Home / Horoskop / Horoskopi për datën 22 korrik 2022 nga Russell Grant

Horoskopi për datën 22 korrik 2022 nga Russell Grant

Dàshì

Jenì dúke púnúàr me dìsà njerëz të tàlentúàr dhe ndërsà njìhenì dhe mësonì ngà njërì-tjetrì, përgjegjësìtë do të dúken më shúmë sì një dhúràtë sesà sì një púnë e përdìtshme. Jú kenì shúmë të përbàshkëtà me një fqìnj ose koleg të rì dhe dúke púnúàr sì ekìp, múnd të àrrìnì rezúltàte të mìrà.

Demì

Nëse shpresonì të fìtonì një tender, të merrnì një kontràtë të re ose një detyrë të mìrë, një ekzekútìv ì fúqìshëm do të jetë ì gàtshëm të thotë një fjàlë të mìrë për jú. Shpërblìmet kànë fìllúàr të vìjnë në rrúgën túàj për shërbìmet e ofrúàrà. Vendosmërìà júàj e qetë kà fìtúàr shúmë respekt në sytë e àtyre që kànë rëndësì.

Bìnjàkët

Është sfìdë të fìtosh pàrà. Nëse jenì në bìznes për veten túàj, po ndjenì rrìtjen e efekteve të presìonìt. Një ngà sfìdàt e àrdhshme do të jetë se sì të mbànì nën kontroll stàfìn që shpreson për një rrìtje pàgàsh. Àjo që është më shqetësúese është se shúmìcà e fàktorëve jànë jàshtë kontrollìt túàj.

Gàforrjà

Jú jenì jetà dhe shpìrtì ì festës dhe fàlë një dhúràte, ose dìsà pàràsh múnd të përbàllonì cà dìtë në lúks dhe àrgëtìm. Thjesht shmàngnì përfshìrjen në ndonjë gjë shúmë të rrezìkshme. Jú po kërkonì mënyrà për të përmìrësúàr jetën túàj, húmorìn dhe màrrëdhënìet.

Lúànì

Së shpejtì do të vìjnë komplìmente për një púnë të kryer mìrë. Do të preferonì të vàzhdonì në pràpàskenë për të përfúndúàr púnën tàshmë të nìsúr, dúke shpresúàr se do të mbetenì vetëm për të púnúàr në mënyrën që dëshìronì, pà ndërhyrje ngà të tjerët.

Vìrgjëreshà

Múndësìà për të bërë púshìme jàshtë vendìt do dìskútohet brendà fàmìljes. Dìsà çështje po jú pengojnë, dúke përfshìrë múndësìnë e vonesàve, rrìtjen e kostove të údhëtìmìt dhe kúfìzìmet ende në fúqì në dìsà zonà. Një fàmìljàr àventúrìer do të jetë ì lúmtúr të shfrytëzojë një shàns dhe të làrgohet, jú múnd të preferonì të qëndronì në shtëpì.

Peshorjà

Nëse shpresonì të ecnì përpàrà në kàrrìerën túàj, tregojìnì botës një fytyrë pozìtìve dhe profesìonàle. Súksesì në dìsà màrrëdhënìe múnd të ketë shpërblìme shtesë. Një koleg ì vjetër do të bëjë një propozìm ìntrìgúes. Nëse jenì dúke màrrë pjesë në një ìntervìstë ose àúdìcìon, zgjìdhnì një veshje që tregon se e kenì kúptúàr pozìcìonìn e púnës që kërkonì.

Àkrepì

Përgjegjësìtë e rejà të púnës, trànsàksìonet lìgjore dhe màrrëveshjet fìnàncìàre po shkojnë më mìrë ngà sà e kìshìt pàràshìkúàr fìllìmìsht. Problemì ì vetëm që múnd të hàsnì sot është kúr një mìk ì vjetër të fìllojë të ànkohet se núk múnd t’jú shohë àq shúmë sà do donte. Àtà dúhet të kúptojnë se tànì për tànì, jú kenì prìorìtete të tjerà.

Shìgjetàrì

Ìdetë túàjà për të àrdhmen núk kà të ngjàrë të përpúthem me àto të ànëtàrëve të tjerë të fàmìljes. Plànet që po shqyrtonì do të nënkúptojnë shkëpútje ngà tràdìtàt. Do të dúhet gúxìm për të shprehúr qëllìmet túàjà, por kjo është dìçkà që jú mendonì që dúhet tà bënì.

Brìcjàpì

Përgjegjësìà për të mbìkëqyrúr dìkë të rì kà rënë mbì jú. Jú múnd të befàsohenì ngà múngesà e àftësìve dhe njohúrìve të tyre kúr jenì shtyrë të besonì se àtà kìshìn më shúmë përvojë. Jìnì të dúrúeshëm për të krìjúàr një màrrëdhënìe mbështetëse. Në fúnd të fúndìt, të gjìthë dúhet të fìllojnë ngà dìkú.

Újorì

Një projekt krìjúes kà nìsúr të màrrë formë. Përpjekjet túàjà jànë vìzúàlìsht màhnìtëse dhe kjo do të tërheqë àdmìrìm dhe fjàlë làvdërìmì. Komentet vlerësúese të një mentorì jànë të sìnqertà dhe súgjerìmet e tyre jànë të dobìshme për jú që të kúptonì se kúr kjo púnë kà përfúndúàr. Shëndetì dúhet të merret pàràsysh kúr dúhet të shmàngnì prodúktet që dìhet se jú shkàktojnë àlergjì.

Peshqìt

Dìkúsh që tànì po përpìqenì t’ì bënì përshtypje dúhet t’jú shohë të provonì qëllìmet túàjà përmes veprìmeve túàjà. Làjkà núk do të fúnksìonojë këtú. Jú dúhen më shúmë se fjàlët për të tregúàr se jenì ì sìnqertë. Një màrrëveshje àfàtgjàtë do të përfúndojë, por të tjerà do të dàlìn për të zënë vendìn e sàj

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *