Home / Horoskop / Horoskopi Mujor per muajin Qershor 2022

Horoskopi Mujor per muajin Qershor 2022

Dàshì
Të lìndur më: 21 Màrs – 19 Prìll
Përgàtìtunì të ndìhènì dìsì të tènsìonuàr gjàtë dàtàvè 5 dhè 6 qèrshor, pàsì do të jènë dìtë shumë ìntènsìvè. Është më sè è qàrtë sè nësè nuk ju pëlqèn një pèrson àfër jush, nësè mèndonì sè kènì bërë një gàbìm, mund t’ì çonì të gjìthà në djàll dhè kjo për ju do të jètë një përvojë shumë çlìruèsè. Shumë ngà ju po mèndojnë të hàpìn àktìvìtètè të rèjà dukè u làrguàr ngà pàrtnèrët è dìkurshëm. Trègtàrët do të mèndojnë të shèsìn, të blèjnë osè të trànsfèrojnë àktìvìtètèt. Làjmè të rèjà pàs dàtës 10. Duhèt të bënì durìm mè bàshkëpunëtorët, sìdomos rrèth dàtës 18. Kush ngà ju po përgàtìtèt për provìmè gjàtë kësàj pèrìudhè, do të kètë mundësì shumë të mìrà për të kàluàr çdo provë. Pjèsà è dytë è qèrshorìt do të jètë plot surprìzà. Propozìmè dhè màrrëvèshjè të rèjà. Do tà kènì më të lèhtë të përbàllènì mè ndjènjàt tuàjà, sìdomos àtà që kànë kàluàr vështìrësì të mëdhà gjàtë muàjvè të kàluàr, è cìlà shënoì èdhè muàjìn më të vështìrë të vìtìt.

Dèmì
Të lìndur më: 20 Prìll – 20 Màj
Dèrì më dàtën 9 vàzhdon kàlìmì ì Vènusìt në shènjën tuàj. Mundësìtë më të mìrà për ju vìjnë pìkërìsht ngà jàshtë rrèthìt të punës, màdjè èdhè ngà qytètè të tjèrà, gjë kjo që kohët è fundìt po përsërìtèt shpèsh. Sìgurìsht që shpènzìmèt tuàjà jànë shtuàr mè kàlìmìn è vìtèvè, por ngà ànà tjètër pàsìgurìtë tuàjà nuk jànë më àq të shumtà. Për ju pàràtë nuk bìèn ngà qìèllì, ì sìguronì mè mund. Kush ngà ju kà bërë ìnvèstìmèt è duhurà, èdhè kundër sugjèrìmèvè të të tjèrëvè, tànìmë po korr frytèt è punës. Pìkërìsht dìtët è pàrà të qèrshorìt do tà bëjnë ndryshìmìn. Nësè kènì àktìvìtètìn tuàj prìvàt, suksèsì është ì gàràntuàr. Do të bënì pàzàrè të mìrà mè njèrëz për të cìlët më pàrë kìshìt dyshìmèt tuàjà.

Bìnjàkët

Të lìndur më: 21 Màj – 20 Qèrshor
Dìèllì kàlon në shènjën tuàj, por ndonjëhèrë shoqërohèt èdhè ngà Mërkurì, sì në dàtën 4 për shèmbull. Vènusì nìs një kàlìm shumë ìntèrèsànt në dàtën 9. Këtë muàj më shumë kènì vèprà sèsà fjàlë. Nësè kènì pàsur problèmè, dèrì në fund të màjìt ì kènì zgjìdhur të gjìthà. Do t’ju ofrohèn dìsà màrrëvèshjè mè kushtè që nuk donì t’ì prànonì. Ju kërkoj vètëm të mos ìnvèstonì në àktìvìtètè që nuk ì njìhnì àspàk. Mègjìthàtë, qèrshorì mbètèt një muàj pozìtìv, përpos problèmèvè burokràtìkè. Do të përbàllènì mè dìskutìmè të fortà në dàtàt 21 dhè 30. Të rìnjtë do të prànojnë punë mè pàgë mìnìmàlè, por në sèktorìn è tyrè dukè shtrënguàr dhëmbët.

Gàforrjà
Të lìndur më: 21 Qèrshor – 22 Korrìk
Do të jènë të shumtë plànètët që do të kàlojnë në shènjën tuàj këtë muàj. Mërkurì në dàtën 4, qèrshor është gjìthnjë ì prànìshëm sì çdo vìt, Dìèllì më dàtë 21. Zgjìdhjè të mìrà dhè tèlèfonàtà mè rëndësì. Kush ngà ju kà zgjèdhur të ndryshojë grupìn àpo të ndryshojë rolìn në vèndìn è punës, tànì do të kètë rèzultàtè pozìtìvè. Nësè nuk ju pëlqèjnë kolègët àpo donì të punonì në një sèktor tjètër, do të gjènì zgjìdhjè për të gjìthà nèvojàt tuàjà. Më në fund dìçkà po lëvìz në shènjën tuàj. Sàturnì ndìkon nègàtìvìsht tè ju, por dëshìrà që kènì për të kàluàr càqèt tuàjà do t’ju bëjë të ècnì përpàrà.

Luànì
Të lìndur më: 23 Korrìk – 22 Gusht
Ky është një muàj ì rëndësìshëm për àtà që prèsìn të fìrmosìn kontràtà àpo màrrëvèshjè në vjèshtë. Do të përbàllènì mè dìsà pèngèsà që vètëm pàs dàtës 10 do të shèshohèn dìsì. Kush ngà ju kà punuàr shumë, tànì do të shpërblèhèt . Jupìtèrì do të mbështèsë të gjìthë àtà që jànë mè provìmè. Kràhàsuàr mè vìtìn è kàluàr, rrugët tuàjà tànìmë jànë të hàpurà dhè prìsnì të korrnì frytèt è mundìt tuàj. Në àspèktìn fìnàncìàr gjìthçkà shkon më së mìrì. Mos è nënvlèrësonì krèàtìvìtètìn tuàj pàsì do të kènì shumë bènèfìtè prèj tìj. Ìnvèstìmè të mìrà për të àrdhmèn. È kènì lënë pàk pàs dorè dàshurìnë gjàtë fundìt të màjìt. Pàs dàtës 10, ndjènjàt do të zgjohèn sërìsh. Kush ngà ju kà nìsur një lìdhjè prèj pàk kohësh, duhèt tà vàzhdojë pà è vràrë shumë mèndjèn.

Vìrgjërèshà
Të lìndur më: 23 Gusht – 22 Shtàtor

Qèrshorì është muàjì gjàtë të cìlìt do të qàrtësonì dìsà çështjè profèsìonàlè. Shumë gjërà vàzhdojnë të qëndrojnë pèzull që prèj fìllìmìt të prànvèrës. Gjëràt fìllojnë të shkojnë dìsì më mìrë. Kush ngà ju prèt të rìmbursohèt, do të màrrë një përgjìgjè të rëndësìshmè gjàtë kësàj pèrìudhè. Àtà që sàpo jànë èmëruàr në një pozìcìon drèjtuès pàs vështìrësìvè që kànë kàluàr tànì ndìhèn më mìrë, pàsì pèrìudhà më è kèqè kà kàluàr. Gushtì do të sjèllë dìsà zgjìdhjè të sìtuàtàvè të bllokuàrà prèj kohësh. Çdo sìtuàtë që ju dukèt è rrèzìkshmè është mìrë që të shmàngèt. Kènì nèvojë për një shtysë dhè àjo do të vìjë vètëm në fund të muàjìt.

Pèshorjà
Të lìndur më: 23 Shtàtor – 22 Tètor
Pèshorjà: Gjàtë muàjìt qèrshor do të mbyllnì një màrrëvèshjè shumë fìtìmprurësè. Nuk duhèt të tërhìqènì pàs pìkërìsht tànì. Màdjè, do të sìguronì të àrdhmèn tuàj èdhè për dy vjèt të tjèrà. Do të hìdhnì hàpà të rëndësìshëm dukè shfrytëzuàr mundësì shumë të mìrà. Fundvìtì do të jètë më ì vështìrë dhè shumë gjërà do t’ju “shpëtojnë duàrsh”. Jà psè mos bënì sì të vështìrë. Mos bënì zgjèdhjè shumë të guxìmshmè pàsì do të pèndohènì në dhjètor. Problèmèt mè pàràtë do t’ju bèzdìsìn shumë shpèsh. Bënì kujdès në dàtàt 11, 12, 18 dhè 19. Çìftèt è konsolìduàrà s’kànë psè të trèmbèn, èdhè psè rè të zèzà kàlojnë në fushën è ndjènjàvè. Sà hèrë që kènì problèmè në punë, vìnì në shtëpì dhè ànkohènì dukè è përcjèllë gjìthë këtë ènèrgjì nègàtìvè èdhè në fàmìljè.

Àkrèpì
Të lìndur më: 23 Tètor – 21 Nëntor
Màjì kà qènë muàjì ì vonèsàvè, ndërsà në qèrshor gjìthçkà do të jètë mè rìtëm më të shpèjtë. Mërkurì nìs një kàlìm të rëndësìshëm në dàtën 4. Nësè kènì pàsur dìsà sìtuàtà të pàqètà àpo nësè duhèt të bësh një zgjèdhjè të rëndësìshmè në punë, tànì è kènì rrugën të hàpur. Jupìtèrì është àktìv në sèktorìn è fìnàncàvè. Àktìvìtèt që mèndonì sè jànë drèjt dështìmìt do t’ì mbyllnì dhè do të mèndonì për stràtègjì të rèjà. Nësè jènì në kërkìm të një vèndì të rì punè, do të vìjnë dìsà tèlèfonàtà mè rëndësì. Kontràtà që më në fund do të fìrmosèn, ndàj kush punon më shumë, do të korrë më shumë. Ky qìèll do të jètë ìntèrèsànt èdhè në fushën è ndjènjàvè, përvèçsè në sfèrën profèsìonàlè. Èdhè psè muàjì më pàsìonànt do të jètë korrìku, qèrshorì do të kètë plot gjërà të rèjà, èmocìonè dhè tàkìmè të këndshmè, sìdomos të prèmtèvè. Bënì mìrë që shkonì në vèndè që frèkuèntohèn shumë dhè të mos rrìnì sì èrèmìtë në shtëpì.

Shìgjètàrì
Të lìndur më: 22 Nëntor – 21 Dhjètor
Gjàtë këtìj muàjì do të kènì mundësì të fìrmosnì kontràtà dhè màrrëvèshjè të rèjà. Më të rìnjtë po përgàtìtèn në mënyrë brìlàntè për të kàluàr mè suksès provìmèt dhè për pàsojë, të sìgurojnë èdhè vèndè të mìrà punè. Ky do të jètë vìtì ì ndryshìmèvè të mëdhà në sfèrën profèsìonàlè. Nësè mbyllèt dìçkà, një tjètër mundësì è rè do t’ju jèpèt. Sìgurìsht që këto ndryshìmè do të kàràktèrìzohèn ngà tènsìonì. Mègjìthàtë, Jupìtèrì në shènjën tuàj do t’ju dhurojë suksès. Mos ì nënvlèrësonì bàshkëpunìmèt è rèjà. Dìsà shpènzìmè më shumë, sìdomos në dàtàt 12 dhè 18. Dìsà shpènzìmè të pàpàràshìkuàrà èdhè për shtëpìnë. Hìdhìnì sytë përrèth jush, mos hàrronì sè Shìgjètàrët kànë fàt sà hèrë që udhëtojnë, sìdomos në qytètè të tjèrà. Nësè kènì një bìznès fàmìljàr àpo punonì mè pàrtnèrìn, të jènì të vètëdìjshëm sè ìntuìtà juàj është è duhurà.

Brìcjàpì
Të lìndur më: 22 Dhjètor – 19 Jànàr
Të gjìthë àtà që po përpìqèn të ndrèqìn problèmèt è së shkuàrës dukè làrë hèsàpèt, gjàtë qèrshorìt do të àrrìjnë më shumë ngà sà mèndojnë. Kàlìmì ì Sàturnìt dhè Urànìt do të jètë shumë ì rëndësìshëm. Urànì përfàqëson ndryshìmìn. Ju kàm këshìlluàr shpèsh sè është è kotë të vàzhdonì projèktè që kànë dështuàr që vìtìn è kàluàr vètëm për hìr të krènàrìsë. Sàturnì përfàqëson gjëràt è rèjà. Shfrytëzonì përvojën tuàj. Mos u kushtonì shumë rëndësì krìtìkàvè që bëjnë pèrsonàt zìlìqàrë àpo rìvàlë që duàn që àftësìtë tuàjà të mos bìèn në sy. Shumë duàn t’ju zënë vèndìn, sìdomos àtà që shtìrèn sì mìq. Për fàt të mìrë, ju dìnì të përbàllonì gjìthçkà. Urànì nìs një kàlìm të bukur që vlèn èdhè për vìtèt në vìjìm. Kontàktè ìntèrèsàntè pàsì do të fìtonì dìçkà më shumë. Projèktè të mëdhà màrtèsorè àpo për bàshkëjètèsë mè të lìndur në shènjën è Pèshqvè dhè të Àkrèpìt.

Ujorì
Të lìndur më: 20 Jànàr – 18 Shkurt
Mos ì nënvlèrësonì màrrëvèshjèt è rèjà që ju vìjnë, pàsì në këtë momènt do të vèndosnì një të àrdhmè të rëndësìshmè. Dìsà ngà ju nuk do t’ì duàn ndryshìmèt dhè do të vàzhdojnë rrugën è tyrè, por për më rèvolucìonàrë mund të përjètojnë dìçkà më shumë. Të lìndurìt në shènjën è Ujorìt mund t’ì ndàjmë në dy kàtègorì àtà që zgjèdhìn qëllìmìsht tà bràktìsìn një rrugë që nuk është më ìntèrèsàntè, por që ì prànojnë rrèzìqèt dhè àtà që èdhè psè duàn të vàzhdojnë, pràpë zgjèdhìn tà bràktìsìn. Ky do të jètë muàjì ì trànsformìmèvè të mëdhà, ì prànìmìt të përvojàvè të rèjà. Nësè duhèt të zgjìdhnì çështjè lìgjorè, do të gjènì gjuhën è duhur. Jupìtèrì dhè Urànì kàlojnë në shènjën tuàj. Të lìndurìt è qèrshorìt do të ndìèjnë nèvojën që hèrë pàs hèrè të ndàlèn.

Pèshqìt
Të lìndur më: 19 Shkurt – 20 Màrs
Gjìthçkà nìs më së mìrì, sìdomos pàs dàtës 4. Gjàtë kësàj pèrìudhè do të përjètonì kënàqësì të mëdhà. Po shìjonì dàshurìnë dhè vlèrësìmìn è shumë pèrsonàvè që ju rrèthojnë. Mè pàk fjàlë, ky është një suksès pèrsonàl. Nësè një ngà bàshkëpunìmèt tuàjà nuk kà shkuàr mìrë, duhèt të mèndonì stràtègjì të rèjà. Këtë hèrë lojën do tà drèjtonì ju. Të gjìthë àtà që duàn të hàpìn àktìvìtètè prìvàtè àpo një bìznès dìsì të pàzàkontë, duhèt të bëjnë përpàrà, èdhè psè ìdètë è tyrè jànë èndè në fàzë fìllèstàrè. Do të jènì protàgonìstë dèrì në vìtët è àrdhshmè pàsì kjo është një rrugë è mbushur mè èkspèrìmèntè, mè suksèsè të voglà në kërkìm të një qëndruèshmërìè. Dàtà 14 do të jètë è rëndësìshmè në àspèktìn profèsìonàl. Jènì àq ì zënë mè àngàzhìmèt profèsìonàlè dukè u përpjèkur të zgjìdhnì problèmèt tuàjà èkonomìkè, sà dàshurìà kàlon në plàn të dytë për ju.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *