Home / Horoskop / Horoskopi per diten e enjte 9 qershor 2022 nga Rusell Grant

Horoskopi per diten e enjte 9 qershor 2022 nga Rusell Grant

Dàshì
Gjìthçkà kà për tè ècur mìrè sot për juvè qè jènì nè një lìdhjè. Do mèrrènì vèsh për mrèkullì mè pàrtnèrìn dhè èmocìonèt do shumëFÌshohèn. Bèqàrèt duhèt tè bëjnë àkomà durìm nësè duàn tà gjèjnë prìncìn è tyrè tè kàltër. Po hodhën hàpà tè nxìtuàrà mund tè lëndohèn. Gjèndjà è FÌnàncàvè do mbètèt è qëndruèshmè kështu qè mund t’ì kryènì pà frìkè shpènzìmèt è nèvojshmè.

Dèmì
Do jènì shàrmàntè sot ju tè dàshuruàrìt dhè pàrtnèrì do ju dàshurojè àkomà mè më shumè pàsìon. Mund tè ndodhìn èdhè gjèrà fàntàstìkè tè cìlàt às qè ì kìshìt mènduàr. Bèqàrèt duhèt tè jènè mè tè përgjègjshëm dhè jo tè vràpojnë mè sy mbyllur drèjt pèrsonàvè qè nuk ì njohìn. Nè plànìn FÌnàncìàr yjèt do ndìkojnë nègàtìvìsht dhè gjèndjà mund tè lèrè për tè dëshìruàr.

Bìnjàkèt
Àskush dhè àsgjë nuk do mundèt tà prìshè hàrmonìnë è jètës tuàj nè çìft gjàtè kësàj dìtè. Ju dhè pàrtnèrì jènì sì një èkìp ì fortè dhè ì pàndàshëm pàrà àsgjëjè. Bèqàrèt do jènè mè shumè fàt nè dàshurì. Àtà do tàkojnë pèrsonìn qè kànè ëndërruàr gjìthë këto kohè. Nè plànìn FÌnàncìàr fàtì do ju buzëqèshë, por gjìthsèsì mìrè është tè mos hìdhnì hàpà tè nxìtuàrà.

Gàforrjà
Dìtè è mbushur mè ndryshìmè tè mëdhà kà për tè qènè kjo è sotmjà për àtà qè jànë nè një lìdhjè. Do përjètonì èmocìonè mè tè vèçàntà sè àsnjëhèrë mè pàrè. Bèqàrèt do bìèn kokè è këmbë nè dàshurì mè një pèrson ì cìlì mè pàrè kà qènè ì dàshurì ì një mìkèshè. Tè àrdhuràt do FÌllojnë tè përmìrësohèn tèj màsè. PërFÌtonì për tè hèqur dìsà pàrà mënjànë.

Luànì
Do jènì tèj màsè ìdèàlìstè sot ju tè dàshuruàrìt dhè kà rrèzìk qè tè zhgënjèhènì tèj màsè ngà pàrtnèrì. Duhèt tè ndryshonì mèndìmè dhè sjèlljè sèpsè mund tè vuànì. Bèqàrèt do ndìhmohèn ngà Vènusì dhè kànè për tè pàsur një dìtè mjàft hàrmonìkè. Fìnàncàt do dìnì sì t’ì orgànìzonì gjàtè gjìthë kohës dhè gjèndjà kà për tè mbètur è kënàqshmè. Mund tè bënì èdhè ndonjë shpènzìm mè tèpër.

Vìrgjèrèshà
Zjàrrì ì pàsìonìt do ndìzèt sèrìsh gjàtè gjìthë kësàj dìtè kështu qè èdhè èmocìonèt do jènè tè pàpërshkruèshmè për ju tè dàshuruàrìt. Dìtè sì kjo rràllè hèrè kènì përjètuàr. Bèqàrèt do dìnè sì tè sìllèn qè tè bëjnë për vètè pèrsonìn qè pëlqèjnë. Mè shpènzìmèt vàzhdonì tè trègohènì sà mè tè màtur qè tè mundènì nësè nuk donì tè mbètènì pà pàrà. Mèndonì èdhè për tè àrdhmèn.

Pèshorjà
Kombìnìmì ì yjèvè do jètè àq ì mìrè sàqë ju do jènì gàtì èdhè për tè màrrè vèndìmè tè rëndësìshmè sot. Zèmrà do rràhè fort. Bèqàrèt kà gjàsè tè mbyllèn nè vètvètè gjìthë kohës dhè nuk do përFÌtojnë àspàk ngà ftèsàt qè do ju bëhèn. Gjèndjà è FÌnàncàvè kà për tè qènè jàshtëzàkonìsht è mìrè. Do mund t’ì kryènì pà frìkè tè gjìthà shpènzìmèt dhè mund tè bënì ìnvèstìmè.

Àkrèpì
Do ì shtonì dozàt è fàntàzìsë sot ju tè dàshuruàrìt kështu qè màrrëdhënìà nè çìft do FÌllojè tè normàlìzohèt. Pàk ngà pàk do è hàrronì tè shkuàrën è hìdhur. Bèqàrèt nuk duhèt tè qëndrojnë duàrkryq è tè prèsìn qè dìkush t’ìu trokàsë nè dèrè, por duhèt tà kërkojnë nè çdo vènd dàshurìnë. Nè plànìn FÌnàncìàr do kènì shumè fàt dhè do ì kryènì tè gjìthà ìnvèstìmèt è mènduàrà.

Shìgjètàrì
Sot duhèt tè dìskutonì èdhè për dìsà çështjè màdhorè mè pàrtnèrìn tuàj sèpsè po ì làtè àto pàs dorè gjèndà mund tè përkèqësohèt mè tèpër. Bèqàrèt duhèt tè trègohèn tè màtur nësè duàn tè gjèjnë prìncìn è kàltër. Po hodhën hàpà tè gàbuàrà mund tè lëndohèn tèj màsè. Nè plànìn FÌnàncìàr yjèt do ndìkojnë nègàtìvìsht kështu qè duhèt t’ì kuFÌzonì sà tè mundnì shpènzìmèt.

Brìcjàpì
Dìtè è màhnìtshmè do jètè kjo è sotmjà për tè dàshuruàrìt. Do ndìhènì mè sè mìrì prànë àtìj qè dàshuronì dhè nuk do kènì àsgjë për çfàrë tè qàhènì. Tolèràncà dhè mìrëkuptìmì do jènè gjìthàshtu pìkà tè fortà. Bèqàrèt duhèt tà lënë vètèn sà mè tè lìrè dhè t’ì màrrìn gjèràt sì t’ìu vìjnë. Fìnàncàt do jènè tè mbrojturà gjìthë kohës, mègjìthàtë çdo shpènzìm mìrè është qè tà kryènì mè màturè.

Ujorì
Jètà juàj nè çìft nuk kà për tè qènè àq è mìrè sà kìshìt mènduàr. Nè dìsà momèntè mund tè kènì èdhè dèbàtè tè fortà mè pàrtnèrìn dhè mund tè mèndonì tè ndàhènì për një pèrìudhè kohè. Sìdo qè tè jètè mìrè është tè mos nxìtohènì për vèndìmèt. Buxhètìn do dìnì sì tà mbànì gjìthë kohës nèn kontroll kështu qè nuk do ndodhè àsnjë gjë è pàprìtur nè këtë sèktor.

Pèshqìt
Mos u trègonì àgrèsìvè mè pàrtnèrìn tuàj gjàtè kësàj dìtè sèpsè dàlëngàdàlë do è humbnì përgjìthmonë àtë. Për këtë nuk do kètë mè rìkthìm mbràpà dhè do pèndohènì. Bèqàrèt duhèt tè rèflèktojnë gjèrè è gjàtè pàrà sè tè hèdhìn hàpà sèpsè vètëm kështu nuk do gàbojnë. Sèktorì ì FÌnàncàvè do jètè ì qètè. Do dìnì sì t’ì mènàxhonì mè përkujdès tè àrdhuràt

About admin

Check Also

Demi milioner , gaforja me shpi te re ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dashi Prèj një mùaji mùnd të kèni pasùr problèmè në komùnikimin mè njèrëzit è afërt. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *