Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Premte 17 Qershor 2022

Horoskopi per diten e Premte 17 Qershor 2022

Dàshì-Hàpnì drìtàret për këtë dìtë të hershme vere që jú përgàtìt terrenìn pjellor kú múnd të kúltìvonì àmbìcìet túàjà më të vërtetà, àto në të cìlàt vendosnì shpresàt më të mìrà. Dìellì, me shenjën e àshpër të Bìnjàkëve, shúmë ì ngjàshëm me jú sì nàtyrë, ndrìçon entúzìàzmìn dhe nìsmàt túàjà.

Demì-Përshëndetenì këtë dìtë të re me një shpìrt të hàpúr, kúreshtàr dhe të gjàllë. Është një dìtë qershorì që jú hàp rrúgën drejt një rìstrúktúrìmì reàl të ekzìstencës súàj, veçànërìsht nëse kenì lìndúr në dhjetëdìtëshìn e pàrë të Demìt. Júpìterì është pozìtìv ngà Dàshì dhe jú mbúsh me energjì dhe frymëzìm për të plotësúàr dìsà boshllëqe të së kàlúàrës.

Bìnjàkët-Sàtúrnì është plànetì údhëzúes dhe flàmúrì ì vërtetë ì kësàj dìte në mes të qershorìt. Trànzìtìmì ì plànetìt te mìkú ì Újorìt jú rrìt shìjen për àrgëtìm në àmbìentìn fàmìljàr, jú bën të ekspozonì vrúllìn komìk që zotëronì dhe që e shprehnì àtë te të njohúrìt túàj. Jìnì optìmìstë por mos prìsnì që gjìthçkà të jetë perfekte.

Gàforrjà-Prìsnì sot një dìtë me fàt me plànetìn e dìnàmìzmìt, Úrànìn, në një pozìcìon shúmë të përshtàtshëm dhe në një àspekt të mrekúllúeshëm për Gàforren, ngà shenjà mìqësore e Demìt. Sot kenì ndjesìnë se po merrnì jetën në dúàr dhe jenì të àrmàtosúr me besìm për të nesërmen. Në fàkt jenì gàtì të merrnì një kúrs të rì, veçànërìsht nëse ì përkìsnì dhjetëdìtëshìt të dytë.

Lúànì-Të qetë dhe të màtúr jànë fjàlët kryesore sot. Hënà e prìtúr në shenjën mìqësore të Shìgjetàrìt nxìt shtrìrjen dhe gëzìmìn e jetës. Kà àrdhúr kohà të kúltìvonì kënàqësìtë túàjà më tìpìke: múzìkën, údhëtìmìn, kìnemànë. Në orgànìzìmìn e këtyre ìnteresàve, efìkàsìtetì dhe pràktìcìtetì júàj do t’jú mbështesìn dhe núk do të dështojnë kúrrë.

Vìrgjëreshà-Qìellì ì rì ì mesìt të qershorìt të bën të ndjesh àromën e verës. Ndjenì àjrìn e kohës së lìrë që vjen, por që nxìt dembelìzmìn, ndàj mos ì kàlonì dìtët shtrìrë dúke lexúàr ndonjë ngà lìbràt túàj të dàshúr. Venúsì dhe Úrànì pozìtìv dúàn t’jú jàpìn freskì, të rrìsìn komodìtetìn e shtëpìsë túàj.

Peshorjà-Mos e shpërdoronì energjìnë që këto dìtë po jú fàlìn yjet. Mërkúrì në shenjën mìqësore të Bìnjàkëve jú rekomàndon një ekúìlìbër më të màdh në të gjìthà nìvelet. Në mbrëmje do të freskohenì në trúp dhe në shpìrt. Prìshen plànet për një údhëtìm të këndshëm me një grúp mìqsh të besúàr.

Àkrepì-Plànetì júàj ì zgjedhúr, Plútonì rrìt dëshìrën për kreàtìvìtet dhe gjenìàlìtet. Ndìqnì vàlën e ndryshìmeve që kjo dìtë e re múnd të sjellë sì në púnë, àshtú edhe në jetën prìvàte. Ndryshìmet në pàmje múnd të prodhojnë një dìnàmìzëm të rì në húmorìn túàj që shpesh herë kà qenë ì brìshtë.

Shìgjetàrì-Hënà në shenjën túàj sjell làjme ìnteresànte në fúshà të ndryshme, që ngà màrrëdhënìà me fàmìljàrët e derì te mìqtë. Nëse festonì dìtëlìndjen ngà dàtà 6 derì më 10 dhjetor, mos ú lodhnì shúmë. Skúàdrà Júpìter – Màrs në shenjën e Dàshìt, jú dhúron sërìsh àto performàncà gjìthmonë àq të gúxìmshme dhe efìkàse.

Brìcjàpì-Hënà dhe Neptúnì sot shkëlqejnë te Shìgjetàrì dhe Peshqìt, të dyjà shenjà për jú në tìmonìn e Zodìàkút: sì efekt ì pàrë, nìvelì ì ìntúìtës súàj rrìtet dhe ndjeshmërìà zgjerohet gjìthàshtú. Nëse jenì prìnd, kënàqúnì me fëmìjët dhe vëzhgonì rrìtjen e tyre me kënàqësì dhe vëmendje.

Újorì-Sot merrnì ndìkìmìn gjàllërúes të Sàtúrnìt që vàzhdon të shkëlqejë së bàshkú me Mërkúrìn në një àspekt të gjàllë për shenjën túàj ngà Bìnjàkët, për t’jú dhënë vìtàlìtet dhe energjì krìjúese. Pàmjà júàj verbúese dhe e qeshúr jú bën shúmë të sìgúrt në shoqërì. Mos hàrronì, fàmìljà gjìthàshtú kërkon vëmendjen túàj.

Peshqìt-Ndìhenì të rìfreskúàr për gjìthçkà, me një përpjekje të vàzhdúeshme, që kenì àrrìtúr të bënì në pjesën e pàrë të qershorìt. Nëse múndenì, fìllonì të mendonì për të àrdhmen dhe se sì të kúltìvonì terrenìn për “dolce fàr nìente” të púshìmeve túàjà. Ndrìçonì shpìrtìn me ngjàrje kúltúrore, àrtìstìke dhe sportìve

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *