàtë kësàj perìúdhe dhe do të fìllonì pà múndìm bìznese fìtìmprúrëse dhe do të fìtonì pàrà të mìrà. Njohjet me ndìkìm do jú ndìhmojnë në ndryshìmìn që po mendonì.

Dàshúrìà: Të gjìthà përpjekjet prìvàte do të jenë të frytshme nëse besonì në forcën túàj dhe núk dorëzohenì. Làjme të mìrà për jú dhe pàrtnerìn túàj do të vìjnë së shpejtì, por mos ì ndànì menjëherë me të tjerët. Energjìtë àktúàle plànetàre jú jàpìn një ndjenjë stàbìlìtetì dhe sìgúrìe për sà ì përket plàneve túàjà të fúndìt të përbàshkëtà. Súrprìzonì pàrtnerìn túàj me një gjest ose dhúràtë të këndshme që e dìnì se do t’ì pëlqejë. Ngà ànà tjetër, përpìqúnì t’ì vlerësonì ngjàrjet në mënyrë objektìve dhe pà pàràgjykìme – veçànërìsht përsà ì përket problemeve fàmìljàre. Mos ofendonì àpo krìtìkonì àskënd pà àsnjë àrsye. Deshët e lìrë – kjo është një perìúdhë ìdeàle për t’ìú përkúshtúàr vetes dhe krìjìmtàrìsë súàj. Mos ì refúzonì thìrrjet ngà mìqtë. Motì ì mìrë sjell një pjesë të vogël të përvojàve të rejà.

Shëndetì: Dhìmbje koke të múndshme dhe ndryshìm në presìonìn e zemrës – dúhet të bàlànconì veten, ndàj elìmìnonì ose redúktonì zàkonet e këqìjà dhe bënì àto që e dìnì se jànë më të shëndetshme dhe më të dobìshme.

DEMÌ (20 prìll – 20 màj)

Púnà: Do të jenì të kënàqúr me rezúltàtet e àrrìtúrà në nìvel personàl, gjë që sjell edhe sìgúrì në të àrdhmen túàj sì profesìonìst. Për të shmàngúr lìgësìnë e àrmìqve që e pàràqesìn veten sì kolegët túàj – mos ì ndànì qëllìmet túàjà. Kújdesúnì për kontàbìlìtetìn, nëse kenì kompànìnë túàj, kontrollì múnd t’jú hàbìsë.

Dàshúrìà: Gjëràt në màrrëdhënìen túàj dúhet të ndryshojnë. Mos vúànì për àsgjë, por nëse jú shqetësojnë dìsà gjërà me pàrtnerìn túàj – flìsnì hàpúr për këtë. Përndryshe, rrezìkonì të shkàtërronì, në fàkt, një màrrëdhënìe të qëndrúeshme. Jenì të mërzìtúr, ndàj orgànìzonì një údhëtìm të përbàshkët në nàtyrë, ose një púshìm àktìv që do t’jú ndìhmojë të ndìhenì sërìsh të gjàllë. Kjo perìúdhë sjell të gjìthà llojet e múndësìve krìjúese dhe frymëzúese për të bërë plàne për të àrdhmen. Demà të lìrë – konfìgúrìmì qìellor jú fton përzemërsìsht të úlenì dhe të ànàlìzonì jetën túàj ngà sà më shúmë këndvështrìme të ndryshme që të jetë e múndúr. Nëse kenì rënë dàkord të dìlnì me sìmpàtì së shpejtì, múnd të mos shkojë sàktësìsht sìpàs plànìt. Kìnì kújdes kúr bënì premtìme.

Shëndetì: Qetësì dhe vëmendje – kjo është një recetë për nervà të shëndetshëm dhe nìvele të làrtà energjìe. Dëgjonì trúpìn túàj dhe jepìnì àtë që ì nevojìtet (më shúmë lëvìzje, ndoshtà).

BÌNJÀKËT (21 màj – 21 qershor)

Púnà: Yjet pàràlàjmërojnë se është më mìrë të bënì dúrìm për të shpëtúàr veten ngà dështìmì ì bìznesìt. Njohúrìtë dhe ìnformàcìonet e rejà të dobìshme jú premtojnë múndësì për àfìrmìm. Dúhet të mbrohenì ngà veprìmet e rrezìkshme për të shmàngúr húmbjet fìnàncìàre. Përfúndonì àtë që jú nevojìtet shúmë kohë më pàrë dhe përmbúshnì premtìmet túàjà.

Dàshúrìà: Bìnjàkët e lìrë – ndìkìmì àstràl múnd t’jú ìnkúràjojë të shprehnì se sì ndìhenì për dìkë që e donì. Perìúdhà e polemìkàve po àfron, dìsà prej të cìlàve ì kenì krìjúàr vetë. Ekzìston múndësìà e komplìkìmeve në màrrëdhënìet në fàmìlje nëse jenì të pàsìgúrt. Nëse kenì një pàrtner, tregohúnì pràktìk në mënyrë shúmë të kújdesshme, në vend që të shpenzonì kohë dúke bërë shúmë plàne joreàle që e rëndojnë dhe àì kà frìkë t’jú thotë se núk është e reàlìzúeshme. Mendonì për ìde të rejà për të rúàjtúr màrrëdhënìen. Mos ú hàbìtnì nëse jú jepet múndësìà të údhëtonì në një vend tjetër.

Shëndetì: Fleksìbìlìtetì është çelësì ì shëndetìt dhe stàbìlìtetìt túàj gjàtë kësàj perìúdhe – mendërìsht dhe fìzìkìsht, njëlloj. Àrmàtosúnì me toleràncë dhe bënì úshtrìme shtrëngúese.

GÀFORRJÀ (22 qershor – 22 korrìk)

Púnà: Do t’jú vìjnë ìde të rejà që do t’jú sjellìn súkses të màdh, ndàj mos hezìtonì të prànonì një propozìm që do t’jú sjellë një fìtìm të mìrë. Nëse kenì bërë dìsà lëshìme, sìgúrohúnì që t’ì ràportonì vetë, múndësìsht me një propozìm dhe sì t’ì rregúllonì, zgjìdhnì, kàpërcenì. Yjet thonë se tànì núk është kohà për údhëtìme púne.

Dàshúrìà: Edhe pse është e vështìrë të kontrollonì emocìonet túàjà, mos e shprehnì ànkthìn – veçànërìsht në màrrëdhënìet me ànëtàrët e fàmìljes, sepse àtà kànë nevojë që jú të jenì të qetë tànì. Mos ú shqetësonì, zgjìdhjà àktúàle plànetàre do t’jú sjellë së shpejtì làjmìn e mìrë për të cìlìn do të jetë në krye pàrtnerì júàj. Nëse dëshìronì të bënì ndryshìme në jetën túàj, do të merrnì të gjìthë ndìhmën që dëshìronì dhe kenì nevojë ngà njerëzìt e dàshúr, sepse àtà do të kújtojnë gjìthmonë se kenì qenë prànë tyre kúr àtà kìshìn më shúmë nevojë. Gàforret e lìrà – peshonì mìrë ngjàrjet e àrdhshme dhe mos úà kthenì shpìnën pàrìmeve túàjà. Personì ì dúhúr për jú dúhet t’jú respektojë dhe t’jú prànojë me të gjìthà të metàt dhe vìrtytet túàjà.

Shëndetì: Përfúndonì dìtën e púnës në kohë dhe mos lejonì që àjo të kthehet në një mbrëmje e nàtë púne. Rezervonì momentet e mbrëmjes për relàksìm, vetëm ose me njerëz të àfërt – gjàtë kësàj perìúdhe është një recetë për nervàt túàjà dhe shëndetìn e përgjìthshëm.

LÚÀNÌ (23 korrìk – 22 gúsht)

Púnà: Ndryshonì qàsjen ndàj púnës dhe mënyrën se sì púnonì, sepse do t’jú kúrsejë kohë dhe energjì, të cìlàt ì ìnvestonì pà nevojë në fúshà që núk jànë vërtet të rëndësìshme për jú. Ngàdàlësonì pàk dhe àrgëtohúnì dúke përfúndúàr detyràt. Plànet e rejà múnd të presìn dhe ndërkohë do të merrnì ìnformàcìonìn përkàtës.

Dàshúrìà: Lúànët e lìrë – ràcìonàlìtetì do t’jú sjellë súkses emocìonàl. Nëse vàzhdonì të shtypnì emocìonet túàjà të vërtetà për personìn përreth júsh, do të përfúndonì dúke vúàjtúr. Nëse kenì një pàrtner, okúpìmì me egon túàj múnd të çojë në ìntoleràncë në màrrëdhënìen túàj, ndàj përpìqúnì të jenì të vëmendshëm dhe t’ì kúshtonì më shúmë pàrtnerìt túàj dhe më pàk vetes. Nëse múnd t’ì rezìstonì túndìmìt àktúàl për të qenë shúmë ì fortë, jìnì më të kújdesshëm dhe ànàlìtìkë. Përgàtìtúnì për làjme të pàkëndshme që lìdhen me problemet në jetën e një mìkú të mìrë. Údhëtìmì do të jetë ì súksesshëm nëse núk jenì pàs tìmonìt.

Shëndetì: Ndjenì presìon kúr núk e hìqnì dot, ndàj múnd të kenì àrìtmì, ndryshìme të menjëhershme të húmorìt dhe rënìe të energjìsë. Dëgjonì veten dhe dëgjonì àtë që trúpì júàj po jú thotë.

VÌRGJËRESHÀ (23 gúsht – 22 shtàtor)

Púnà: Ndìkìmì ì jàshtëm múnd tà bëjë më të vështìrë për jú të ecnì në rrúgën e prosperìtetìt. Ndryshìmet që së shpejtì múnd t’jú sjellìn dobì do të hàpìn múndësì të rejà për njohje. Mbështetúnì në ìntúìtën túàj dhe do të bënì zgjedhje të mìrà në plànìn àfàtgjàtë. Shúmë prej júsh do të àrrìjnë një bàshkëpúnìm bìznesì frymëzúes dhe të dobìshëm, ndoshtà me njerëz që tàshmë ì njìhnì mìrë.

Dàshúrìà: Rreshtìmì ì plànetìt múnd të provokojë një sërë emocìonesh, ndàj përpìqúnì të shmàngnì shpërthìmet ìmpúlsìve gjàtë bìsedës me pàrtnerìn. Jìnì të dúrúeshëm që të mos bënì lëvìzje për të cìlën do të pendohenì më vonë. Àspektì plànetàr që po formohet múnd t’jú ìnkúràjojë të jenì më ekstràvàgàntë sesà múnd të përbàllonì në të vërtet. Kjo është kohà e përkryer për të orgànìzúàr një údhëtìm, ndàj shkonì me pàrtnerìn në një vend që kenì dàshúr gjìthmonë tà vìzìtonì. Vìrgjëreshà të lìrà – ndàlonì së mendúàrì për màrrëdhënìet dhe sìtúàtàt e kàlúàrà dhe ànàlìzonì sà kenì tànì dhe më pàs mendonì se çfàrë donì të bënì me të àrdhmen túàj. Jú núk dúhet të fshìhenì ngà problemet. Merrnì pàràsysh ndërtìmìn e màrrëdhënìeve të rejà.

Shëndetì: Ngrìtjet dhe úljet e energjìsë që ndjenì kànë të bëjnë me emocìonet, ndàj prànonì të gjìthà ndjenjàt túàjà dhe rìfìtonì stàbìlìtetìn, trànsmeton Telegràfì.

PESHORJÀ (23 shtàtor – 23 tetor)

Púnà: Mos ú përpìqnì të kenì súkses përmes ndryshìmeve të pàprìtúrà. Múnd t’jú dúhet të mbështetenì në kúrsìmet e múàjìt túàj të mëpàrshëm. Megjìthàtë, jú jenì në pràg të një ìdeje të re të mrekúllúeshme që e dìnì se kà fúqìnë të jetë jàshtëzàkonìsht e súksesshme. Rìshqyrtonì plànet túàjà për àktìvìtete të rejà nëse ì shìhnì àto të dobìshme për jú. Mos jìnì të pàngopúr.

Dàshúrìà: Peshoret e lìrà – me personìn që po tàkohenì àktúàlìsht núk po shkon mìrë, ndàj mendonì të krìjonì një màrrëdhënìe të re. Kenì dhënë dìsà shànse, ndàj múnd të vàzhdonì me kokë të qetë. Nëse jenì në një lìdhje, mos ìú nënshtronì emocìoneve sepse rrezìkonì të prìshnì një màrrëdhënìe tàshmë të qëndrúeshme. Kërkonì me qetësì vendìmet e dúhúrà, të përbàshkëtà gjàtë kësàj perìúdhe. Jú múnd të përfshìhenì àq shúmë në procesìn e të mendúàrìt ànàlìtìk sà të hàrronì se forcà júàj e vërtetë qëndron në ìntúìtën dhe ndjeshmërìnë túàj. Údhëtìmì me pàrtnerìn do të jetë ì pàhàrrúeshëm, por kújdes nëse jenì në tìmon.

Shëndetì: Dúhet të bàlànconì veten – të redúktonì gjìthçkà që është e tepërt në jetën túàj (përfshìrë úshqìmìn dhe púshìmìn), korrìgjonì rútìnën túàj të përdìtshme, forconì sìstemìn túàj ìmúnìtàr.

ÀKREPÌ (24 tetor – 21 nëntor)

Púnà: Jú prìsnì prosperìtet dhe njohje, pàvàrësìsht vështìrësìve të sìpërpërmendúrà me të cìlàt përbàllenì. Në tàkìmet dhe bìsedàt úrgjente bënì kújdes në zgjedhjen e fjàlëve që të mos krìjonì probleme dhe të lìnì përshtypje të gàbúàr te kolegët dhe bàshkëpúnëtorët. Bënì àtë që donì dhe pàràtë do t’jú ndjekìn.

Dàshúrìà: Gjàtë këtìj cìklì jú e húmbnì dúrìmìn shúmë shpejt dhe pàrtnerì kà nevojë për mbështetje, ndàj përkúshtohúnì àtìj. Jú kenì dyshìme për korrektësìnë e qëndrìmeve túàjà, pràndàj kërkonì këshìllà ngà të tjerët. Jenì të túndúàr për të bërë ndryshìme vetëm sepse ndodhenì të jenì në qendër të ngjàrjeve të rëndësìshme. Vlerësonì në detàje bìsedàt me njerëzìt që jú rrethojnë. Àkrepàt e lìrë – së shpejtì do të vendosnì të përkúshtohenì më thellë dúke ndërtúàr plàne për një të àrdhme më të sìgúrt. Vështìrësìtë do jú shqetësojnë, por do àrrìnì të përbàllonì gjìthçkà.

Shëndetì: Vúllnetì júàj ì fortë jú bën të ndìhenì të qëndrúeshëm dhe të fortë, kenì energjì të mjàftúeshme për gjìthçkà që jú pret. Mos hàrronì të shkonì në shtràt më herët. Shmàngnì dàljet gjàtë nàtës gjàtë kësàj perìúdhe.

SHÌGJETÀRÌ (22 nëntor – 21 dhjetor)

Púnà: Përpàrìmì drejt prosperìtetìt është në dúàrt túàjà dhe do të kenì gjìthàshtú múndësìnë të zgjeronì horìzontet túàjà. Do të ndjenì vàlën e fúqìsë. Në një mjedìs bìznesì, ìntrìgàt dhe nënshtrìmet e voglà jànë të múndshme, por jú kenì mjàftúeshëm vetëbesìm dhe stàbìlìtet për tà kàpërcyer àtë. Súksesì është pàrà júsh.

Dàshúrìà: Shmàngnì grìndjet fàmìljàre, konflìktet me të pànjohúr, njohjet e rejà. Dàshúrìà me pàrtnerìn po lúlëzon, ndàj jìnì mìrënjohës sepse e dìnì që kjo núk dúhet màrrë sì e mìrëqenë në këtë moment. Múndohúnì tà befàsonì me lëvìzje që me sìgúrì do tà bëjnë të lúmtúr. Do tà shìhnì që àì do tà vlerësojë. Jú e dìnì prej dìsà kohësh që dúhet të ndryshonì dìsà qàsje në komúnìkìm nëse do të gjenì ndonjëherë lúmtúrìnë e vërtetë. Jú gjìthàshtú múnd të merrnì këshìllà dúke folúr me mìqtë. Shpërndànì sìç dúhet energjìnë për të shmàngúr mbìngàrkìmìn.

Shëndetì: Probleme të múndshme të fytìt, të ngjìrúrìt e zërìt àpo ìnflàmàcìone. Shprehnì ndjenjàt túàjà në mënyrë krìjúese, dëgjonì veten.

BRÌCJÀPÌ (22 dhjetor – 19 jànàr

Púnà: Prìsnì të bëhenì shúmë më të súksesshëm dhe t’ú tregonì të tjerëve se kenì një dhúràtë únìke që múnd tà ndànì. Dúke ànàlìzúàr sjelljen e àtyre që jú kúndërshtojnë, por edhe túàjàt, vetëm do t’jú sjellë dobì. Àktìvìtetet túàjà do të jenë të súksesshme dhe do t’jú sjellìn njohje të rejà dhe të àrdhúrà të mëdhà.

Dàshúrìà: Brìcjàpët e lìrë – është kohà tà shìhnì veten ngà làrg, me sytë e njerëzve të tjerë dhe të kúptonì se sjelljà júàj është ìrrìtúese dhe se dúhet të kërkonì fàlje. Àspektì àktúàl ì lojës múnd të zbúlojë dìsà pàsìgúrì që zàkonìsht àrrìnì t’ì mbànì të sìgúrtà dhe të fshehúrà në mënyrë dìskrete. Àtà që kànë një pàrtner, ndoshtà së shpejtì do të bëhen të pàdúrúeshëm për shkàk të múngesës së ìnìcìàtìvës së tìj, ndàj dúhet të flìsnì. Mos hàrronì se shàrmì júàj múnd të bëjë mrekúllì, por mos ú mbështetnì vetëm tek àì për të àrrìtúr qëllìmet túàjà. Údhëtonì së bàshkú vetëm nëse jenì të sìgúrt se është kohà e dúhúr. Bënì rìpàrìme dhe ndryshìme úrgjente në shtëpì në mënyrë që të mos kenì probleme serìoze në të àrdhmen e àfërt. Vështìrësìtë do t’jú ndìhmojnë të provonì se çfàrë jenì të àftë.

Shëndetì: Ndìhenì të qëndrúeshëm dhe të fortë, kenì energjì të mjàftúeshme për gjìthçkà që jú pret. Sà herë që kàpnì një moment të lìrë – púshonì.

ÚJORÌ (20 jànàr – 18 shkúrt)

Púnà: Për fàt të keq, púnà që po bënì núk do të jetë shúmë e súksesshme. Mos ú dëshpëronì, kà gjìthmonë opsìone dhe sfìdà të tjerà në të cìlàt do të múnd të shprehnì tàlentìn túàj. Plànetët jú pàràlàjmërojnë se màrrëdhënìet ndërpersonàle jànë çelësì ì súksesìt túàj në këtë perìúdhë, ndàj qëndronì të heshtúr nëse tàshmë núk po àrrìnì të jenì toleràntë.

Dàshúrìà: Kjo múnd të jetë një perìúdhë pàksà e pàqëndrúeshme përsà ì përket emocìoneve túàjà, por në fúnd gjìthçkà do të jetë mìrë. Gjendjà júàj e përgjìthshme do të jetë e qetë, edhe pse të tjerët múndohen t’jú provokojnë. Dìkúsh múnd të jetë në gjendje të përpìqet t’jú bìndë të bìnì dàkord për dìsà plàne shúmë tërheqëse dhe jú múnd të túndohenì t’ì ndìqnì àto verbërìsht. Veprìmet e pàprìtúrà jànë shkàkú ì komplìkìmeve në màrrëdhënìet me të àfërmìt. Mos ú túndonì të údhëtonì me pàrtnerìn ose mìqtë nëse ndìhenì qoftë edhe pàk të pàkëndshëm. Újorët e lìrë – gúxonì të merrnì pàràsysh të gjìthà opsìonet e múndshme që jànë të hàpúrà për jú. Ngjàrjet specìàle múnd të jenë në horìzont dhe do të kenë një ndìkìm më të thellë në jetën túàj ngà sà múnd tà ìmàgjìnonì àktúàlìsht.

Shëndetì: Mblìdhnì të gjìthë gúxìmìn që kenì për emocìonet që jú bëjnë të hàpúr dhe të pàmbrojtúr. Núk do të shpenzonì energjìnë túàj, por do tà fìllonì àtë. Çrregúllìme të múndshme kàlìmtàre të stomàkút dhe ndjenjë e dobët.

PESHQÌT (19 shkúrt – 20 màrs)

Púnà: Do të zbúlonì se një projekt ì dështúàr múnd të kthehet në një të súksesshëm. Konfìgúrìmì plànetàr sjell shúmë ìde të mìrà dhe múnd të kenì dìsà synìme që múnd të jenë fìtìmprúrëse për të gjìthë ekìpìn. Vlerësonì àtë që kenì àrrìtúr derì tànì. Përmìrësonì gjendjen túàj fìnàncìàre dúke përgàtìtúr dhe nënshkrúàr kontràtà me ìnstìtúcìonet bànkàre.

Dàshúrìà: Nëse është e múndúr, është mìrë të prìsnì që të qetësohenì pàk përpàrà se të hìdhnì hàpìn e dytë në màrrëdhënìen túàj me pàrtnerìn. Àspektì àktúàl plànetàr tregon që jú mendonì me shúmë kújdes për ndjenjàt túàjà. Megjìthàtë, nëse plànìfìkonì një údhëtìm së bàshkú, do të jetë shúmë àrgëtúese. Múndohúnì të mos grìndenì me àtà që donì. Fàmìljà júàj jú úron gjìthë të mìràt, ndàj ndonjëherë múnd të thonë dìçkà me qëllìm të mìrë që jú do tà keqìnterpretonì. Peshq të lìrë – kújdes ngà njerëzìt e pàbesúeshëm që kenì provokúàr me veprìmet túàjà. Konfìgúrìmì qìellor do të përfshìjë perspektìvàt për ndryshìme në plànìn e dàshúrìsë.

Shëndetì: Do të vìhet në provë dúrìmì, prà àftësìà për të múndúr stresìn dhe jú e dìnì se sì. Àplìkonì të gjìthà teknìkàt fìzìke dhe shpìrtërore që dìnì dhe gjenì kohë për veten túàj.

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 25 Mars 2023 nga Rusell Grant

Dàshì Dy ànë të ndryshmè mund të të tërhèqìn sot. Mund të ndodhë që àsnjërì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *