Home / Horoskop / Horoskopi per daten 18 Qershor 2022 nga Rusell Grant

Horoskopi per daten 18 Qershor 2022 nga Rusell Grant

Dàshì

Jànë dhjetërà gjërà që po mendonì të bënì. Do të kenì shúmë energjì dhe vìtàlìtet me fìllìmìn e dìtës dhe nëse entúzìàzmì júàj vàzhdon, dúhet të jenì në gjendje të bënì mjàft ndryshìme në këtë lìstë. Një ì àfërm ì rì kà një mënyrë për t’jú bërë gjìthmonë të búzëqeshnì. Múnd të màrrë një fletë nderì përmes së cìlës do tà bëjë të gjìthë fàmìljen krenàre.

Demì

Do t’jú kërkohen dìsà fàvore të pàprìtúrà. Jú kìshìt plànet túàjà për dìtën dhe núk ì kìshìt màrrë pàràsysh nevojàt dhe ndjenjàt e mìqve të ngúshtë ose të fàmìljes. Përpìqúnì të përgàtìtenì për nevojën për t’ú përshtàtúr me dìsà detyrà që núk ì kìshìt plànìfìkúàr.

Bìnjàkët

Bìsedàt do tà drejtojnë mendìmìn túàj shúmë më làrg ngà e përdìtshmjà. Jú múnd të ndìhenì të frymëzúàr për të bërë një rezervìm údhëtìmì, për të orgànìzúàr një púshìm në grúp ose për të ftúàr dìkë që është jàshtë shtetìt të vìjë dhe të qëndrojë me jú. Jú thjesht dëshìronì një ndryshìm të àmbìentìt ose rútìnës.

Gàforrjà

Nëse jenì në proces të ndryshìmìt të vendeve të púnës ose roleve në lìnjën túàj ekzìstúese të bìznesìt, múnd të hàbìtenì se sà mìrë po shkon gjìthçkà. Kenì shúmë púnë për të bërë, por këtë e kenì màrrë me dëshìrë dhe sfìdà núk jú shqetëson àspàk.

Lúànì

Energjìà júàj është në màksìmúm. Múnd të përplàsenì në një pengesë të vogël. Núk do të kàlojë shúmë kohë përpàrà se rrúgà të hàpet për t’jú múndësúàr të vàzhdonì me shqetësìmet túàjà. Çfàrëdo që të vendosnì të bënì, do tà bënì mìrë.

Vìrgjëreshà

Núk múnd të hàrronì përgjegjësìtë rútìnë kúr kà shúmë për të bërë dhe njerëzìt e tjerë mbështeten tek jú. Mos e rrìhnì veten, vetëm sepse kenì mbetúr pràpà. Jú ende múnd t’ì përmbúshnì të gjìthà detyrìmet dhe pàsì àto të mbàrojnë, do të jenì në gjendje të merrnì àtë púshìmìn që jú dúhet.

Peshorjà

Plànet e dàkordúàrà do të shënojnë gjìthàshtú fúndìn e një màrrëdhënìeje, àngàzhìmì ose lìdhje të tjerà me të kàlúàrën túàj. Làmtúmìràt do të jenë të trìshtúeshme, por këto jànë të nevojshme në mënyrë që jú të mësonì dhe të rrìtenì. Dìkúsh do të përpìqet t’jú bìndë për një màrrëveshje të përbàshkët, por nëse kenì nevojë për më shúmë kohë për tà mendúàr àtë, mendohúnì.

Àkrepì

Núk prìsnì të vàzhdonì më tej me dìkë që kà gjìthmonë këndvështrìmìn e kúndërt me jú. Jú tàshmë e dìnì se cìlì do të jetë reàgìmì ì tyre pàrà se t’ì drejtohenì me një plàn ose propozìm. Àjo që të hàbìt është kúr hàs kúndërshtìm ngà një mìk àpo koleg që normàlìsht mbàn ànën tënde.

Shìgjetàrì

Dìsà púnë ì bënì më mìrë vetë. Do të kenì ofertà ndìhme, por do tà kenì më të lehtë nëse ì refúzonì dhe vàzhdonì vetë. Edhe nëse kà dìçkà për të cìlën jenì të pàsìgúrt, jepìnì kohë vetes dhe do tà kúptonì pà jú ndërhyrë àskúsh tjetër.

Brìcjàpì

Jep një shembúll të mìrë në një përpjekje ekìpì dúke qëndrúàr ì dúrúàr dhe ì qetë edhe kúr bìsedàt nxehen. Njerëzìt që kenì prànë múnd të mos ndàjnë të njëjtàt mendìme me jú, por me kàlìmìn e kohës, vetvetìú do përshtàten me mendìmet túàjà.

Újorì

Kà dìsà sekrete në àjër. Jú ndjenì fort se dìkúsh, jetà e të cìlìt do të ndìkohet përfúndìmìsht ngà e gjìthë kjo, kà të drejtë të dìjë se çfàrë po ndodh. Kjo është àrsyejà pse nëse e lëshonì veten, kjo núk do të jetë e ràstësìshme. Jú dúhet të ndìqnì àtë që, në zemrën túàj, mendonì se është e drejtë.

Peshqìt

Jenì gàtì të bënì dìçkà që kenì dàshúr gjìthmonë tà bënì edhe pse do të ketë kúndërshtìme ngà fàmìljà júàj. Një ì àfërm ì cìlì është mbështetúr gjìthmonë në ndìhmën túàj do t’jú àkúzojë se jenì egoìst. Mos ì dëgjonì.

About admin

Check Also

Fat i madh per Binjaket , peshqit duhet te kene kujdes me financat ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dashì Të lìndùr më: 21 Mars – 19 Prìll Kjo è hënë është një dìtë …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *