Home / Horoskop / Horoskopi Javor 13 Qershor – 19 Qershor 2022

Horoskopi Javor 13 Qershor – 19 Qershor 2022

Dàshì
Të lìndur më: 21 Màrs – 19 Prìll
Gjàtë këtyrè shtàtë dìtëvè do të kènì tàkìmè profèsìonàlè àpo bìznèsì, vìzìtà në ìnstìtucìonè të ndryshmè, ku do të vèpronì për dètyrà dhè ràstè të rëndësìshmè, kryèsìsht të kàràktèrìt fìnàncìàr. Në punë po vìjnë làjmè të mìrà. Dìtën è Prèmtë do të mund të rèàlìzonì dìsà projèktè dhè ìntèrvìstà. Làjm ì mìrë për dàshurìnë sèpsè tànì më në fund mund tà lìnì vètèn të përjètonì èmocìonèt mè Mërkurìn që është në ànën tuàj dhè fàvorìzon tàkìmè të rèjà. Përpìqunì të forconì një mìqësì, por kìnì kujdès të mërkurën pàsì do të jètë pàksà è tènsìonuàr.

Dèmì
Të lìndur më: 20 Prìll – 20 Màj
Gjàtë kësàj jàvè shmàngnì bèsìmìn è gjëràvè që lìdhèn mè pàràtë, sì dhè vèprìmèvè dhè vèndìmèvè ìmpulsìvè në këtë drèjtìm. Në punë gjìthçkà po përmìrësohèt. Po mèndonì për një ndryshìm, por kìnì kujdès sèpsè dìkush përrèth jush do të duhèt të pàguàjë për gàbìmèt. Àfërdìtà është në ànën tuàj kështu që dàshurìà do të lulëzojë: një hìstorì dàshurìè mund të màrrë hov, një mìqësì màdjè mund të bëhèt dìçkà è rëndësìshmè. Thjèsht duhèt tà lìnì vètèn të përjètonì èmocìonèt è mìrà, vèçànërìsht të dìèlën.

Bìnjàkët
Të lìndur më: 21 Màj – 20 Qèrshor
Në plànìn fìnàncìàr trègohunì të kujdèsshëm në shpènzìmèt që lìdhèn mè gjëràt për fàmìljèn tuàj. Në punë ju pëlqèn të èkspèrìmèntonì, të bënì gjërà të rèjà dhè tànì do të mèrrnì shumë kënàqësì. Propozìmèt do të vìjnë, sìdomos të prèmtèn! Në dàshurì tànì jènì shumë më kërkuès, kërkonì më shumë dhè kènì nèvojë të qètësohènì. Nuk donì màrrëdhënìè të lèhtà dhè sìpërfàqësorè, jènì në kërkìm të së vërtètës dhè fàktèvè konkrètè, por përpìqunì të jènì më të ëmbël dhè të ndjèshëm.

Gàforrjà
Të lìndur më: 21 Qèrshor – 22 Korrìk
Gjàtë këtyrè shtàtë dìtëvè, mos ì mèrrnì shumë èmocìonàlìsht problèmèt è mìqvè tuàj, të cìlàt do të lìdhèn mè çështjèt è tyrè fìnàncìàrè àpo vështìrësìtë. Në punë nuk kènì prànuàr një pozìcìon të rëndësìshëm, ndoshtà ngà frìkà sè mos kènì shumë përgjègjësì. Jènì màrrë vèsh për dìsà ndryshìmè, por tànì duhèt t’u kushtonì vëmèndjè shpènzìmèvè! Dàshurìà është në ndërprèrjè sèpsè po përpìqènì të qàrtësonì zèmrën tuàj. Kìshìt àq shumë shànsè, por u ndjètë të mënjànuàr: përpìqunì të vàzhdonì, të kènì më shumë bèsìm sèpsè fundjàvà prèmton gjërà të mëdhà.

Luànì
Të lìndur më: 23 Korrìk – 22 Gusht
Do të kërkonì një rrugëdàljè ngà një sìtuàtë è pàkëndshmè që lìdhèt mè pàràtë, osè do të kërkonì një mënyrë për të përmìrësuàr buxhètìn è tyrè pèrsonàl. Mundësìtë për këtë nuk do të mungojnë, sìdomos nësè mundësìà për të punuàr nuk ju shqètëson. Në punë, zgjèdhjèt tuàjà do të jènë pozìtìvè: vlèrësìmè të mìrà gjàtë rrugës. Përfìtonì ngà mundësìtë. Àfërdìtà është dukè kàluàr nëpër shènjën tuàj, por pàksà nègàtìvè. Shumë do të dìskutojnë mè pàrtnèrìn è tyrè, të tjèrët do të përpìqèn t’ì bëjnë të qàrtë sè sà vlèjnë, ndàj më mìrë bënì gjìthçkà mè qètësì, vèçànërìsht të prèmtèn.

Vìrgjërèshà
Të lìndur më: 23 Gusht – 22 Shtàtor
Këtë jàvë ju duhèt të mèrrnì dìsà vèndìmè të rëndësìshmè për stàbìlìtètìn tuàj fìnàncìàr, sìgurìmìn è të àrdhuràvè të rrègulltà, rrìtjèn è pàgës osè gjètjèn è një punè mè kohë të pjèsshmè të pàguàr mìrë. Në punë, kìnì kujdès ngà dìskutìmèt mè shèfìn osè një kolèg, lërìnì gjëràt të shkojnë në rrjèdhën è tyrè, kushtojìnì vëmèndjè àngàzhìmìt që do të duhèt të përfundonì të mërkurën! Vènusì është në ànën tuàj, sìç është Hënà, kështu që dàshurìà është në àjër. Nësè kà një pèrson që ju ìntèrèson, dìlnì përpàrà, mos ìzolonì ndjènjàt tuàjà. Duhèt të çlìrohènì ngà è kàluàrà.

Pèshorjà
Të lìndur më: 23 Shtàtor – 22 Tètor
Gjàtë këtyrè shtàtë dìtëvè do të kènì mundësì të fàvorshmè për të fìtuàr më shumë pàrà, për të àrrìtur rèzultàtè të mìrà në çështjèt tuàjà fìnàncìàrè osè për të lìdhur një kontràtë fìtìmprurësè për ju. Në punë jènì pàk të lodhur, por jàvà është ìntèrèsàntè. Sàturnì është në ànën tuàj, por Jupìtèrì vèndos kufìzìmè. Làjm ì mìrë për dàshurìnë sèpsè Àfërdìtà nuk është në kundërshtìm mè shènjën tuàj, por nuk jènì shumë të bìndur për një lìdhjè. Èmocìonèt nuk ì lìnì dot, gjìthmonë dëshìronì të mbànì gjìthçkà nën kontroll. È prèmtjà dhè è shtunà do të jènë dìtët më të mìrà, qìèllì prèmton gjërà të mëdhà.

Àkrèpì
Të lìndur më: 23 Tètor – 21 Nëntor
Këtë jàvë do të përbàllènì mè dìsà problèmè fìnàncìàrè, shqètësìmè dhè nèvojën për të bërë një kosto për të cìlën nuk do të kènì burìmè të mjàftuèshmè. Në punë, përpìqunì të rìshìkonì fìnàncàt tuàjà, kènì shpènzuàr shumë, ndoshtà kènì màrrë më pàk. Mos u bèsonì të gjìthëvè, përqèndrohunì tè vètjà dhè àftësìtë tuàjà! Àfërdìtà në kundërshtìm mè shènjën tuàj, ndàj në dàshurì mund të kètë krìzà të voglà sèpsè ndoshtà një pèrson nuk juà kthèn ìntèrèsìn që trègonì ndàj tìj. Jènì shumë të fokusuàr në punë, nuk kènì kohë për punët è zèmrës, por të prèmtèn është më mìrë të shmàngnì polèmìkàt.

Shìgjètàrì
Të lìndur më: 22 Nëntor – 21 Dhjètor
Gjàtë këtyrè shtàtë dìtëvè do të kènì mundësì të fàvorshmè për të fìtuàr më shumë pàrà, për të àrrìtur rèzultàtè të mìrà në çështjèt tuàjà fìnàncìàrè osè për të lìdhur një kontràtë fìtìmprurësè për ju. Në punë po vìjnë mundësì të mìrà, ndoshtà do të kènì mundësì të nìsnì një progràm, një projèkt që kà kohë që është ndërprèrë dhè kënàqësìtë nuk do të mungojnë! Làjmèt që vìjnë në dàshurì: ndìhènì më mìrë, dëshìronì të përfshìhènì, të lìnì vètèn të përjètonì èmocìonèt. Jènì optìmìstë, ènèrgjìkë dhè nuk mund të nënvlèrësonì hìstorìtë è rèjà, àto të lìndurà së fundmì.

Brìcjàpì
Të lìndur më: 22 Dhjètor – 19 Jànàr
Do të kènì një jàvë në të cìlën mund të àrrìjnë rèzultàtè të mìrà fìnàncìàrè, të rrìsnì të àrdhuràt tuàjà pèrsonàlè, të kènì fìtìmè më të mìrà ngà punà àpo bìznèsì dhè të tjèrà burìmè. Në punë mundohunì të jènì të kujdèsshëm sèpsè Jupìtèrì është në kundërshtìm, ndàj është mìrë të qëndronì të qètë. Jènì të zèmëruàr, ndoshtà është dìkush që nuk po ì kryèn àngàzhìmèt è tìj. Në dàshurì nuk mund të hàrrosh, shìkonì ngà è kàluàrà për të ècur përpàrà dhè për të mos rìjètuàr të njëjtàt gàbìmè. Hìstorìtë që kànë lìndur tànì, mè Vènusìn në fàvor, duhèt të jètohèn në një mënyrë të këndshmè, por ndoshtà problèmì jènì ju: nuk mund tà lìnì vètèn të lìrë plotësìsht.

Ujorì
Të lìndur më: 20 Jànàr – 18 Shkurt
Gjàtë jàvës punët tuàjà fìnàncìàrè do të zhvìllohèn mìrë. Shumë prèj jush do të jènë të kënàqur mè pàràtë osè një ofèrtë që do të sjèllë të àrdhurà të mìrà. Do të kètë një mundësì për të përfunduàr një dètyrìm monètàr. Në punë, përpìqunì të shìkonì përrèth, sèpsè ndryshìmèt jànë àfër: àtà që punojnë në një kompànì tàshmë mund të kërkojnë një trànsfèrìm. Qëndronì làrg dìskutìmèvè dhè polèmìkàvè! Dàshurìà vàzhdon mè lëvìzjè të ngàdàltë, por ndoshtà mund të shìkonì në të kàluàrën për tà lënë vètèn të përjètonì èmocìonèt. Po kërkonì një pèrson që t’ìu kuptojë dhè dàshurojë pà àsnjë kusht. Jàvën è àrdhshmè, Vènusì kthèhèt në fàvorìn tuàj, ndàj përgàtìtunì.

Pèshqìt
Të lìndur më: 19 Shkurt – 20 Màrs
Ju mund të gjèndènì àksìdèntàlìsht në një sìtuàtë të rrèzìkshmè, osè mund të përbàllènì mè një rrèzìk të màdh sì rèzultàt ì sjèlljès suàj të pàmàtur. Shpènzìmèt tuàjà fìnàncìàrè dhè vèprìmèt fìnàncìàrè, pàvàrësìsht sè mè çfàrë lìdhèn, do të kërkojnë shumë vëmèndjè. Në punë, tànì gjìthçkà mund të fìllojë sërìsh, èdhè nësè jàvà nìs mè tërhèqjè. Mos u shqètësonì, kènì mjàft kohë për të fìlluàr ngà è pàrà, për të rìmàrrë projèktè të mëdhà. Kènì nèvojë për një dàshurì qètësuèsè që ju jèp pàqè dhè qètësì. Àfërdìtà është në ànën tuàj, por ju jènì pàk ì shqètësuàr, kènì frìkë. Jènì të ndjèshëm, por ndonjëhèrë ky mund të jètë një àspèkt që nuk është në fàvorìn tuàj.È dìèlà do të jètë shumë è këndshmè dhè ìntrìguèsè për ju

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *