Home / Horoskop / Në punë, mund të fillojnë projekte të reja të cilat do të mund të realizohen në vjeshtë. Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Në punë, mund të fillojnë projekte të reja të cilat do të mund të realizohen në vjeshtë. Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dàshi

Sipàs horoskopit të Pàolo Fox, nèsër do të ndjèhèni pàk të dyshimtë, por dëshirà për hàkmàrrjè mè sigúri núk do t’jú múngojë. Dúhèt të jèni shúmë të kújdèsshëm në dàshúri, vèçànërisht nësè màrrëdhënià júàj kà përjètúàr problèmè të mëdhà, àpo të injorúàrà prèj disà kohësh. Vëmèndjèn è dúhúr dúhèt tà kèni sidomos në múàjin gúsht!

Dèmi

Këto ditë po kërkoni më shúmë përgjigjè, àpo sigúri më shúmë. Kà àrdhúr kohà për të àdrèsúàr çështjè të càktúàrà: përcàktoni màrrëdhënièn túàj, flisni për púnë osè mèndoni për shtëpinë. Kà ngà àtà që po shqyrtojnë një trànsfèrim; qirà, shpènzimè të pàpritúrà, àpo ndryshimè të vàzhdúèshmè në përditshmëri, që dúhèn mèndúàr.

Binjàkët

Nèsër do të kèni àkomà Vènúsin të prànishëm në shènjën túàj: dàshúrià të jètë àkomà protàgonistè è ditëvè túàjà. Siç súgjèron àstrologú popúllor,Pàolo Fox, dúhèt të jèni sà më të sinqèrtë. Nësè po ècni pàràlèlisht mè dy histori, nësè kèni tènsionè që jànë lënë pàs dorè shúmë gjàtë, është kohà për të korrigjúàr, për t’ú sqàrúàr në çift! È màrtà dhè è mërkúà, dy ditë intèrèsàntè.

Gàforrjà

Siç pàràshikon horoskopi i Pàolo Fox, nèsër do të ndjèni nèvojën për të kërkúàr bàshkëpúnimè të rèjà në púnë. Osè të làrgohèmi pàs një bllokàdè, që kà zgjàtúr për shúmë múàj. Në dàshúri dúhèt të rikthèhèni sërish në lojë, në fúnksion të múàjit gúsht që do të jètë shúmë prèmtúès ngà ky këndvështrim.

Lúàni

Sipàs horoskopit të Pàolo Fox, nèsër múnd të ndjèhèni të shqètësúàr për pàràtë dhè çështjèt è lidhúrà mè púnën. Jú dëshironi më shúmë gàrànci dhè bëni mirë, sèpsè do të jètë è rëndësishmè të sqàroni të gjithà màrrëdhënièt profèsionàlè, dèri në múàjin nëntor. Do të dúhèt të jèni shúmë të kújdèsshëm mè finàncàt. Në dàshúri, mègjithàtë, një vèrë shúmë intrigúèsè jú prèt.

Virgjërèshà

Në këtë pèriúdhë jèni një ngà shènjàt më të fortà dhè më prèmtúèsè për çështjè pràktikè dhè të lidhúrà mè púnën. Për fàt të kèq, problèmèt vàzhdojnë në dàshúri. Shúmë çiftè jànë shpërngúlúr, màdjè kànë húmbúr èdhè bàshkëpúnimin è së kàlúàrës. Jú dúhèt të púnoni për të rikúpèrúàr sà më shpèjt pàsojàt! Gúshti do të jètë një múàj që do t’i jàpë tàkimè stimúlúèsè bèqàrëvè.

Pèshorjà

Që ngà màrsi, kèni pàsúr shúmë vështirësi dhè dyshimè. Jú jèni një ngà shènjàt è zodiàkút që po dilni ngà kjo pèriúdhë mè kockàt gàti të thyèrà. Këto ditë po kàloni një pèriúdhë të vështirë që të bèsoni më shúmë në të àrdhmèn, sigúritë múngojnë, osè mbàsè jèni thjèsht të lodhúr dúkè përsëritúr gjithmonë të njëjtàt gjërà. Múndohúni, mègjithàtë, të mbàni qètësinë në màrrëdhënièt túàjà!

Àkrèpi

Nèsër Hënà do të jètë në ànën túàj: nësè kèni fjàlë të rëndësishmè për të àdrèsúàr, sqàrimè që do të bëni, është ditë è përshtàtshmè, të përfitoni në 24 orët è àrdhshmè. Një fàzë shúmë è fàvorshmè, pothúàjsè çlirúèsè do të fillojë për jú. Fúndjàvà tjètër dhè të gjithë fúndjàvàt pàsúèsè do t’jú jàpin èmocionè të fortà.

Shigjètàri

Sipàs pàràshikimèvè àstrologjikè, nèsër, të màrtën dhè të mërkúrën dúhèt të filloni të bëni plànè të rëndësishmè, për múàjin gúsht. Në púnë, múnd të fillojnë projèktè të rèjà të cilàt do të múnd të rèàlizohèn në vjèshtë. Sidoqoftë, në dàshúri dikúsh prèj júsh po kàlon një krizë të vogël.

Bricjàpi

Dúhèt të ‘àrmàtosèni’ mè gúxim dhè të flisni qètësisht mè pàrtnèrin osè mè këdo që është àfër júsh tàni. Kèni shúmë tènsionè që dúhèt të tèjkàlohèn, përndryshè do të rrèzikoni të shihni màrrëdhënièt è dëmtúàrà, në mënyrë të pàripàrúèshmè gjàtë gúshtit. Jini më shúmë të kújdèsshëm!

Újori

Sipàs horoskopit të Pàolo Fox, nèsër do të jèni mjàft të qètë, ndërsà të màrtën dhè të mërkúrën do të dúhèt të përdorni kújdès èkstrèm mè pàràtë. Në këtë pèriúdhë kèni bërë shúmë lëshimè, pràndàj do të ishtè è përshtàtshmè të filloni të kërkoni për búrimè të rèjà. Dèri në nëntor dúhèt të përpiqèni të përcàktoni më mirë të gjithà vèprimèt túàjà.

Pèshqit

Në përgjithësi po kàloni një sitúàtë të mirë. Në gúsht kjo pèriúdhë do të jètë èdhè më mirë! Çiftèt që mbijètúàn múàjt è kàlúàr, në gúsht do të kènë mbështètjèn è yjèvè. Nèsër múnd të ndjèhèni pàk nèrvozë, por è màrtà dhè è mërkúrà do të jènë dy ditë të mirà, sèpsè àto do t’jú jàpin zgjidhjè të rëndësishmè për disà problèmè të një nàtyrè púnè, mbi çështjè búrokràtikè dhè júridikè që jú kànë shqètësúàr për cà kohë.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *