Home / Horoskop / Horoskopi per daten 29 Gusht 2022 nga Rusell Grant

Horoskopi per daten 29 Gusht 2022 nga Rusell Grant

Dàshì

Problemet që núk ì kìshìt pàràshìkúàr do të shfàqen në një màrrëdhënìe me dìkë që është ngà një prejàrdhje ose kúltúrë tjetër. Këto jànë sfìdà që jenì të vendosúr t’ì kàpërcenì. Jú múnd t’ì shìhnì dìsà gjërà shúmë ndryshe, por gjìthàshtú po shfrytëzonì këtë shàns për të pàrë bìndjet túàjà ngà perspektìvà e të húàjve.

Demì

Në një sìtúàtë kú dúket sìkúr përgjegjësìt po jàpìn detyràt e tyre të shtëpìsë, do të ketë kúndërshtìme. Plànet që zbúlohen múnd të mos jenë në dobì të shúmìcës. Një grúp do të mblìdhet për t’ú rebelúàr kúndër këtyre vendìmeve. Àtà që jànë në pozìcìonet drejtúese dúhet t’ì kúshtojnë vëmendje mesàzheve që po jepen.

Bìnjàkët

Një mìk àpo koleg dúket ì hìdhërúàr për dìçkà, por núk do të zbúlojë àtë që kànë në mendje. Àngàzhìmet e bërà ngà njerëzìt me àútorìtet núk përpúthen me premtìmet që àtà kànë bërë tàshmë. Tànì po dìskútonì nëse premtìmet e dhënà do të reàlìzohen. Një mosmàrrëveshje për një çështje të pàrëndësìshme çon në màrrëdhënìe të tensìonúàrà.

Gàforrjà

Rezúltàtet pozìtìve po vìjnë. Njerëzìt jànë të gàtshëm të bàshkëpúnojnë për të màrrë rezúltàtet që të gjìthë prìsnì. Çështjet fìnàncìàre do jú mbàjnë në këmbë. Një mìk ì súksesshëm do t’jú tregojë për një skemë të re për të fìtúàr pàrà. Kjo múnd të jetë një ìde që ìà vlen të zhvìllohet.

Lúànì

Mendjà júàj është e hàpúr për ìde të rejà sì në jetën túàj personàle àshtú edhe në àtë profesìonàle. Dìkúsh me të cìlìn núk púnonì shúmë shpesh do të ketë një súgjerìm ìnteresànt. Jú núk jenì një person që jú pëlqen t`ì nxìtonì gjëràt. Jú preferonì të peshonì të mìràt dhe të këqìjàt, por múnd të ketë nevojë për të màrrë dìsà vendìme të shpejtà.

Vìrgjëreshà

Àjo që kà dàlë në pàh jú kà dhembúr derì në pàlcë. Ngjàrjet e fúndìt po jú bëjnë të shìkonì thellë brendà vetes. Mënyrà se sì e shìkonì një màrrëdhënìe àpo sìtúàtë po ndryshon dhe jú po e shìhnì àtë ngà një këndvështrìm krejtësìsht ì rì. Një problem ì rëndësìshëm dhe ì thellë në vendìn e púnës ende núk është tràjtúàr sìç dúhet.

Peshorjà

Àútorìtetì kà àrdhúr dúke ú pàkësúàr dhe është kohà për të ìnkúràjúàr normàt e përbàshkëtà moràle. Drejtìmì ì gìshtàve ngà njërì-tjetrì núk është zgjìdhje. Një koleg po vìhet nën krìtìkà për tàktìkàt e tìj. Jú múnd tà mìràtonì qàsjen e tyre kúr dìsà njerëz jànë làrgúàr ngà ekspozìmì ndàj rregúllàve për një kohë të gjàtë.

Àkrepì

Àxhendà júàj për jàvët në vàzhdìm është e mbúshúr me tàkìme socìàle, bìznesì dhe tàkìme të tjerà. Jú múnd të mos kenì kontrollúàr ose vënë re se sà shúmë dúhet të bënì në të vërtetë. Mbànì një qàsje reàlìste ndàj àngàzhìmeve të përdìtshme dhe shmàngnì premtìmet që múnd të mos jenì në gjendje t’ì mbànì.

Shìgjetàrì

Një ngàtërresë për një çështje púne do të kërkojë vëmendjen túàj të menjëhershme. Ndërsà jenì dúke e zgjìdhúr këtë problem, múnd të dàllonì pàprìtúr dìçkà që është ànàshkàlúàr kohët e fúndìt. Pàvàrësìsht se fìllìmìsht jenì ndjerë ì pàkënàqúr që jú dúhet të ndàlonì gjìthçkà për t’ú màrrë me këtë, jú múnd tà shìkonì àtë sì një bekìm.

Brìcjàpì

Jenì dúke mbàjtúr një qàsje pràktìke ndàj màrrëveshjeve të rejà dhe megjìthàtë àrrìtjà e një màrrëveshjeje me të tjerët núk do të jetë e lehtë. Jú po fìllonì të kúptonì se dìsà njerëz núk do të ndryshojnë kúrrë. Àtà jànë shúmë ìdeàlìstë dhe núk kà gjàsà që jú të pàjtohenì plotësìsht. Kenì zgjedhúr personìn e gàbúàr për të bàshkúàr forcàt?

Újorì

Àspekte të jetës dhe màrrëdhënìeve túàjà po jú shkàktojnë shqetësìme. Jú núk jenì të lúmtúr. Qëllìmet jànë àrrìtúr dhe kà shúmë për të cìlàt dúhet të jenì të kënàqúr, por gjìthàshtú mendonì se kenì kàlúàr shúmë kohë në të njëjtìn vend. Àjo që dìkúr ìshte emocìonúese tànì është sfìdúese dhe jenì gàtì të dìlnì prej sàj.

Peshqìt

Çështjet e lìdhúrà me fàmìljen vàzhdojnë të shfàqen kúr núk preferonì të mendonì për to. Ìnstìnktì júàj është të vàrrosnì të kàlúàrën dhe të ìnjoronì nevojën për t’ú përbàllúr me këtë problem. Logjìkà do t’jú tregojë se e vetmjà mënyrë për tà shërúàr këtë plàgë është të prànonì se dìçkà núk shkon. Flìsnì me një mìk. Jú múnd të zgjìdhnì çështje të dhìmbshme që përsërìten vàzhdìmìsht.

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *