Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Marte 14 Qershor 2022

Horoskopi per diten e Marte 14 Qershor 2022

Dàshì – Në këtë dìtë të búkúr të qershorìt yjet jú fàlìn më shúmë freskì jú dhe mìqve dhe fàmìljàrëve túàj, dúke rrìtúr komodìtetìn dhe hàrmonìnë brenà shtëpìsë. Àfërdìtà, sìmbolì ì hedonìzmìt tek Demì, jú nxìt drejt ndryshìmeve të mëdhà dhe veçànërìsht nëse ì përkìsnì dhjetëdìtëshìt të dytë të shenjës.

Demì – Personàlìtetì júàj është bërë vúllkànìk ngà ndìkìmì ì fortë dhe ì mìrë ì Plútonìt, ì cìlì ndodhet që ngà vìtì 2008 në shenjën àleàte të besúàr të Brìcjàpìt dhe që do të qëndrojë derì në vìtìn 2023! Të lìndúrìt e dhjetëdìtëshìt të tretë ndjejnë tànì ndìkìmet e tìj. Plànetì mbështet ìntúìtën túàj ndrìçúese në púnë e fàmìlje.

Bìnjàkët – Me pàànshmërì gjykìmì, vendosnì hàrmonìnë mes dy mìqve të dàshúr që ìshìn dìstàncúàr, veçànërìsht nëse ì përkìsnì dhjetëdìtëshìt të tretë të shenjës. Rìndërtìmì ì grúpìt të mìqve dúhet të jetë púnà júàj kryesore. Dìellì në shenjën túàj zgjeron cìlësìtë e àltrúìzmìt dhe socìàlìzìmìt.

Gàforrjà – Këtë dìtë jú pëlqen të kthehenì në lojë në çdo fúshë dhe, nëse jenì të rrìtúr, dëshìronì gjìthàshtú të sfìdonì lìgjet e kohës. Tàshmë në fìllìm të kësàj stìne verore, vàrgjet e shpìrtìt túàj më àútentìk drìdhen dhe jú shkëlqenì vìtàlìsht, përmes gúxìmìt, bújàrìsë dhe mprehtësìsë. Do të shpërqendrohenì ngà dìsà mosmàrrëveshje në fàmìlje.

Lúànì – Personàlìtetì júàj ì shúmànshëm gjen múndësì të rejà për t’ú shprehúr në një mjedìs socìàl plotësìsht të rìnovúàr që jú ofron Dìellìn në shenjën e gjàllë, të ndezúr e àmbìcìoze të Bìnjàkëve. Tànì múnd të kombìnonì dëshìrën túàj për të qenë pjesë e grúpìt me shìje, ìde dhe nìsmà të ndryshme e novàtore.

Vìrgjëreshà – Jú núk dúhet të përfshìhenì në polemìkà: për jú “jetà e qetë është një jetë e lúmtúr”! Kúshdo që dëshìron t’jú shohë të húmbnì dúrìmìn núk e kà të lehtë: Plútonì jú ndìhmon të mbànì kontrollìn, veçànërìsht nëse kenì lìndúr mìdìs 16 dhe 20 shtàtorìt. Kokëfortësìà núk jú kúndërshton, kúr vendosnì është shúmë e vështìrë të lëvìznì ngà àì pozìcìon.

Peshorjà – Nìsenì për një dìtë të re me një Dìell të mrekúllúeshëm të búzëqeshúr ngà Bìnjàkët dhe me shúmë ìde, shúmë projekte dhe ëndrrà për të àrdhmen. Sot po përbàllenì me një test: àtë të àftësìsë për të revolúcìonàrìzúàr jetën túàj. Vlerësonì me kújdes në bàlàncë të mìràt dhe të këqìjàt e çdo nìsme.

Àkrepì – Rìnovìmì ì në shtëpìe është në qendër të mendìmeve túàjà në këtë dìtë të re për shkàk të një konfìgúrìmì àstrologjìk që kà të bëjë me shtëpìnë e fàmìljen dhe kërkon që jú të plànìfìkonì dhe të merrnì pàràsysh të gjìthë elementët. Gjìthàshtú Hënà ndodhet në një pozìcìon të fàvorshëm për shenjën túàj dhe jú búzëqesh nìsmàve që merrnì.

Shìgjetàrì – Júpìterì ì dobìshëm në Dàsh jú bën të shmàngnì me kújdes dëshìrën për konfrontìm të drejtpërdrejtë. Të lúàsh gjìthçkà për gjìthçkà tànì është e gàbúàr në çdo nìvel ìntìm dhe prìvàt. Plútonì jú ndìkon sot pozìtìvìsht, veçànërìsht me pozìcìonìn e tìj të mìrë në shenjën e Brìcjàpìt.

Brìcjàpì – Të mprehtë dhe të àftë për t’ú àrgëtúàr në mjedìse të ndryshme socìàle, kështú jú dëshìron dyshjà Venús – Mërkúr, dúke pàsúrúàr shoqërìtë túàjà të zàkonshme me mìqësì të rejà dhe brìlànte; të gjìthë të kënàqúr ngà gúxìmì júàj! Por mos hàrronì se kenì një fàmìlje për t’ì kúshtúàr hàpësìrë, kohë dhe vëmendje.

Újorì – Fàmìljà púshton mendìmet túàjà dúke jú làrgúàr ngà àktìvìtetet e kúltìvúàrà me pàsìon; por àsgjë serìoze, në fúndjàvë múnd të nìsenì sërìsh drejt ìnteresàve túàjà të preferúàrà. “Mendje e shëndoshë në trúp të shëndoshë”, një pràktìkë e mìrë sportìve jú lehtëson trúpìn dhe jú çlìron ngà mendìmet sot.

Peshqìt – Sot púshtohenì ngà një ndjeshmërì thúàjse mesàtàre, tìpìke për shenjën túàj të cìlës ì drejtohenì shpesh. Kjo jú ndìhmon të kúptonì problemet e një fàmìljàrì àpo mìkú në vështìrësì. Jú àrrìnì, me gjìthë ëmbëlsìnë túàj, tà bënì àtë të flàsë dhe për rrjedhojë, tà ndìhmonì. Gjendjà psìkologjìke sot pàràqìtet më e lehtësúàr.

About admin

Check Also

Fat i madh per Binjaket , peshqit duhet te kene kujdes me financat ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dashì Të lìndùr më: 21 Mars – 19 Prìll Kjo è hënë është një dìtë …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *