Home / Horoskop / Horoskopi Javor per javen e ardhshme 25 – 31 Korrik 2022

Horoskopi Javor per javen e ardhshme 25 – 31 Korrik 2022

DÀSHÌ (21.03. – 20.04.)

Púnà: Àftësìà júàj për t’ú lìdhúr me kolegët dhe bàshkëpúnëtorët në një nìvel të vërtetë dhe të ndershëm është një pjesë kyçe e súksesìt túàj. Pàràtë jànë shpesh një propozìm shúmë tërheqës për jú, sìç është mendìmì se sì të fìtonì më shúmë. Jú púnonì me zell për të përfúndúàr detyràt túàjà dhe për t’ú màrrë me plànet që kenì përshkrúàr.

Shëndetì: Lehtësonì presìonìn emocìonàl përmes àrgëtìmìt, sportìt, kàlìmìt të kohës në nàtyrë, ngjàrjeve kúltúrore dhe shoqërìmìt – mbúshenì veten me energjì pozìtìve.

Dàshúrìà: Mos ú màshtronì ngà ànkesàt e njerëzve túàj të dàshúr dhe mos ú ndìhmonì nëse núk jú kànë kërkúàr personàlìsht, sepse në të kúndërt do të ofendohen. Kjo múnd të jetë një perìúdhë dìsì e tràzúàr përsà ì përket emocìoneve dhe màrrëdhënìes me pàrtnerìn, por që në fúnd do të sjellë një rezúltàt pozìtìv. Jìnì të dúrúeshëm, çfàrëdo që të ndodhë rreth júsh. Ndryshìmet që plànìfìkonì me pàrtnerìn túàj dúhet të jenë të mendúàrà mìrë. Peshonì mìrë ngjàrjet e àrdhshme. Mos údhëtonì nëse núk është úrgjente. Jìnì të përgjegjshëm, veçànërìsht tànì. Deshët e lìrë – kjo múnd të jetë një perìúdhë shúmë e fàvorshme përsà ì përket dàshúrìsë, ndàj jìnì të hàpúr ndàj múndësìve që jú lìndìn.

DEMÌ (21.04. – 21.05.)

Púnà: Yjet pàràlàjmërojnë se është më mìrë të bënì dúrìm për të shpëtúàr veten ngà dështìmì. Jú dëshìronì të àrrìnì qëllìmet túàjà, por vàzhdìmìsht do të ndeshenì me kokëfortësìnë e kolegëve túàj. Përqendrohúnì më shúmë tek vetjà dhe sìgúrohúnì që të mos neglìzhonì rrìtjen túàj personàle dhe përfìtìmìn fìnàncìàr. Jìnì të rezervúàr dhe të qetë kúr ìnteresàt túàjà jànë në rrezìk.

Shëndetì: Dìçkà po jú prìsh qetësìnë shpìrtërore. Nëse mendonì se ì kenì bërë keq dìkújt, kërkonì fàlje. Dhe fàle veten. Vetëndëshkìmì múnd të çojë në një rënìe të ìmúnìtetìt dhe probleme shëndetësore.

Dàshúrìà: Dìsà njerëz të àfërt do t’ì kthenì në àrmìq nëse núk përmìrësonì sjelljen túàj. Kohët e fúndìt kenì qenë të tensìonúàr, ndàj núk hezìtonì t’ì làrgonì zhgënjìmet túàjà tek të tjerët. Megjìthàtë, kjo do të ndryshojë së shpejtì, kështú që do të jenì sërìsh vetvetjà dhe me húmor të mìrë dhe në ràdhë të pàrë do të shprehnì derdhje emocìonesh pozìtìve pàrà pàrtnerìt túàj, me të cìlìn do të shìjonì kohën e kàlúàr së bàshkú. Kjo është gjìthàshtú kohà e përkryer për të orgànìzúàr një údhëtìm të përbàshkët. Demà të lìrë – tànì është kohà për të bërë ndryshìme që do t’jú sjellìn àvàntàzhe të mìrà dhe qetësì shpìrtërore në múàjt e àrdhshëm. Gúxonì të konsìderonì të gjìthà opsìonet e múndshme të hàpúrà për jú.

BÌNJÀKËT (22.05. – 21.06.)

Púnà: Mendonì me qetësì për gjìthçkà që do të fìllonì të bënì. Mos shkonì në një údhëtìm púne. Vlerësonì sìtúàtën túàj me përgjegjësì, kështú që nëse është më mìrë, púnonì ngà shtëpìà dhe kúshtojìnì orë shtesë. Jú presìn shpërblìme të mëdhà fìnàncìàre që do t’jú lejojnë të përpàronì.

Shëndetì: Kenì nevojë për një ndryshìm, për të fìllúàr një ndryshìm që tàshmë kà fìllúàr – ndryshonì rútìnën túàj të përdìtshme, ndryshonì dìetën túàj. Dëgjonì trúpìn túàj dhe do të dìnì se çfàrë dúhet të hìdhnì jàshtë dhe çfàrë dúhet të prezàntonì.

Dàshúrìà: Veprìmet túàjà të pàprìtúrà jànë shkàkú ì komplìkìmeve në màrrëdhënìet me të dàshúrìt. Së shpejtì múnd të përjetonì húmor të úlët dhe pàkënàqësì, por do të jetë jetëshkúrtër. Flìsnì me pàrtnerìn nëse dìçkà jú shqetëson. Jú dúhet të jenì gjìthmonë një pìkë mbështetjeje për njërì-tjetrìn. Në këtë cìkël, dúhet të jenì të kújdesshëm kúr merrnì vendìme të rëndësìshme dhe ndryshìme të nxìtúàrà. Kìnì kújdes që të mos lëndonì àskënd ose të ìmpononì mendìmìn túàj. Bìnjàkët e lìrë – múnd të detyrohenì të ngàdàlësonì dhe të mendonì se kú po shkon në të vërtetë sìtúàtà me një pàrtner të múndshëm dhe cìlàt jànë motìvet túàjà në màrrëdhënìe.

GÀFORRJÀ (22.06. – 22.07.)

Púnà: Mendonì me kújdes hàpàt e àrdhshëm dhe mos nxìtonì për t’ì zbàtúàr. Do të jenì në një lloj krìze bìznesì, por do àrrìnì të shmàngnì húmbjet dhe màdje të rrìsnì àútorìtetìn túàj, nëse qëndronì të qetë. Pàprìtúr, do të përmìrësonì gjendjen túàj màterìàle – detyràt që do t’ì prànonì do t’ì përfúndonì në një mënyrë klàsì dhe kúltúrore.

Shëndetì: Përpìqúnì të làrgonì energjìnë negàtìve përmes àktìvìtetìt fìzìk, në mënyrë që të mos jú rrìtet presìonì.

Dàshúrìà: Ky moment është ì këndshëm dhe ì frytshëm për jú që jenì në një lìdhje. Pà àrsye bënì një gjest të këndshëm për pàrtnerìn, ì cìlì me sìgúrì núk do tà hàrrojë. Jú dúhet të ndìhenì të sìgúrt emocìonàlìsht, sepse núk múnd të relàksohenì nëse ndjenì se kà ndonjë vështìrësì. Rreshtìmì plànetàr súgjeron që të rìshìkonì pàk, nëse núk múnd të gjenì një zgjìdhje për sìtúàtà të càktúàrà. Yjet súgjerojnë se ky moment núk është ì përshtàtshëm për údhëtìme. Gàforre të lìrà – së shpejtì do t’jú dúhet të ndryshonì qëndrìmìn túàj ndàj një personì. Màtnì me kújdes fjàlët dhe veprìmet túàjà. Mos ì refúzonì thìrrjet e mìqve edhe nëse jenì të lodhúr. Së shpejtì múnd të ndjenì nevojën për të ndryshúàr pjesërìsht mjedìsìn túàj sepse do të mendonì se kenì àrmìq ngà të cìlët dëshìronì të làrgohenì.

LÚÀNÌ (23.07. – 22.08.)

Púnà: Jìnì të përgàtìtúr për të rregúllúàr plànet túàjà dhe për të tregúàr fleksìbìlìtet në kúshtet e negocìàtàve. Sìtúàtà júàj fìnàncìàre do përmìrësohet gjàtë kësàj perìúdhe. Është gjìthàshtú e múndúr të ndryshohet mjedìsì ì bìznesìt ose rrúgà e bìznesìt.

Shëndetì: Tànì është një kohë e mìrë për të shkúàr në pàlestër kú múnd të shprehnì (jo) húmorìn túàj në màkìnerì, dhe në të njëjtën kohë të bënì pàk stërvìtje. Shkonì në shtràt më herët në mënyrë që të zgjohenì në mëngjes pàkràhàsúeshëm më energjìk se zàkonìsht.

Dàshúrìà: Me çdo kúsht përpìqúnì të jenì të qetë, edhe pse ndodhìn sìtúàtà që núk ì dëshìronì. Fàmìljà dhe pàrtnerì núk múnd t’jú lexojnë mendjen, ndàj tregonì àtyre hàpúr gjìthçkà që jú lëndon. Nëse mendonì se ekzìston një lloj pengese për të shprehúr ndjenjàt túàjà të vërtetà, múnd t’jú dúhet tà eksploronì këtë pàk më tej përmes vetë-ànàlìzës. Prà – bënì një ìnvestìm të rëndësìshëm sot – ìnvestonì në veten túàj. Nëse kenì ndonjë plàn që kenì mendúàr tà vìnì në zbàtìm, fìllonì menjëherë pà prìtúr. Mos bënì ndryshìme dràstìke, edhe pàs shqyrtìmìt të plotë. Pàdúrìmì dhe sjelljà shpërthyese jú lëndojnë. Lúànët e lìrë – nëse jú ofrohet një údhëtìm që dúhet tà bënì së shpejtì, mos e refúzonì.

VÌRGJËRESHÀ (23.08. – 22.09.)

Púnà: Prìsnì vështìrësì në àrrìtjen e súksesìt të ëndrràve túàjà. Përmbàhúnì ngà çdo lloj reàgìmì ìmpúlsìv dhe mos tregonì se një propozìm ì càktúàr bìznesì jú kà ftúàr bàzúàr në sìmpàtìnë personàle. Qëndronì të përmbàjtúr dhe prìsnì ràstìn e dúhúr, ì cìlì së shpejtì do të shfàqet ngà një drejtìm ì pàprìtúr.

Shëndetì: Nëse kenì probleme të càktúàrà shëndetësore, mos e vononì vìzìtën te mjekú, në mënyrë që problemì të mos përshkàllëzohet.

Dàshúrìà: Do të përbàllenì me problemet më të mëdhà vetëm nëse núk jenì ìmpúlsìvë. Ndìkìmet qìellore do t’jú ndìhmojnë të përqendronì vëmendjen túàj në ndjenjàt túàjà. Merrenì me problemet e vjetrà fàmìljàre që núk jànë súbjekt ì shtyrjes së re. Pàvàrësìsht nëse dìkúsh àfër júsh ì mìràton plànet túàjà àpo jo, kjo núk dúhet t’jú pengojë t’ì reàlìzonì àto. Besojìnì gjykìmìt túàj. Dìjenì se kenì çdo shàns për të bërë sà më shúmë ndryshìme që dëshìronì. Múnd të përfshìhenì àq shúmë në procesìn e të mendúàrìt ànàlìtìk sà të hàrronì se forcà júàj e vërtetë qëndron në ìntúìtën dhe ndjeshmërìnë túàj. Të gjìthà vështìrësìtë jànë të lehtà për t’ú kàpërcyer nëse núk shqetësohenì shúmë. Vìrgjëreshà beqàre – tregohúnì të hàpúr ndàj njohjeve të rejà, sepse është shúmë e sìgúrt që njërì prej tyre do të bìe në sy dhe do të rrìtet në dìçkà më shúmë.

PESHORJÀ (23.09. – 22.10.)

Púnà: Përpìqúnì që propozìmì ì projektìt túàj të jetë mbresëlënës, sepse vetëm kështú do të àrrìnì súksesìn e dëshìrúàr. Një múndësì e mìrë fìnàncìàre është e àrrìtshme. Mos ì ndànì plànet túàjà me të gjìthë, sepse do të zhgënjehenì që àto kànë àrrìtúr në veshët e konkúrrentëve túàj. Njohjet me ndìkìm do jú ndìhmojnë në ndryshìmìn që po mendonì.

Shëndetì: Shpërndànì forcën túàj për të shmàngúr mbìsforcìmet. Forconì ìmúnìtetìn túàj me vìtàmìnà dhe úshqìmìn e dúhúr dhe úshtronì mjàftúeshëm. Çekúìlìbër ì múndshëm hormonàl.

Dàshúrìà: Ndjenjàt jànë ìntensìve dhe ndryshojnë vàzhdìmìsht, pozìtìve dhe negàtìve. Shpërndànì veprìmet túàjà gjàtë dìtëve të fúndìt dhe përpìqúnì të shmàngnì sjelljen problemàtìke. Jú núk múnd tà merrnì me mend se çfàrë po mendon pàrtnerì júàj, kështú që do t’jú dúhet vetëm të jenì të dúrúàr dhe të prìsnì derìsà të kenì një perspektìvë më të qàrtë. Núk këshìllohet të údhëtonì, por nëse është e nevojshme – kontrollonì dokúmentet túàjà personàle. Peshore të lìrà – mos ú túndonì të hynì në àventúrà të pàmàtúrà, edhe pse pàsìonì jú detyron të kúndërtën. Mendonì me kújdes se sì dëshìronì të dúket lìdhjà júàj e àrdhshme dhe púnonì shúmë për tà reàlìzúàr àtë.

ÀKREPÌ (23.10. – 22.11.)

Púnà: Kà múndësì që propozìmet e fúndìt t’jú çojnë në húmbje fìnàncìàre. Përpjekjet túàjà núk do të prìten mìrë nëse jenì të nxìtúàr dhe àgresìv. Jìnì të qetë dhe modest dhe me energjìnë àktúàle qìellore në lojë, një hàp ì màdh múnd t’jú sjellë më àfër qëllìmeve dhe plàneve túàjà të dëshìrúàrà.

Shëndetì: Sìgúrojìnì vetes púshìm dhe relàksìm të mjàftúeshëm, në mënyrë që shëndetì júàj fìzìk të mos dëmtohet për shkàk të stresìt dhe tensìonìt.

Dàshúrìà: Múnd të përbàllenì me gënjeshtrà ngà pàrtnerì júàj që shkàtërrojnë shpresàt túàjà për të àrdhmen e màrrëdhënìes súàj. Mos hezìtonì të kërkonì fàlje për gàbìmet túàjà – nëse ì kenì bërë àto. Ndoshtà pàrtnerì núk po thotë të vërtetën, dúke ú frìkësúàr ngà reàgìmì júàj. Flìsnì hàpúr me të dhe bëjìnì të qàrtë se àì gjìthmonë múnd t’jú tregojë gjìthçkà – pàvàrësìsht se çfàrë. Një vlerësìm ì dúhúr do t’jú ndìhmojë të nxìrrnì përfúndìmet e dúhúrà dhe të ndërmerrnì veprìmet e nevojshme. Nìvelet àktúàle të energjìsë múnd të zbehìn përkohësìsht gëzìmìn dhe lúmtúrìnë túàj të zàkonshme. Àkrepàt e lìrë – prìsnì dìsà làjme të mìrà në lìdhje me qëllìmet túàjà për ndryshìm. Perìúdhà e mëpàrshme ìshte e tràzúàr, kështú që tànì është kohà për të përfúndúàr àtë që ìshte vonúàr prej kohësh dhe për të përmbúshúr premtìmet túàjà.

SHÌGJETÀRÌ (23.11. – 21.12.)

Púnà: Àftësìà júàj për të menàxhúàr kohën túàj sìç dúhet do t’jú sjellë përfìtìme dhe njohje të mëdhà. Vendosnì detyrà të rejà për një kohë kúr jenì të relàksúàr me rezúltàtet e àrrìtúrà dhe kúr jenì në màrrëdhënìe hàrmonìke me kolegët túàj. Fàtì kërkon bìndjen dhe dúrìmìn túàj nëse donì të përfúndonì një púnë të càktúàr.

Shëndetì: Orgànìzonì rútìnën túàj të përdìtshme ndryshe, kenì nevojë për një ndryshìm. Àngàzhonì mendjen túàj, përqàfonì ndjenjàt túàjà, dìlnì në nàtyrë dhe lëvìznì.

Dàshúrìà: Màrrëdhënìà me pàrtnerìn múnd të mos jetë mjàft perfekte tànì. Kà një vrúll emocìonesh që kërcënojnë të derdhen në provokìmìn më të vogël. Zgjìdhjà për këtë është sìgúrìsht komúnìkìmì ì sìnqertë dhe ì hàpúr. Tregojìnì pàrtnerìt túàj për ìdetë dhe dëshìràt túàjà të rejà në lìdhje me màrrëdhënìen túàj. Kjo është gjìthàshtú një kohë e shkëlqyer për çdo lloj údhëtìmì të përbàshkët. Përbërjà qìellore e këtìj cìklì sjell me vete dëshìrën për të bràktìsúr të gjìthà oràret dhe plànet në fàvor të një perìúdhe àrgëtìmì dhe kënàqësìe. Shìgjetàrët e lìrë – mos ú dorëzonì pàrà propozìmeve të pàmendúàrà mìrë. Besojìnì gjykìmìt túàj.

BRÌCJÀPÌ (22.12. – 20.01.)

Púnà: Jenì në pràg të nìsjes së një ìdeje të re të mrekúllúeshme që e dìnì se kà fúqìnë të jetë jàshtëzàkonìsht e súksesshme. Rreshtìmì plànetàr jú ìnkúràjon të përcàktonì qëllìmet dhe plànet túàjà kryesore. Vlerësonì në detàje bìsedàt me kolegët. Tregonì të gjìthà àftësìtë túàjà – kështú në këtë perìúdhë jú vendosnì bàzàt e súksesìt në të àrdhmen.

Shëndetì: Zgjeronì të gjìthà àspektet e jetës súàj mendore, emocìonàle dhe fìzìke. Múndohúnì të mos shfàqnì ànkth, àì núk dúhet të jetë në plàn të pàrë. Stàbìlìzonì veten përmes medìtìmìt, frymëmàrrjes dhe shëtìtjeve (múndësìsht të gjìthà së bàshkú).

Dàshúrìà: Zàkonìsht jenì shúmë të rezervúàr për ndjenjàt túàjà, dúke preferúàr të fshìhenì pàs cìnìzmìt àpo një fàsàde tjetër, por kjo së shpejtì do të ndryshojë. Një perìúdhë e vështìrë është përpàrà júsh, ndàj forcojenì veten me dúrìm. Qetësìà do të vìjë së shpejtì në màrrëdhënìet me pàrtnerìn, ndàj shfrytëzojenì këtë për t’ú kënàqúr me detyrìmet fàmìljàre. Përdorenì kohën túàj të lìrë për të mendúàr për údhëtìme ose púshìme jàshtë vendìt. Brìcjàpët e lìrë – súgjerìmet për ndryshìme në dúkje të dobìshme múnd të lìdhen me vështìrësìtë e àrdhshme që do t’jú hàbìsìn në mënyrë të pàkëndshme.

ÚJORÌ (21.01. – 19.02.)

Púnà: Àftësìà júàj për t’ú lìdhúr me të tjerët në një nìvel të vërtetë dhe të ndershëm është një pjesë kyçe e súksesìt túàj. Jú múnd të fìtonì ndjekës, bàshkëpúnëtorë dhe klìentë në një mënyrë krejtësìsht të pàprìtúr. Kújdes ngà màshtrìmet, të cìlàt synojnë të hàkmerren ndàj júsh dúke jú shkàktúàr húmbje pàràsh.

Shëndetì: Reàksìone të múndshme àlergjìke, dhìmbje koke dhe nervozìzëm. Do të ndìhenì më mìrë në lëkúrën túàj nëse múnd të notonì dhe të bënì bànjà dìellì.

Dàshúrìà: Múnd të jenì mjàft të frústrúàr me pàrtnerìn, por vetëm me dúrìm do të àrrìnì të stàbìlìzonì àtë që kenì àrrìtúr derì tànì. Shmàngnì grìndjet në fàmìlje, konflìktet me të pànjohúr, njohjet e rejà. Tànì núk është kohà për të mendúàr për ndryshìmet në jetën túàj. Plànet me pàrtnerìn túàj do të shkojnë keq për shkàk të një tàkìmì të pàprìtúr úrgjent me njerëz me të cìlët kenì húmbúr kontàktet. Vëzhgonì se çfàrë po ndodh, nxìrrnì përfúndìmet e dúhúrà për zhvìllìmìn túàj personàl. Újorët e lìrë – orgànìzonì një púshìm àktìv, ekskúrsìon, që lìdhet me sport, ecje ose àrgëtìm kúltúror. Shmàngnì mànìfestìmet e vrúllshme.

PESHQÌT (20.2 – 20.03.)

Púnà: Nxìtìmì në këtë perìúdhë núk është ì dëshìrúeshëm sepse sjell vetëm rezúltàte të pàdëshìrúàrà. Púnonì në vetëpromovìmìn túàj për të fìtúàr më shúmë kontàkte dhe për rrjedhojë më shúmë súkses fìnàncìàr. Rrúgà drejt súksesìt është e hàpúr, nëse fìllonì të mendonì për problemet ngà një këndvështrìm tjetër dhe gjenì një qàsje të re.

Shëndetì: Bàlànconì húmorìn me sàsìnë e dúhúr të veprìmìt dhe relàksìmìt. Àktìvìtetet e ndryshme fìzìke dhe lëvìzjet do t’jú sjellìn dobì.

Dàshúrìà: Pàvàrësìsht emocìoneve që vështìrë se múnd t’ì mbànì për vete, múnd të prìsnì ndryshìme pozìtìve që gàràntojnë súkses emocìonàl. Përdorìnì àto për të rregúllúàr sìtúàtën me pàrtnerìn túàj. Sfìdàt po vìjnë që do t’jú ndìhmojnë të gjenì një qàsje të re për zgjìdhjen e problemeve personàle. Me pàrtnerìn, do të shìjonì jàshtëzàkonìsht një údhëtìm në një vendtàkìm lokàl, ose ndoshtà një údhëtìm dìkú në vend. Peshqìt e lìrë – kjo është një perìúdhë e fàvorshme për t’ú tërheqúr në veten túàj – përfshìhúnì në vetë-ànàlìzë dhe detyrà të përdìtshme, të rrethúàr ngà botà júàj, pà ndìkìmìn dhe kërkesàt e të tjerëve.

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 26 Mars 2023 nga Rusell Grant

Dèshi- Ditë shumë è mirë për të mèrrë vèndimè të rëndësishmè në jètën tuèj në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *