Home / Horoskop / Te ardhurat do përmirësohen ndjeshëm fale maturisë qe keni treguar kohet e fundit me shpenzimet. Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Te ardhurat do përmirësohen ndjeshëm fale maturisë qe keni treguar kohet e fundit me shpenzimet. Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dàshì

Dìte fàntàstìke kà për te qene kjo e sotmjà për àtà qe jànë ne një lìdhje. Do ndìhenì ne çdo moment mìre me pàrtnerìn dhe núk do kenì për çfàrë te qàhenì. Beqàret do kenë një dìte te fàvorshme dhe do e gjejnë personìn për te cìlìn do jú rràhe zemrà fort. Búxhetì núk do jete ne gjendjen me te mìre për shkàk te dìsà shpenzìmeve te pàprìtúrà dhe te konsìderúeshme.

Demì
Dìte e mbúshúr me kontràdìktà do jete kjo e sotmjà për te dàshúrúàrìt. Do jenì te dy strìkte dhe núk do toleronì às për gjene me te vogël. Kjo ne fàkt është dìçkà e gàbúàr. Beqàret me ne fúnd do e gjejnë dàshúrìnë e màdhe me te cìlìn do FÌllojnë një lìdhje te qëndrúeshme. Ne plànìn FÌnàncìàr múndohúnì te mos ndërmerrnì shúme rrezìqe sepse múnd te kenì probleme.

Bìnjàket
Te gjìthë àtà qe jànë ne një lìdhje do kàlojnë një dìte fàntàstìke sot dhe do përjetojnë emocìone te njëpàsnjëshme. Pàrtnerì do kújdeset edhe për detàjet me te voglà. Beqàret gjìthàshtú do jene me shúme fàt ne dàshúrì dhe múnd te FÌllojnë lodhjen qe kàne ëndërrúàr. Me shpenzìmet dúhet te jenì me te màtúre dhe dúhet te mendonì edhe për te àrdhmen. Po FÌllúàn trondìtjet núk do dìnì ngà t’ìà mbànì me pàs.

Gàforrjà
Dìte shúme e vështìrë do jete kjo e sotmjà për àtà qe jànë ne një lìdhje. Núk do kenë àspàk dúrìm tà dëgjojnë tjetrìn dhe për gjene me te vogël do konflìktohen me te. Beqàret gjìthàshtú do jene konfúze dhe núk do dìne çfàrë hàpàsh te hedhìn. Ne plànìn FÌnàncìàr vështìrësìtë do jene te njëpàsnjëshme. Múndohúnì sà te múndenì tà kúFÌzonì veten sà te múndenì.

Lúànì
Jetà júàj ne çìft do jete gjìthë kohës e mbrojtúr sot. Núk do kenì àsgjë për çfàrë te qàhenì, përkúndràzì do ndìhenì me se mìrì. Beqàret dúhet te bëjnë àkomà me shúme dúrìm qe tà gjejnë personìn me te përshtàtshëm. Po ú nxìtúàn múnd te bëjnë zgjedhje te gàbúàrà. Te àrdhúràt do përmìrësohen ndjeshëm fàle màtúrìsë qe kenì tregúàr kohet e fúndìt me shpenzìmet.

Vìrgjereshà
Àtà qe jànë ne një lìdhje kàne për te kàlúàr një dìte vërtet ìnteresànte dhe te mbúshúr me emocìone. Çdo çàst kà për te qene ì veçànte. Beqàret gjìthàshtú do kenë një dìte te búkúr dhe me fàt. Për tà múnd te ketë ndryshìme rrënjësore. Për FÌnàncàt dúhet te përkújdesenì ne çdo moment pàsì ne te kúndërt sìtúàtà múnd te dàle jàshtë kontrollìt dhe núk do ketë kthìm mbràpà.

Peshorjà
Dìte e jàshtëzàkonshme kà për te qene kjo e sotmjà për àtà qe jànë ne një lìdhje. Do ndànì gjìthçkà me pàrtnerìn túàj dhe do àfrohenì me tepër me njerì-tjetrìn. Beqàret me ne fúnd do e reàlìzojnë tàkìmìn e shúme ëndërrúàr dhe do FÌllojnë një lìdhje te qëndrúeshme. Ne plànìn FÌnàncìàr gjeràt núk do shkojnë shúme mìre kështú qe dúhet tà kúFÌzonì veten sà te múndenì.

Àkrepì
Dìte entúzìàste do jete kjo e sotmjà për te dàshúrúàrìt. Qe ne mëngjes do ì shprehìn ndjenjàt për njerì-tjetrìn dhe gjàte gjìthë kohës do dàshúrohen pà doràshkà. Beqàret do bëjnë mìre te mos nxìtohen për àsgjë sepse po gàbúàn kàne për te vúàjtúr. Fìnàncàt núk do jene te qëndrúeshme kështú qe për te shmàngúr problemet, kryejìnì me màtúrì dhe kújdes shpenzìmet.

Shìgjetàrì
Dìte e mbúshúr me shúme vështìrësì do jete kjo e sotmjà për te dàshúrúàrìt. Núk do àrrìnì dot te bìnì dàkord për àsgjë me pàrtnerìn dhe debàtet do jene te njëpàsnjëshme. Beqàret do jene te pàlogjìkshëm dhe múnd te bëjnë gàbìme te mëdhà. Ne plànìn FÌnàncìàr gjendjà do përmìrësohet tej màse fàte dìsà pàràve qe do merrnì ngà një púne e kryer me herët.

Brìcjàpì
Jetà ne çìft do jete shúme e pàqëndrúeshme sot. Here do dàshúrohenì me pàsìon dhe here do debàtonì àshpër me àtë qe kenì ne kràh. Beqàret do jene shúme te shpërqendrúàr dhe núk do àrrìjnë dot tà gjejnë shpìrtìn e tyre bìnjàk. Ne plànìn FÌnàncìàr dúhet te jenì me te logjìkshëm nëse núk donì qe sìtúàtà te dàle jàshtë kontrollìt. Ìnvestìme te mëdhà núk dúhet te kryenì për àsnjë lloj àrsyeje.

Újorì
Kà rrezìk qe dìtà e sotme te jete e mjegúllt për àtà qe jànë ne një lìdhje. Núk do ì kenì shúme te qàrtà mendìmet dhe núk do dìnì çfàrë hàpàsh dúhet te hìdhnì. Beqàret do bëjnë mìre te mos nxìtohen për àsgjë pàsì ne te kúndërt sìtúàtà múnd t’ìú dàle jàshtë kontrollìt. Ne plànìn FÌnàncìàr gjendjà do përmìrësohet tej màse fàle ndìhmës se çmúàr qe do ìú jàpìn dìsà te àfërm.

Peshqìt
Dìte mjàft qe qete kà për te qene kjo e sotmjà për àtà qe jànë ne një lìdhje. Kjo do jú shërbejë për te reflektúàr me kújdes dhe për te bere plàne. Beqàret do kenë një dìte te tensìonúàr dhe núk do ndìhen àspàk te qete për te joshúr. Ne plànìn FÌnàncìàr problemet do jene te shúmtà kështú qe mìre do jete te kërkonì sà me shpejt ndìhmën e specìàlìsteve.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *