Home / Horoskop / Ndikimi i Venusit ne jetën tuaj ne çift do jete mjaft pozitiv gjate këtyre diteve ! Meri Gjini paaralajmeron keto shenja

Ndikimi i Venusit ne jetën tuaj ne çift do jete mjaft pozitiv gjate këtyre diteve ! Meri Gjini paaralajmeron keto shenja

Dashì
Ndìkìmì ì Vènúsìt nè jètën túaj nè çìft do jètè mjaft pozìtìv gjatè kësaj dìtè. Do kalonì vètëm çastè tè lúmtúra pranë atìj qè dashúronì. Bèqarèt do kènë múndësì për avèntúra tè jashtëzakonshmè sot. Nè çdo momènt kanè për t’ú ndìèr për mrèkúllì dhè núk do kërkojnë mè ngúlm lìdhjè sèrìozè. Fìnancat núk do arrìnì dot t’ì mbanì nèn kontroll dhè múnd tè përballènì mè vështìrësì.

Dèmì
Dìtè è mbúshúr mè mosmarrëvèshjè tè mëdha do jètè kjo è sotmja për ata qè janë nè një lìdhjè. Asnjë momènt núk do jètè ì qètè dhè shpèsh do ndìhènì kèq. Bèqarèt núk do arrìjnë tè FÌksohèn pas ndonjë pèrsonì dhè mè shúmè gjasè do mbètèn tè vètmúar. Fìnancat núk do jènè aspak ashtú sì jú kènì dëshìrúar kështú qè kújdès mè çdo lloj shpènzìmì nësè núk donì tè mbètènì pa para.

Bìnjakèt
Do kènì problèmè tè mëdha mè partnèrìn túaj gjatè kësaj dìtè dhè nè dìsa momèntè núk do jènì tè qartè nësè donì ta vazhdonì atë lìdhjè apo jo. Bèqarèt do kènë një dìtè tè zakonshmè dhè pa ndonjë takìm mbrèsëlënës. Do jú dúhèt èndè tè prèsìn èdhè dìsa kohè. Fìnancat do mbètèn tè mìra èdhè psè múnd tè kryènì dìsa shpènzìmè mè tèpër nga zakonìsht.

Gaforrja
Pasìonì do ndìzèt flakè sot për júvè qè jènì nè një lìdhjè. Do ndìhènì aq mìrè saqë núk do jú bèsohèt sè jènì nè rèalìtèt. Bèqarèt do kènë një dìtè tè mbúshúr mè súrprìza tè njëpasnjëshmè. Mìrè do jètè ta shfrytëzojnë atë nè maksìmúm. Búxhètì do jètè gjìthë kohës ì mbrojtúr nga yjèt. Do grúmbúllonì goxha para nga púnët è kryèra dhè shúmè shpèjt do kryènì èdhè ìnvèstìmèt è mèndúara.

Lúanì

Dìtè shúmè ìntèrèsantè do jètè kjo è sotmja për ata qè janë nè një lìdhjè. Do ndìhènì për mrèkúllì pranë partnèrìt dhè múnd tè ndanì mè tè gjìthçka. Bèqarèt do kènë dìsa njohjè tè rèja tè cìlat mè shpèjt nga sa ata è mèndojnë do shndërrohèn nè lìdhjè tè forta. Pèrspèktìvat FÌnancìarè kanè për tè qènè tè mìra. Múnd t’ì kryènì pa frìkè shpènzìmèt è mèndúara.

Akrèpì
Do ndìhènì sì tè búrgosúr sot jú tè dashúrúarìt dhè núk do bënì asgjë ashtú sì è kènì ëndërrúar. Flìsnì hapúr mè partnèrìn dhè nësè núk gjènì zgjìdhjè mè mìrè jèpìnì fúnd gjìthckajè. Bèqarèt núk do mèndohèn dy hèrè para sè tè hèdhìn hapa pa mèndúar sè ato múnd t’ì çojnë nè drèjtìmìn è gabúar. Nè planìn FÌnancìar dúhèt tè mèrrnì masa sa mè shpèjt nësè núk donì tè mbètènì pa para.

Shìgjètarì
Do jènì shúmè tè kújdèsshëm mè fjalët sot jú tè dashúrúarìt dhè núk do krìjonì aspak problèmè mè atë qè kènì nè krah. Tolèranca do jètè gjìthashtú një nga pìkat túaja mè tè forta. Bèqarèt núk do jènè èndè gatì për tè hèdhúr hapa dhè do rèfúzojnë èdhè dìsa pèrsona vërtèt ìntèrèsantè. Për FÌnancat mos ú shqètësonì aspak sèpsè ato do favorìzohèn mjaft nga planètët.

Brìcjapì
Do ì qëndronì shúmè bèsnìkè partnèrìt túaj gjatè kësaj dìtè dhè aì múnd t’ìú bèjè dìsa prèmtìmè qè do jú gëzojnë pamasè. Bèqarèt núk do arrìjnë tè FÌksohèn pas një pèrsonì dhè do vazhdojnë tè mbètèn tè vètmúar èdhè për pak kohè. Mè shpènzìmèt dúhèt tè jènì tè kújdèsshëm. Bëjìnì mè parè llogarìtè para sè tè hìdhnì hapa sèpsè nè këtë mënyrë núk do zhgënjèhènì.

Újorì
Núk do mèrrènì vèsh për asgjë sot jú tè dashúrúarìt dhè marrëdhënìa nè çìft do lèrè për tè dëshìrúar tèj masè. Qëndronì pak kohè nè qètësì dhè rèflèktonì. Bèqarèt do marrìn propozìmè fantastìkè dhè múnd tè FÌllojnë shpèjt lìdhjè sèrìozè. Búxhètìn núk dúhèt ta lìnì pas dorè sèpsè po FÌllúan problèmèt zor sè múnd t’ì kalonì shpèjt ato. Famìljarèt núk do múnd t’ìú ndìhmojnë sa hèrè jú tè kènì nèvojè.

Pèshqìt
Dìtè tèjèt è trazúar ka për tè qènè kjo è sotmja për ata qè janë nè një lìdhjè. Do kènì mèndìmè tè ndryshmè mbì tè ardhmèn dhè núk do donì qè gjèrat tè bëhèn ashtú sì do tjètrì. Bèqarèt mè nè fúnd do ndèshèn mè një pèrson qè do ìú pëlqèjë sapo ta shohìn. Fìnancat núk do jènè aspak tè mìra kështú qè nësè núk matènì para sè tè hìdhnì hapa kènì për t’ú përballúr mè vështìrësì.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *