Home / Horoskop / Do te jeni ne gjendje per te realizuar nje enderr te madhe tuajen ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Do te jeni ne gjendje per te realizuar nje enderr te madhe tuajen ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dàshì
Horoskopì këshìllon të hàrronì të gjìthà frìkëràt, një premtìm ì mìrëqenìes súàj të àrdhshme është një qëndrìm pozìtìv dhe besìm në forcën túàj. Çdo tràjtìm ì mìrëqenìes është ì dobìshëm. Vìzìtonì spà, notonì në pìshìnë, bënì një bànjë relàksúese me vàjrà àromàtìkë. Tànì núk është kohà më e mìrë për rrëfìmet e dàshúrìsë, Hënà në Àkrep rrìt jo vetëm tërheqjen sensúàle, por edhe mosbesìmìn. Përmbàhúnì ngà vendìmet fàtàle, shìkonì më ngà àfër pàrtnerìn túàj. Hìqnì dorë ngà pàràgjykìmet, hàrronì shenjàt e këqìjà, besojìnì fàtìt túàj. Nëse núk dìnì çfàrë të bënì në ndonjë sìtúàtë, dëgjonì zërìn túàj të brendshëm ose kërkonì këshìllà ngà njerëzìt e àfërt.

Dàshì
Dìtà fàvorìzon àktìvìtetìn e vrúllshëm dhe dìsponon eksperìmente. Horoskopì këshìllon Dàshìn të bëjë púnë krìjúese. Me shúmë múndësì, do të jenì në gjendje të reàlìzonì të gjìthà plànet túàjà, màdje edhe ìdetë më orìgjìnàle do të gjejnë mìrëkúptìm dhe përgjìgje në zemràt e njerëzve. Në perìúdhën në rrìtje të hënës dúhet të kújdesenì për trúpìn túàj. Gjendjà e lëkúrës dhe e flokëve do të përmìrësohet ndjeshëm nëse gjenì kohë për procedúràt kozmetìke. Efektì të mìrë do të jàpë màskà úshqyese. Dàshì ì lìrë dúhet të kàlojë një mbrëmje të këndshme, Hënà në Àkrep ndez pàsìonìn, zgjon dëshìrën. Hìqnì të gjìthà dyshìmet dhe komplekset, jú jenì pàrtnerì ì përsosúr seksúàl. Për sà ì përket kohës së lìrë, yjet jú këshìllojnë t’ì drejtohenì ìntúìtës. Nëse në këtë moment núk jenì të ìnteresúàr për púshìm àktìv, mos e shqetësonì veten me lëvìzje të pànevojshme. Gjenì një kohë të mìrë.

Demì
Àktìvìtete të stúhìshme dhe të vrúllshme. Horoskopì ì këshìllon Demìt që të pàktën të dìversìfìkojë pàk jetën e tìj. Mos kìnì frìkë të provonì dìçkà të re, besonì ìntúìtës dhe fàtìt túàj, edhe një ngjàrje e vogël múnd të ndryshojë të tërë jetën túàj. Tànì Demì núk dúhet të vàzhdojë me dëshìràt e tìj, Hënà në Àkrep ì bën njerëzìt më gjàknxehtë dhe të pàzgjìdhshëm. Jú múnd të húmbnì fàvorìn e të dàshúrìt túàj për shkàk të egoìzmìt túàj. Ndoshtà është kohà të mendonì se sì dúkenì në sytë e të tjerëve. Komúnìkonì më shúmë me njerëzìt, mos hezìtonì t’ú tregonì për àrrìtjet túàjà. Ndërtonì vetes një repútàcìon të pàtëmetë.

Bìnjàkët
Horoskopì ì premton Bìnjàkëve vëmendje dhe ìnteresìm ngà njerëzìt përreth. Mos kìnì frìkë të zbúkúronì dìnjìtetìn túàj dhe të hàrronì të metàt, jú jenì ì preferúàrì únìversàl. Për Bìnjàkët e lìrë, pozìcìonì ì Hënës në Àkrep është veçànërìsht ì fàvorshëm, kohà e dàshúrìsë dhe eksperìmenteve seksúàle. Mos ìà mohonì vetes kënàqësìnë për t’ú zhytúr në botën e kënàqësìve sensúàle. Në të àrdhmen e àfërt, dúhet të vendosnì se cìlàt synìme dhe objektìvà ì vendosnì vetes. Nëse dëshìronì të mësonì një specìàlìtet të rì, fìllonì të kërkonì kúrse tràjnìmì. Sìdoqoftë, vepronì dúke pàsúr pàràsysh rrethànàt.

Gàforrjà
Kjo dìtë do t’jú ndìhmojë të kúptonì më mìrë veten. Horoskopì ú ofron Gàforreve që të mos húmbàsìn qëndrìmìn pozìtìv: jetà është àq e búkúr sà núk kà àrsye për trìshtìm dhe zymtësì. Me shúmë múndësì, jú po lëvìznì në drejtìmìn e dúhúr, màdje edhe telàshe dhe pengesà të voglà, për mìrë.Tànì Gàforret dúhet të mendojnë për përmìrësìmìn e kúshteve të tyre të jetesës. Hënà në Àkrep ì bën njerëzìt më àktìvë dhe me vetëbesìm, kështú që plànet túàjà do të reàlìzohen, të pàktën në plànìn àfàtgjàtë. Núk kà gjàsà që të kenì mosmàrrëveshje serìoze me kolegët dhe mìqtë, por yjet këshìllojnë të mos ú besonì ofertàve shúmë joshëse. Múnd të húmbnì shúmë nëse núk tregonì kàràkter, por mos ú përkúlnì pàs gënjeshtràve dhe hìpokrìzìsë.

Lúànì

Dúhet të komúnìkonì, të gjìthë sytë do të jenë të ngúlìtúr vetëm ngà jú. Horoskopì ì këshìllon Lúànët të përdorìn shàrmìn e tyre me përfìtìm màksìmàl. Flìrtonì, mos hezìtonì të demonstronì ànën túàj më të mìrë, dhe më e rëndësìshmjà, mos ì kúshtonì vëmendje zìlìqàrëve. Perìúdhà e hënës është e fàvorshme për forcìmìn e trúpìt. Tànì núk kà nevojë të drejtohenì në metodà ràdìkàle, múnd të kúfìzohenì në màrrjen e vìtàmìnàve dhe lojëràt sportìve. Në të àrdhmen e àfërt núk përjàshtohen grìndjet dhe skàndàlet: Hënà në Àkrep ì bën njerëzìt nervoz dhe ìntoleràntë ndàj màngësìve të të tjerëve. Mbàjenì veten në kontrìll, mos shkonì tek ìndìvìdì. Zbútnì krenàrìnë túàj, nëse është e múndúr hìqnì dorë ngà projektet që núk jú sjellìn kënàqësì. Mos ú përpìqnì të kúptonì të pàmàsën, mësonì të mendonì në mënyrë ràcìonàle, në ndjekje të làvdìsë, pàsì múnd të húmbnì shúmë.

Vìrgjëreshà
Dìtà kontrìbúon në àktìvìtetet públìke, núk përjàshtohen njohjet e këndshme dhe pjesëmàrrjà në ngjàrje socìàle. Horoskopì ì këshìllon Vìrgjëreshàt që të màrrìn pjesë àktìve në gjìthçkà që ndodh. Shànset jànë të mìrà që të kenì perspektìvà të shkëlqyerà. Gjendjà e lëkúrës dhe e flokëve do të përmìrësohet ndjeshëm nëse gjenì kohë për procedúràt kozmetìke. Efektì të mìrë do të jàpìn màskàt úshqyese të fytyrës. Për të dàshúrúàrìt e Vìrgjëreshàve, màrrëdhënìet personàle dàlìn në plàn të pàrë. Pozìcìonì ì hënës në Àkrep përkeqëson tërheqjen seksúàle, por përpìqúnì të rúànì një màtúrì të të mendúàrìt, múnd të bënì një gàbìm fàtàl. Ndoshtà është kohà të mendonì se sì e kàlonì kohën túàj të lìrë. Tànì është një kohë e mìrë për të zbúlúàr tàlentet túàjà, mos ú ndàlnì në një gjë, tregonì ìnteres për gjìthçkà të re.

Peshorjà
Dìtà do t’jú jàpë besìm në àtràktìvìtetìn túàj. Horoskopì ì premton Peshores vëmendje të lìrë ngà seksì ì kúndërt. Mos e húmbìsnì múndësìnë túàj për një jetë të lúmtúr personàle, shkonì në teàtër, të ftúàr ose thjesht shëtìsnì nëpër rrúgët e qytetìt. Për Peshoret prìndër, tànì núk është perìúdhà më e lehtë në màrrëdhënìet me fëmìjët. Hënà në Àkrep rrìt ìntensìtetìn e pàsìoneve dhe emocìoneve shúmë herë, ndàj përpìqúnì të kontrollonì të gjìthà fjàlët dhe veprìmet túàjà. Jú ndoshtà dúhet të mendonì për qëndrìmìn túàj ndàj jetës. Vetëkontrollì, një qàsje e përgjegjshme ndàj bìznesìt është e mìrë, por lejonì vetes të relàksohenì. Bëj àkte të màrrà, jeto në kënàqësì.

Àkrepì
Horoskopì ú premton Àkrepëve një dìtë ìnteresànte të mbúshúr me ngjàrje të ndryshme. Rrìtnì hìjeshìà túàj, tërhìqnì vëmendjen e njerëzve. Sìdomos kjo dìtë është e súksesshme për rrëfìmet e dàshúrìsë: me shúmë múndësì, núk do të dëgjonì një refúzìm. Tànì jenì àq të fìksúàr pàs dëshìràve túàjà, sàqë kenì pàk ìnteres për àtë që po ndodh rreth júsh. Pozìcìonì ì hënës tek Àkrepì ndez pàsìonìn: besojìnì zemrës túàj, është kohà për të dàshúrúàr. Rrethànàt do t’jú lejojnë të zhytenì në botën e fàntàzìsë dhe ëndrràve. Përqendrohúnì në àtë që jú shkàkton ìnteresìn më të gjàllë. Jú múnd të jenì në gjendje të përmbúshnì ëndrrën túàj të kàhershme, ose të pàktën t’ì àfrohenì àsàj.

Shìgjetàrì
Dìtà do jú jàpë shúmë forcë dhe energjì. Horoskopì ì këshìllon Shìgjetàrìt të mos e kúfìzojnë àktìvìtetìn e tyre: bënì àtë që jú dúket e àrsyeshme. Mos ìà mohonì vetes kënàqësìnë për të ngrënë, shkonì në një ekspozìtë àpo koncert në modë, por së pàrì përfúndonì të gjìthë púnën e plànìfìkúàr. Tànì mìrëqenìà e Shìgjetàrìt vàret kryesìsht ngà àtà vetë. Hënà në Àkrep mpreh ìntúìtën, kështú që në çdo sìtúàtë të pàkëndshme, dëgjonì zërìn túàj të brendshëm. Yjet jú nxìsìn të jenì të mençúr, pàsì ndonjëherë është më mìrë të heshtnì. Mos ú fokúsonì në àspektet negàtìve, kàlonì në dìçkà të këndshme, në mënyrë që të shmàngnì një sìtúàtë të vështìrë.

Brìcjàpì
Kjo dìtë do t’jú ndìhmojë të tërheqnì njerëzìt në ànën túàj, kjo dìtë është e mìrë për të krìjúàr lìdhje të dobìshme. Horoskopì ì këshìllon Brìcjàpët të qëndrojnë fort në vìjën e synúàr, por në të njëjtën kohë të tregojnë tàkt dhe dúrìm. Sekretì ì súksesìt túàj: kúfìzìmì ì hekúrt ì kombìnúàr me vúllnetìn e mìrë. Brìcjàpët fàmìljàr múnd të kenë probleme në màrrëdhënìe: hënà në Àkrep rrìt tërheqjen ndàj seksìt të kúndërt. Mendonì nëse do të prìshnì rrjedhën e zàkonshme të jetës për hìr të pàsìonìt të shpejtë. Tregonì ìnteres për modën e re, përkëdhelnì veten me veshje spektàkolàre. Núk është e nevojshme të shpenzonì shúmë pàrà për të përdìtësúàr veshjet túàjà, thjesht mendonì se çfàrë dëshìronì të ndryshonì në ìmàzhìn túàj.

Újorì
Dúhet të komúnìkonì, kështú që nesër múnd të ndìhenì sì një yll ì màdhësìsë së pàrë. Horoskopì ì premton Újorìt shúmë vëmendje dhe shúmë komplìmente. Hàrrojìnì për pàk shqetësìmet dhe problemet, shìjonì dìtën. Në dàshúrì me Újorìn, múnd të ketë një àrsye për xhelozì: Hënà në Àkrep ì bën njerëzìt më kërkúes dhe dyshúes. Nëse núk múnd të përbàllonì ndjenjàt dhe emocìonet túàjà, bënì një pàúzë në màrrëdhënìe. Tregonì më shúmë ìnteres për pàmjen túàj. Mos kìnì frìkë të eksperìmentonì me stìlìn túàj, provonì ìmàzhe të ndryshme. Shìjà e mìrë është një tjetër dëshmì e pàtëmetë.

Peshqìt

Dìtà tregon trìúmfìn e dàshúrìsë dhe dàshúrìsë shpìrtërore, ndàj përpìqúnì të përmìrësonì màrrëdhënìet me njerëzìt përreth júsh. Horoskopì ì këshìllon Peshqìt të mos shmàngìn komúnìkìmìn, përkúndràzì ìà vlen të merrnì ìnìcìàtìvën dhe të ftonì mìqtë për vìzìtë. Për Peshqìt fàmìljàr, vjen një kohë e vështìrë: Hënà në Àkrep rrìt prìrjen për kënàqësì sensúàle. Pràndàj, dúhet të jenì të kújdesshëm ndàj njohjeve të rejà dhe të kàlonì më pàk kohë jàshtë fàmìljes. Mos ú dekúràjonì nëse dúhet të púnonì shúmë për hìr të ëndrràve túàjà. Besonì përvojën túàj, përpjekjet túàjà núk do të jenë të kotà, thjesht dúhet të bënì një përpjekje, të gjìthà vështìrësìtë do të kàpërcehen.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *