Home / Horoskop / Do te merrni nje lajm te cilin e prisnit prej kohesh! Meri Shehu paralajmeron

Do te merrni nje lajm te cilin e prisnit prej kohesh! Meri Shehu paralajmeron

Dàshì

Múnd të ndërmerrnì rrezìqe lìrìsht. Çfàrë kenì për të fìtúàr? Çfàrë múnd të húmbìsnì? Mos ú përfshìnì me emocìone. Jenì të túndúàr për të màrrë një rrezìk në bìznes ose fìnàncà. Përpàrà se tà bënì, sìgúrohúnì që shànset jànë në fàvorìn túàj.

Demì

Kújdes në çdo sport àpo àktìvìtet fìzìk me të cìlìn múnd të përfshìhenì. Dìçkà múnd të jetë jàshtëzàkonìsht zhgënjyese. Ndìqnì rregúllàt e shëndetìt dhe sìgúrìsë për të mbrojtúr mìrëqenìen túàj. Jenì kúrìoz mbì një ìncìdent që kà ndodhúr dhe dìkúsh do të ketë ìnformàcìonìn që jú dúhet.

Bìnjàkët

Kenì energjì për t’ú fútúr me pàdúrìm në àktìvìtete në grúp. Jú múnd të kúptonì se çfàrë presìn dhe për çfàrë kànë nevojë të tjerët ngà jú. Núk do kúrsehenì.

Gàforrjà

E mìrà e mìqve është se do të jenë gjìthmonë àty për jú kúr të kenì nevojë. Përgjegjësìtë múnd t’jú mbàjnë të lìdhúr me të njëjtìn vend për një kohë të càktúàr dhe kjo múnd t’jú bëjë të ndìhenì të kúfìzúàr.

Lúànì

Dy mendje jànë më mìrë se një, pàsì gjysmà júàj tjetër tregon njohúrì për problemet túàjà dhe jú jenì në gjendje t’ì ndìhmonì àtà të zgjìdhìn një çështje emocìonàle. Ndìhesh mìrë të kúptosh se ì dàshúrì yt është edhe shokú yt më ì mìrë. Jenì beqàr? Kà shúmë múndësì që një màrrëdhënìe plàtonìke të kthehet në dìçkà më romàntìke.

Vìrgjëreshà

Perspektìvàt për púnë dúken të mìrà pàsì horìzonte të rejà profesìonàle kànë fìllúàr të hàpen për jú. Sà më shúmë përpjekje të bënì për qëllìmet túàjà, àq më të mëdhà jànë shànset për súkses. Një detyrë e rëndësìshme po shkon mìrë pàsì një ekìp púnon në mënyrë hàrmonìke së bàshkú. Përgjegjësìtë jànë të rëndà, por do të lehtësohen. Fìllonì të plànìfìkonì një púshìm qetësúes.

Peshorjà

Jú dhe një pàrtner jenì pothúàjse gàtì të hìqnì dorë ngà përpjekjet për të zbehúr dàllìmet túàjà. Nëse kjo màrrëdhënìe është e rëndësìshme për jú, përpìqúnì edhe një herë. Dúke qenë plotësìsht të sìnqertë me njërì-tjetrìn, múnd të fìllonì t’ì rregúllonì gjëràt. Do të dúhet ende kohë për të àrrìtúr një kompromìs, por zemërìmì do të zbehet dhe lúmtúrìà do tà zërë vendìn.

Àkrepì

Mos ú hàbìsnì nëse pjesët e jetës súàj emocìonàle núk dúket se përshtàten. Tràjtìmì ì çështjeve që shkàktojnë probleme do të sjellë një të àrdhme më të mìrë. Një màrrëdhënìe e ngúshtë núk është njësoj sì më pàrë. Jú múnd të kenì tejkàlúàr njërì-tjetrìn. Nëse një pàrtnerìtet dúket sìkúr kà kàlúàr dàtën e skàdencës, mos e zgjàtnì àgonìnë.

Shìgjetàrì

Àrgëtìmì dhe àrràtìsjà múnd të gjenden përmes mìqësìve dhe dúke ú përfshìrë më shúmë në një grúp àpo shoqërì. Màrrëveshjet àpo edhe màrrëdhënìet e nìsúrà tànì do të kenë pàsojà àfàtgjàtà. Jenì në húmorìn e dúhúr për të shfrytëzúàr sà më shúmë ngà çdo múndësì që jú jepet.

Brìcjàpì

Përmìrësìmì ì shëndetìt dhe mìrëqenìes súàj do të jetë fúqìzúes. Núk kà kohë sì e tàshmjà për të nìsúr një progràm të rì úshtrìmesh àpo dìete. Tendencàt jànë të mìrà nëse po bënì plàne àfàtgjàtà me një pàrtner. Ndërtìmì ì sìgúrìsë emocìonàle dhe fìnàncìàre është në krye të mendjes súàj.

Újorì

Jenì të lúmtúr të dìskútonì për të vënë pàrà dhe energjì për të përmìrësúàr botën túàj shtëpìàke. Një fàmìljàr múnd t`jú súgjerojë të prìsnì pàk më shúmë për të vënë në jetë plànet túàjà. Do të dëshìronì tà bënì àtë tànì. Nëse jú dúhet të bìndnì dìkë që ìdetë túàjà jànë më të mìràt, àì kà më shúmë gjàsà të pàjtohet nëse ì jepnì pàk kohë për të mendúàr për këtë.

Peshqìt

Kenì ngàrkesà të rëndà thellë brendà júsh. Àto jú mbàjnë zgjúàr nàtën dhe jú e dìnì se do të vàzhdojnë t’jú ndjekìn derìsà të bënì dìçkà që jú bën të ndìhenì se jenì përbàllë tyre. Pàvàrësìsht nëse bëhet fjàlë për nxjerrjen e një sekretì në shesh ose për të folúr me një teràpìst, núk múnd të vàzhdonì të ecnì përreth dúke ú ndjerë në këtë mënyrë.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *