Home / Horoskop / Menaxhojeni pak me kudjes buxhetin nese nuk doni te keni as me te voglin problem me te ! Nga Christine Haas

Menaxhojeni pak me kudjes buxhetin nese nuk doni te keni as me te voglin problem me te ! Nga Christine Haas

Dàshì

Pèr àtà qè è kànè tàshmè njè lìdhjè, kjo dìtè do jètè è mrèkulluèshmè. Nuk kà nèvojè tè bènì àsgjè dukè qènè sè gjèràt do rrjèdhìn shumè mìrè. Nèsè jènì bèqàrè, mundèsìtè pèr tàkìmè ìntèrèsàntè nuk do jènè tè shumtà. Bènì èdhè pàk durìm qè tè mos lèndohènì. Nè plànìn fìnàncìàr do kènì surprìzà tè kèndshmè. Mè nè fund do àrrìnì tè bènì shpènzìmèt è domosdoshmè.

Dèmì

Màrrèdhènìà mè pàrtnèrìn do jètè mè è mìrè sè kohèt è fundìt. Do ì shtonì dozàt è komunìkìmìt dhè kjo do ìu ndìhmojè t’ì zgjìdhnì nè càst problèmèt qè do ìu dàlìn. Bèqàrèt duhèt tè rèflèktojnè mìrè pàrà sè tè màrrìn vèndìmè. Mos u nxìtonì tè krìjonì shpèjt è shpèjt njè lìdhjè. Njè fllàd suksèsì do fryjè èdhè nè plànìn fìnàncìàr. Mè nè fund buxhètì do tè stàbìlìzohèt.

Bìnjàkèt
Jètà sèntìmèntàlè è cìftèvè do jètè mè è ànìmuàr gjàtè kèsàj dìtè. Do ì shprèhnì mè tèpèr àto qè ndjènì sì ju àshtu èdhè àì qè kènì nè kràh. Vàzhdonì nè kètè rrugè. Pjèsà mè è màdhè è bèqàrèvè do bìèn nè dàshurì. Do ì provonì èdhè ju èmocìonèt è tè qènìt mè dìkè prànè. Nè plànìn fìnàncìàr mos èndèrronì mè tèpèr sèsà duhèt. Shpènzonì àq sà uà mbàn xhèpì.

Gàforrjà

Jètà juàj nè cìft nuk do jètè è trìshtè sot, pèrkundràzì ju do jènì tè gèzuàr dhè tè buzèqèshur. Do krìjohèt njè àmbìènt hàrmonìk dhè nè mbrèmjè mè sèksuàl. Bèqàrèt do vàzhdojnè èdhè sot tè jènè vètè. Mos è mbànì mèndjèn tèk dàshurìà por dìlnì àrgètohunì mè mìqtè osè mè fàmìljàrèt. Nè plànìn fìnàncìàr kèrkohèt mè tèpèr màturì. Lìmìtonì shpènzìmèt qè tè mos kènì problèmè.

Luànì

Dìèllì do shkèlqèjè mè shumè sot nè jètèn tuàj nè cìft. Do kàlonì momèntè shumè tè kèndshmè prànè àtìj qè dàshuronì dhè kènàqèsìtè do jètè tè shumtà. Pèr bèqàrèt jo vètèm qè do vìjnè dàshurì por àto do jènè mjàft pàsìonontè dhè tè vècàntà. Pèrfìtonì ngà kjo dìtè. Nè plànìn fìnàncìàr nuk duhèt tè ndèrmèrrnì rrèzìqè tè mèdhà nèsè nuk donì tè ngèlènì pà àsnjè lèk.

Vìrgjèrèshà

Jètà juàj nè cìft do jètè è ìnfluèncuàr shumè mìrè gjàtè kèsàj dìtè. Do mèrrnì àtè qè gjìthmonè kènì kèrkuàr dhè èmocìonèt do jènè tè njèpàsnjèshmè. Shfrytèzojènì cdo sèkondè. Èdhè bèqàrèt do jènè nè humor tè mìrè dhè do shfrytèzojnè cdo mundèsì qè do ìu jèpèt pèr tàkìmè. Fìnàncàt do jènè tè pàstàbìlìzuàrà kèshtu qè shmàngnì cdo shpènzìm tè tèpruàr.

Pèshorjà

Dìtè è bukur dhè plot dìèll kjo è sotmjà. Nè cìft àmbìèntì do jètè mjàft romàntìk dhè ì kènàqshèm. Pèrfìtonì pèr tè dìskutuàr èdhè ndonjè tèmè dèlìkàtè. Vètèm sot mund t’ì jèpnì zgjìdhjè. Pèr bèqàrèt kà mundèsì tè ndodhìn tàkìmè tè vècàntà. Mègjìthàtè yjèt kèshìllojnè tè mos krìjonì mènjèhèrè njè lìdhjè. Njìhunì mè mìrè mè tè. Fìnàncàt do jènè mè tè mìrà sè kohèt è fundìt.

Àkrèpì

Nèn ìnfluèncèn è Jupìtèrìt jètà sèntìmèntàlè è àtyrè qè jànè nè njè lìdhjè do jètè è pàqèndruèshmè. Kujdès, mos kèrkonì mè cdo kusht tè bèhèt àshtu sì thonì ju sèpsè do è ndèrlìkonìt èdhè mè tèpèr sìtuàtèn. Bèqàrèt do mund tè tàkojnè shpìrtìn è tyrè bìnjàk. Nè plànìn fìnàncìàr kà àrdhur kohè tè bènì njè rìorgànìzìm. Vètèm kèshtu do è shìhnì cìlà èshtè gjèndjà.

Shìgjètàrì

Jètà nè cìft do jètè pèrgjìthèsìsht è mìrè sot. Nè shumè momèntè do ndìhènì tè lumtur prànè pàrtnèrìt tuàj dhè do dèshìronìt qè mìnutàt tè mos kàlonìn. Do trègohènì èdhè mè tolèràntè. Bèqàrèt do kènè shumè tàkìmè, por kjo do uà vèshtìrèsojè zgjèdhjèn. Mènàxhojènì pàk mè kudjès buxhètìn sot nèsè nuk donì tè kènì às mè tè voglìn problèm mè tè. Mundèsìtè ì kènì.

Brìcjàpì

Dìtè mjàft è thjèshtè kjo è sotmjà pèr cìftèt. Do kàlonì momèntè tè kèndshmè prànè àtìj qè dàshuronì. Dìsà mund tè fìllojnè èdhè ndonjè projèkt tè pèrbàshkèt. Bèqàrèt duhèt tè bèjnè èdhè pàk durìm pèr tà àrrìtur àtè qè dèshìrojnè. Po u nxìtuàt nuk do krìjonì lìdhjèn è èndèrruàr. Nè plànìn fìnàncìàr nuk do dìnì cfàrè tè bènì sèpsè sìtuàtà do jètè goxhà problèmàtìkè.

Ujorì

Jupìtèrì do è zbukurojè èdhè mè tèpèr jètèn tuàj nè cìft sot. Do mèrrnì tè gjìthà kènàqèsìtè qè kìshìt dèshìruàr. Gjìthàshtu do ndodhè èdhè dìckà shumè è màdhè tè cìlèn às qè è kìshìt mènduàr mè pàrè. Pèrgàtìtunì! Bèqàrèt do kèrkojnè gjàtè gjìthè kohès dàshurìnè, por nuk do è gjèjnè dot àtè. Dìtè è vèshtìrè èdhè pèr fìnàncàt. Nuk rèkomàndohèt tè bèhèt àsnjè shpènzìm ì tèpruàr.

Pèshqìt

Mos u mbyllnì nè vètvètè gjàtè kèsàj dìtè sèpsè jo vètèm qè do mèrzìtèshìt vètè, por do è mèrzìtnìt èdhè àtè qè kènì nè kràh. Bèqàrèt duhèt tè èprgàtìtèn pèr njè àvènturè dhumè tè kèndshmè dhè èmocìonuèsè. Zèmrà juàj do rràhè pà pushìm. Fìnàncàt do jènè gjàtè gjìthè kohès tè mbrojturà ngà yjèt. Mund tè shpènzonì pàk mè tèpèr pà u shqètèsuàr àspàk.

About admin

Check Also

Demi me shtepi te re , luani me bingo ! Ja shenjat me me fat

Dashi Planètët po ju çojnë në një cikël të ri. Së shpèjti do të jèni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *