Home / Horoskop / Horoskopi per daten 23 Qershor 2022 nga Rusell Grant

Horoskopi per daten 23 Qershor 2022 nga Rusell Grant

Dàshì

Një konflìkt për dìsà shpènzìmè të përbàshkëtà do të kërkojë vëmèndjèn túàj. Kújdèsì që bënì për të kontrollúàr dètàjèt núk do të húmbàsë. Ndërsà zgjìdhnì këtë problèm, múnd të vìnì rè dìçkà tjètër që është ànàshkàlúàr kohët è fúndìt. Kjo múnd t’jú kúrsèjë shúmë pàrà në të àrdhmèn.

Dèmì

Një sìtúàtë për të cìlën núk jènì të sìgúrt gjìthàshtú jú bën të pyèsnì vètèn sè kú do t’jú çojë kjo. Núk jènì të sìgúrt sè kú po shkonì dhè nësè múnd t’ì bèsonì dìkújt. Rèfúzìmì ì tyrè për të dìskútúàr çështjè të càktúàr po krìjon mosbèsìm dhè gjìthçkà që múnd të bënì në këto rrèthànà është t’ì bèsonì ìnstìnktìt túàj.

Bìnjàkët

Núk è kènì problèm të ècnì, kështú që gjètjà è ènèrgjìsë për të kàlúàr gjìthçkà që dúhèt të bënì núk do të jètë problèm. Qëndrúèshmërìà júàj fìzìkè dhè mèndorè do t’ì hàbìsë àtà mè të cìlët po púnonì dhè múnd të dúkèt sìkúr núk jènì ndjèrë kúrrë kàq të zgjúàr dhè vìgjìlèntë. Vàzhdo të púnosh mìrë.

Gàforrjà

Làjmèt në lìdhjè mè kàrrìèrën túàj osè púnën è pàrtnèrìt do të jènë pìkërìsht àto që kènì shprèsúàr të dëgjonìt. Mè kàlìmìn è jàvëvè do të përbàllènì mè sfìdà të rèjà. Do të ècnì ìnstìnktìvìsht mè gjëràt që do t’jú ndìhmojnë të ècnì përpàrà. Dìkúsh që është ì rì në làgjèn túàj kà shàrm dhè ìntèlìgjèncë. Jú dúhèt të shkonì shúmë mìrë së bàshkú.

Lúànì

Pàrtnèrì júàj osè dìkúsh mè të cìlìn jètonì núk kà qènë shúmë ì kújdèsshëm mè pàràtë è tìj. Për fàjìn è tìj kènì për të pàgúàr dìsà fàtúrà tànì. Ndàrjà è fìnàncàvè është një ìdè è mìrë.

Vìrgjërèshà

Një ì sàpoàrdhúr è kà të vështìrë të përbàllojë dìsà àspèktè të púnës. Jú múnd tà kúptonì vështìrësìnë è tyrè pàsì kènì përjètúàr dìçkà të ngjàshmè vètë kúr kènì fìllúàr për hèrë të pàrë. Kjo është àrsyèjà psè do të jènì të hàpúr për të gjìthà pyètjèt dhè të lúmtúr t’ú përgjìgjènì të gjìthàvè.

Pèshorjà

Dúhèt të jènì kúrsìmtàrë në mënyrë që të mènàxhonì shpènzìmèt è përdìtshmè. Kjo múnd të nënkúptojë sè dúhèt të krìjonì një búxhèt dhè t’ì përmbàhènì àtìj. Múnd të jètë è nèvojshmè të bënì pà një osè dy gjërà që kènì fìllúàr t’ì shìjonì, por stop.

Àkrèpì

Núk múnd të vàzhdonì të vèndosnì kërkèsàt è të tjèrëvè përpàrà nèvojàvè túàjà. Do të mìrëprìsnì çdo múndësì që të kènì për të kàlúàr kohë në shtëpì mè fàmìljèn. Së shpèjtì do të fìllojë një lloj projèktì kërkìmor osè stúdìmor.

Shìgjètàrì

Dúkèt sè è kúptonì sè çfàrë mèndojnë dhè ndjèjnë njèrëzìt përrèth júsh, pà qènë nèvojà tà shprèhìn mè fjàlë. Jènì në hàrmonì mè nèvojàt dhè ndjènjàt è tyrè dhè për këtë àrsyè núk do të hèzìtonì të ndryshonì plànèt túàjà për t’ì dhënë dìkújt që ndìhèt ì vètmúàr, pàk ngà kohà júàj.

Brìcjàpì

Núk kà rëndësì që oràrì júàj është ì ngjèshúr sèpsè kènì një qëllìm në mèndjè dhè jènì gàtì të púnonì shúmë për tà àrrìtúr àtë. Kà dìsà pèngèsà të tjèrà për të kàpërcyèr. Shúmìcà è problèmèvè që ndodhìn múnd të tràjtohèn lèhtësìsht ngà një mìk mè përvojë në çështjè të tìllà.

Újorì

Një fàtúrë do të jètë një súrprìzë è këndshmè për jú kúr shúmà è pàpàgúàr do të jètë sà gjysmà è shúmës që prìsnìt të pàgúànìt. Jú do të kènì lënë mënjànë dìsà pàrà për të ndìhmúàr në pàgìmìn è një shpènzìmì të màdh të pàràshìkúàr, por do t`jú mbètèn dìsà për vètè.

Pèshqìt

Po bënì çmos që të jènì pràktìk dhè të plànìfìkonì mè shprèsën për tà bërë të àrdhmèn túàj më të sìgúrt. Po mèndonì gjìthàshtú për përmìrësìmìn è àmbìèntìt túàj të shtëpìsë. Ìdètë jànë dìskútúàr tàshmë dhè kà àrdhúr kohà për të fìllúàr mè dìsà plànè, jú dúkèt sè jènì àì që do të bënì zgjèdhjèn përfúndìmtàrè.

About admin

Check Also

Fat i madh per Binjaket , peshqit duhet te kene kujdes me financat ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dashì Të lìndùr më: 21 Mars – 19 Prìll Kjo è hënë është një dìtë …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *