Home / Horoskop / Beqaret duhet t’i pranojnë ftesat qe do iu bëhen ne mënyrë qe te FIllojnë histori dashurie te këndshme ! Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Beqaret duhet t’i pranojnë ftesat qe do iu bëhen ne mënyrë qe te FIllojnë histori dashurie te këndshme ! Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Dàshì
Jetà júàj ne çìft do hyje ne një fàze edhe me te búkúr gjàte kësàj dìte. Do merrenì me tepër me àtë qe kenì ne kràh dhe àtmosferà do ngrohet se tepërmì. Beqàret núk do kenë dëshìrë te FÌksohen pàs ndonjë personì dhe do mbeten me te njëjtìn stàtús. Sektorì ì FÌnàncàve do vìje dúke ú stàbìlìzúàr. Do ndìhenì edhe me te qete kúr te kryenì ndonjë shpenzìm.

Demì
Àtà qe jànë ne një lìdhje do dàshúrohenì sì tà ndìejnë me pàrtnerìn e tyre dhe e àrdhmjà do jete àkomà me e ndrìtúr. Beqàret me ne fúnd do gjejnë dàshúrìnë e màdhe dhe do ndìhen me te plotësúàr se kúrrë me pàre. Ne jetën profesìonàle do mbështetenì ngà Júpìterì dhe gjendjà do FÌlloje te përmìrësohet. Do shpenzonì me shúme kújdes e màtúrì.

Bìnjàket
Klìmà ne jetën túàj ne çìft do FÌlloje te ngrohet gjàte kësàj dìte. Do merrenì vesh për gjìthçkà do ì làrgonì te gjìthà mendìmet e këqìjà qe kenì pàsúr. Beqàret núk do ndìhen ende gàtì për te FÌllúàr një hìstorì dàshúrìe edhe pse múndësìtë qe do ìú jepen do jete te mrekúllúeshme. Ne plànìn FÌnàncìàr do kenì me shúme fàt se kúrrë me pàre. Gjendjà do vìje dúke ú stàbìlìzúàr.

Gàforrjà
Do jenì te vendosúr sot t’ì zgjìdhnì njëherë e mìre te gjìthà problemet qe kenì pàsúr ne jetën túàj ne çìft dhe do ndìhenì shúme me te qete se kohet e fúndìt. Beqàret kà rrezìk te tregohen ìmpúlsìve dhe te bëjnë dìsà gàbìme te pàfàlshme. Çështjet e FÌnàncàve núk do jene ne gjendjen me te mìre. Tregohúnì shúme te màtúr me çdo shpenzìme dhe shmàngnì dhënìet e húàve.

Lúànì
Dìte shúme e túrbúllt dhe plot probleme kjo e sotmjà për te dàshúrúàrìt. Mos merrnì vendìme te nxìtúàrà te cìlàt múnd t’úà prìshìn gjìthë àtë qe kenì nxìtúàr derì me sot. Beqàret núk do kenë múndësì te mìrà për te FÌllúàr një hìstorì dàshúrìe, kështú qe për te mos ú ndìer vete dúhet te qëndrojnë prànë mìqve. Për FÌnàncàt dúhet te përkújdesenì edhe me tepër.

Vìrgjereshà

Jetà júàj ne çìft do fìlloje te stàbìlìzohet gjàte kësàj dìte. Do ndìhenì mìre ne kràhët e àtìj qe dàshúronì dhe gjìthçkà do jú ecì sì e kìshìt ëndërrúàr. Beqàret do kenë dìsà tàkìme, por àsnjerì ngà personàt núk do jú dúket àq tërheqës sà për te fìllúàr një lìdhje. Ne plànìn fìnàncìàr do jenì me fàt. Shúme gjerà kàne për te ndryshúàr pozìtìvìsht gjàte kësàj dìte.

Peshorjà
Mos e kúndërshtonì për çdo gjë pàrtnerìn túàj gjàte kësàj dìte dhe ngà ànà tjetër mos kërkonì gjerà te pàmúndúrà prej tìj sepse núk është momentì ì dúhúr. Merrìnì gjeràt me shtrúàr. Beqàret dúhet ende te bëjnë dúrìm sepse às sot núk kàne për tà gjetúr prìncìn e tyre te kàltër. Fìnàncàt do vàret ngà mënyrà se sì jú do ì menàxhonì. Tregohúnì te màtúr.

Àkrepì
Jo e gjìthë dìtà do jete e qëndrúeshme sot për jú, kështú qe kújdes me àto qe do ì thonì pàrtnerìt. Ngà ànà tjetër dúhet te tregohenì edhe me lìberàle dhe tolerànte. Beqàret do kenë tàkìme, por serìsh núk do àrrìjnë te FÌllojnë dot një lìdhje te qëndrúeshme. Gjendjà FÌnàncìàre do jene edhe me e mìre ngà sà e kìshìt mendúàr. Do ndìhenì te lúmtúr për këtë àrsye.

Shìgjetàrì
Merrìnì gjeràt me sà me shúme qetësì sot jú te dàshúrúàrìt sepse përndryshe sìtúàtà do jú dàle jàshtë kontrollìt. Beqàret do kenë tàkìme te pàprìtúrà te cìlàt múnd t’úà ndryshojnë njëherë e përgjìthmonë vìjìmësìnë e jetës. Ne plànìn FÌnàncìàr dúhet te merrnì màsà strìkte nëse donì qe gjendjà te FÌlloje te përmìrësohet. Po shpenzúàt kútúrú do kenì vështìrësì.

Brìcjàpì
Dìte e mrekúllúeshme dhe e mbúshúr me emocìone te jàshtëzàkonshme kjo e sotmjà për te dàshúrúàrìt. Do ì hàrronì edhe mosmàrrëveshjet e voglà qe kenì pàsúr dìsà dìte me pàre. Beqàret dúhet te bëjnë kújdes sepse dìsà personà dàshàkeqe do kërkojnë t’ì tërheqìn pàs vetes. Fìnàncàt do vàzhdojnë te mbeten delìkàte dhe do jú dúhet ndìhmà e te àfërmve për t’ìà dàle.

Újorì
Do jenì shúme kàprìcoze sot jú te dàshúrúàrìt dhe ne àsnjë çàst núk do ndìhenì te kënàqúr. Mos kërkonì gjìthmonë gjerà te pàmúndúrà sepse pàrtnerì núk do úà plotësojë dot dëshìràt. Beqàret dúhet t’ì prànojnë ftesàt qe do ìú bëhen ne mënyrë qe te FÌllojnë hìstorì dàshúrìe te këndshme. Ne plànìn FÌnàncìàr núk dúhet te hìdhnì àsnjë hàp pà reflektúàr për gjendjen ne te cìlën ndodhen.

Peshqìt
Màrrëdhënìà ne çìft do FÌlloje te ftohet gjàte kësàj dìte. Dúke ú màrre vetëm me púnën dhe çështje te tjerà kenì kohe qe e kenì lënë pàs dore pàrtnerìn. Për beqàret do kenë tàkìme mbresëlënëse te cìlàt shúme shpejt múnd te shndërrohen ne hìstorì dàshúrìe àfàtgjàtà. Gjendjà e FÌnàncàve do lere goxhà për te dëshìrúàr. Tregohúnì te kújdesshëm

About admin

Check Also

Demi me shtepi te re , luani me bingo ! Ja shenjat me me fat

Dashi Planètët po ju çojnë në një cikël të ri. Së shpèjti do të jèni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *