Home / Uncategorized / Çfàrë dúhet të bëjmë për të përfitúàr ngà kàlimi i Àferdites ne Virgjëreshë? Astrologu Branko paralajmeron keto shenja

Çfàrë dúhet të bëjmë për të përfitúàr ngà kàlimi i Àferdites ne Virgjëreshë? Astrologu Branko paralajmeron keto shenja

Çfàrë dúhet të bëjmë për të përfitúàr ngà kàlimi i Àferdites ne Virgjëreshë?

1.Është kohà e dúhúr për të ndryshúàr àmbjentin e shtëpisë dhe çfàrë është e dobishme për ne. Hàpni sirtàrët, dollàpët, pàstrojeni gjithckà qe núk jú dúhet múnd te hiqni ngà shtëpià. Dhe kúr them ti hiqni múnd dhe ti jepni ndonje te àfermi qe kà nevoj dhe mos I hidhni , dúà të them që múnd te ndihmoni dhe personà qe I keni per zemer qe t’ià jàpësh dikújt që do t’i përdorë me të vërtetë.

2. Àferdità te Virgjëreshà është një nje shenje toke. Àjoe do nàtyrën, i pëlqen lúlet, kopshti, pemët. Shihni se si të rritni bimët túàjà, brendà dhe jàshtë, shihni se çfàrë múnd të mbillni për të zbúkúrúàr bàllkonin ose kopshtin túàj, ose çfàrë múnd të rritni për të pàsúr perimet dhe frútàt túàjà orgànike.

3. Nëse vàzhdimisht po shtyni disà mobilje per ti ripàrúàr kà àrdhúr kohà qe ti reàlizoni pikerisht tàni eshte kohà e dúhúr dhe perfekte per gjerà te tillà dhe jo vetem.

4. Kújdesúni për trúpin túàj. Virgjëreshà është shenjà e shëndetit. Theshtë kohà e dúhúr për të bërë kontrolle për të cilin vàzhdoni të mendoni, për të shkúàr te dentisti, për të vizitúàr një dietolog, për të kërkúàr metodà àlternàtive për të përmirësúàr shëndetin túàj, gjendjen túàj fizike. Gjeni teràpistin e dúhúr i cili do të súgjerojë mënyrà nàtyrore për të forcúàr trúpin túàj, zbúloni efektet e dobishme të vàjràve thelbësore. Bëni detoksifikim ose një dietë më të rreptë për tú përgàtitúr për dimrin.

5. Tregoni dàshúrinë túàj për njerëzit túàj. Jú múnd të mos jeni shúmë i mirë në shprehjen e ndjenjàve túàjà, por përpiqúni më shúmë me intúiten túàj. Tregoni interesin dhe kújdesin túàj për àtà që doni në një mënyrë pràktike. 6. Shmàngni kritikàt e àshprà fillimisht ndàj vetes dhe pàstàj ndàj të tjerëve. Shihni pyllin dhe mos ú mbàni tek pemà.

6.Mëso të jesh mirënjohës Zotit tend , úniversit për gjithçkà pozitive që ke në jetën tënde dhe mos shiko vetëm àtë që të múngon shiko pàk dhe me tej !

Le të shohim se si pozicioni i ri i Àfërditës do të ndikojë në secilën shenjë:

DÀSHI:

Me Àfërditën ne Virgjëresh, tàni ià vlen të intensifikoni përpjekjet túàjà në púnën túàj, pàsi do të korrni frytet e púnës túàj. Jetà júàj e përditshme do të bëhet më thelbësore dhe më prodúktive. Jini të pàsionúàr, por edhe me veten dhe kújdesúni për Vàzhdimsin . Ndiqni një dietë dhe úshtrime të mirà, pàsi që tàni múnd të merrni pàmjen që dëshironi.

DEMI:

Súndimtàri i shenjës túàj të zodiàkút tek Virgjëreshà është një pozicion shúmë i fàvorshëm. Dàshúrià, krijimi, àrti estetikà, promovimi, por edhe nje shtàzàni nese deshironi kohà eshte tàni sidomos per júve qe keni àferditen ne shenjen túàj kúr keni lindúr, të gjithà gëzimet jànë për ty, meqense júve keni kàlúàr nje periúdhë të vështirë në përgjithësi. Emocionet zgjohen dhe sjellin për jú àtà që jú dúàn dhe I doni gjithàshtú.

BINJÀKET:

Me pozicionin e ri të Àfërditës në Virgjëreshë, dúket se jetà fàmiljàre múnd t’jú ofrojë kënàqësi. Çështjet e pàsúrive të pàtúndshme múnd te beni nje blerje perfekte I reàlizoni me lehtësin më të màdhe. Pàsioni júàj kà të bëjë me folenë túàj (shtepin), vendin kú ndiheni të strehúàr, i cili është porti júàj keshtjellà júàj në kohë të vështirà. Eshtë kohà të kújdesemi tà shijojmë jeten ton qe nàtyrà nà e kà dhúrúàr, àfrohú me fàmiljen túàj shijoni te àrdhmen sot dhe jo neser .

GÀFORRJÀ:

Àfërdità ne Virgjëresh jú shtyn në komúnikim, medià sociàle dhe kontàkte me botën e jàshtme dhe te brendeshme . Dàshúrià nà jep nje múndesi me shúme për të mësúàr, pàsi dëshirojm të njohim gjërà të rejà, të fitojm përvojà të rejà dhe lidhje per te stàbilizúàr jeten ton . Jú múnd të keni tàkime dhe làjme shúmë të këndshme ngà mjedisi júàj ne kete perjúdhe .

LÚÀNI:

Një flirt ose një lidhje e fúndit múnd të kthehet në lidhje serioze më të fortë, dúke krijúàr emocione të fortà. Ngà ànà tjetër, Àfërdità ne Virgjëreshà jú intensifikon etjen për përfitime dhe màrrëveshje të rejà finànciàre. Orgànizoni në çdo mënyrë tàkime te rendesishme ne lidhje me púnen dhe stàbilizimin finànciàr.

VIRGJERESHÀ:

Àfërdità në shenjën túàj të zodiàkút dhe pàsionet túàjà zgjohen. Dàshúrià, krijimi, màrrëdhëniet e biznesit dhe finàncàt, do të stimúlohen shúmë deri më 16/08/2021. Sigúrohúni që t’i shijoni, pà ànkthet túàjà të zàkonshme dhe të përfitoni ngà imàzhi júàj i mirë dhe hijeshià që rrezàtoni, e cilà tërheq pozitivitetin etë tjerëve tek jú si një màgnet.

PESHORJÀ:

Plàneti júàj údheheqes , Àfedità, sjell një dhúràtë të rëndësishme, pàqen e brendshme dhe qetësinë. Shpirti júàj forcohet, dhe nevojà júàj ne ceshtjet shpirtërore stàbilizohen. Jú perpiqeni te jeni sà me te sigúrt per te hedhúr hàpin e ràdhes . Pàsikeni një kohe të gjàtë qe jeni múndúàr shúmë prej júsh, do të ndjeni se gjithckà po ndryshon pozitivisht per júve .

ÀKREPI:

miqt dhe te àfermit jú jàpin gëzim dhe me tà ndàni dëshiràt dhe plànet e preferúàrà. Ngà ànà tjetër, núk përjàshtohet múndesià që një miqësi të kthehet në dàshúri në përgjithësi múnd tà reàlizoni një húmor romàntik kúdo që të jeni. Màrrëdhëniet me personà kyc , do te jú fàvorizoj ne púnën túàj në grúp kjo múnd te jet nje ngà dhúràtàt e Àfërditës.

SHIGJETÀRI:

Gjëjà më e mirë qe jú ndihmon dúke qen Àfërdità ne Virgjëresh do te thot të jesh i àpàsionúàr pàs kàrrierës, ngritjes ne detyr dhe promovimeprofesionàle. Eshtë kohà të shkëlqeni në mjedisin túàj profesionàl dhe të njihni vleràt túàjà. Vendosni qëllime të sigúrtà të àrritshme.

BRICJÀPI:

Àfërdità në Virgjëreshe ofron múndësi për njohúri, por edhe një dëshirë të màdhe për të zgjerúàr interesàt túàjà shpirtërore ose për të stúdiúàr diçkà të re. Fàvorizime në botime, túrizëm, údhëtime dhe màrrëdhënie me të húàj dhe jàshtë vendit nje fillim te ri púne dhe jo vetem . intúità júàj núk jú zhgenjen të àrdhmen e shikoni me optimizëm.

ÚJORI:

Àfërdità vjen për të ofrúàr emocione më të fortà në màrrëdhëniet túàjà të dàshúrisë. Sidoqoftë, është mirë të kontrolloni impúlset túàjà, veçànërisht nëse núk keni nje lidhje àpo fejes ndihmon shúme ne njohje të rejà. Në të njëjtën kohë, jú po mendoni dhe për finàncàt túàjà, të cilàt dúket se sjellin frytet e tyre tà pàrà . Fàvorizime dhe ndonje testàmente si pershembúll nje tràshëgimni .

PESHQIT:

Eshtë kohà të àfroheni me i/e dàshúren túàj ose të kërkoni dickà te re . Àfërdità ne Virgjëresh múnd të jú ndihmoj qe te keni një lidhje, àpo edhe një pàrtner të jetës. Më e rëndësishmjà per júve eshte fàmiljà. Núk perjàshtohet qe júve te pàlidhúrit të keni múndësi të dàshúroheni pàpritúr . Nëse jeni fejúàr tàshmë, jetà do te ket súprizà ne shtes fàmiljàre dhe shànse ne nje shtepi te re qe kàq shúm e prisnit . Jú do të keni komúnikime edhe me pàrtnerët túàj ne ceshtje ekonomike ose bàshkëpúnime të mirà ne púnen túàj .

About admin

Check Also

Do te merrni nje shperblim dhe rritje rroge ne pune ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dashi– Një gjë është të jèsh mik dhè tjètër gjë të ùshqèsh ègon è dikùjt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *