Home / Uncategorized / Prisni edhe 5 dite ! Do te merrni nje surprize te kendshme

Prisni edhe 5 dite ! Do te merrni nje surprize te kendshme

Ajo dél dhé jép gjìthnjë lajmé të mìrë dhé na këshìllon sé çfarë prítét për të gjìthë né për fatìn tonë të shkruar lart në yjé, ndáj dhé këtë rradhë M.érì é ka ngrítur dìsì zërìn duké thénë sé do të vìjë një pérìudhë që duhét të évítojmë sa më shumë gábímét. Ka mùndésì qé kéto dìté té véprojmé mé pa-pjékurì dhé té béhémì píshman mé voné, thotë ástròlògìa.

Létrat për Dashìn – Njé pérbálljé més jush dhé té tjérévé do ju nxjérré mé dòmínant dhé fìtués. Por asnjéhéré té kénaqur pasì ékuìlìbrat jané príshur né marrédhénìét tuaja kryésoré tashmé.

Duhét të kénì shumë kùjdés këto dìtë pasì është dòbësuar shëndétì dhé mùnd të prékénì nga vírùsét. Dérì në fùndjavë mos bëj punë të rénda sé do ju bjérë ìmùnítétì.

Létrat për Démìn – Puna do kété pròblémé kéto dìté dhé ju do kénì sqárìmé dhé débáté té áshprá né puné osé mé njéréz qé dréjtojné punén tuaj. Njé ndrýshìm do ìshté ì gábùar apo njé marrévéshjé é ré.

Dérì në fùnd të nëntorìt mbaj në xhépìn é djathtë nga një hudhër të kénì më shumë fat pranë pasì kjo nuk është pìkërìsht pérìudha juaj më é mìrë.

Létrat për Bìnjakét – Puna do stòpoj nga sot dhé nuk do gjénì mé fusha té réja, por té njéjtén sìtuaté. Né dashurì do kuptonì sé pozìcìonì juaj né shoqérì ju ndìhmon osé ju çorìénton komplét.

Dérì në fùnd të nëntorìt kùshtojìnì më shumë rëndësì dashurìsë në famìljé apo njérëzvé që ju dùan sépsé kështu ju do të rìfìtonì më shumë békìm é mbarësì préj Unìvérsìt.

Létrat për Gaforrén – Njé débat ì madh né lìdhjé mé kárríérén apo gábímét qé kénì béré né té kaluarén. Kénì fòrcé té dòmínonì, por jo té fìtonì. 2 dìtët é ardhshmé do të jénë dìsì të véshtíra për ju, por…

Pas kësaj fundjavé do të mérrnì shumë mìrësì préj Unìvérsìt dhé rréth datës 4 dhjétor do ju plotësohét një dëshìrë.

Létrat për Luanìn – Njé céshtjé lígjòré ju gòdét pér moméntìn mégjìthésé ndjéhénì té fòrté. Por shìkonì mìré gábímét qé kénì béré né té kaluarén qé ta fìtonì kété hap té rì dréjt lìrìsé tuaj.

Létrat për Vírgjéréshén – Sìtuata é dòbét ékonomìké é moméntìt mé kérkésat é larta qé kénì do ju coj dréjt njé débátì pér sqárìmé mé té tjérét né céshtjét ékonomìké apo détyrìmét.

Pas 1 javë një fémër do të shfaqét në jétën tuaj, duké ju dhënë një lajm shumë të mìrë ékonomìk që do t’ju shtojë të ardhurat.

Létrat për Péshorén – Asgjé mé shumé sé déshìra juaj pér té dom.ìnuar nuk do jété mé é f.orté pér moméntìn por askush nuk pranon t’ju hap léhté rrugén duké ju kujtuar sé kénì sìtuata té paqarta nga é kaluara qé duhét té zgjìdhnì.

Létrat për Akrépìn – Mérkurì né shénjén tuaj sot do béhét ì palévìzshém duké ju dhéné kohé té méndonì pérpara sé té kalonì né plané apo rrégullìmé sìtuatash é rìshìkìmé marrédhénìésh.
Létrat për Shìgjétarìn – Njé problém né jétén tuaj dashuroré apo çështjé qé lìdhén mé ndjénjat do ju kushtoj shumé pro.blém né optìmìzém apo né qéllìmé. Éshté sìkur té f.ìkénì paprìtur mégjìthésé pérsonat qé donì mùnd té jéné té gab.uarìt.

Létrat për Brìcjapìn – Planét tashmé do ngélén né vénd dhé duhét té prì.snì pak para sé té réalìzohén apo té bénì takìmét é duhura té cìlat vo.nojné édhé pak. Céshtjét famìljaré marrìn pérparésì.

Létrat për Ujorìn – Ju duhét njé plan mé ì fuq.ìshém né lìdhjé mé punén dhé ka.rrìérén. Nga sot dìskutìmét ngélén né vénd dhé nuk pérparojné dhé né rastìn mé té k.éq mùnd té kthéhén mbrapsht dìtét é ardhshmé.

Létrat për Péshqìt – Do kérkonì njé momént pér té réfléktuar pastaj té pérpìqénì té rrégullonì marrédhénìét mé mìq é shoké qé ì kénì prìs,hur. Sot do luhaténì shumé né njé céshtjé pérsonalé.

About admin

Check Also

Do te merrni nje shperblim dhe rritje rroge ne pune ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dashi– Një gjë është të jèsh mik dhè tjètër gjë të ùshqèsh ègon è dikùjt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *