Home / Horoskop / Disa mundesi te reja do vij e per ju ! Mos i lini tju ikin nga duart ! Jorgo Pulla Pralajmeron

Disa mundesi te reja do vij e per ju ! Mos i lini tju ikin nga duart ! Jorgo Pulla Pralajmeron

Dàshì

Sàdo të ndìkojë pozìtìvìsht Hënà dhè Nèptunì gjëràt sot nuk do ju ècìn shumë mìrë. Shpèsh do mërzìtènì è do ndìhènì kèq. Ju të dàshuruàrìt do trègohènì shumë të përkujdèsur ndàj pàrtnèrìt tuàj dhè do ruànì një màrrëdhënìè vërtèt të kënàqshmè mè të. Nësè jènì bèqàrë nuk do jènì në humorìn è duhur për të pàsur njohjè të rèjà kështu që do vàzhdonì të mbètènì të vètmuàr. Në punë do ì kènì që të gjìthà kompètèncàt për të àrrìtur màjàt, do ju duhèt vètëm pàk më shumë përpjèkjè dhè durìm. Fìnàncàt do dìnì sì t’ì mbànì të qëndruèshmè. Do kènì të àrdhurà èdhè për të bërë dìsà ìnvèstìmè mè vlèrë.

Dèmì

Sot do kènì të gjìthë forcën è mundshmè për të përbàlluàr sfìdà që do ju dàlìn pàrà. Nësè kènì një lìdhjè do jènì të përkujdèsur ndàj pàrtnèrìt tuàj dhè màrrëdhënìà në çìft do përmìrësohèt àkomà më tèpër. Të shkuàrën è tràzuàr do è lìnì pàs kràhëvè njëhèrë è përgjìthmonë. Ju bèqàrët do ëndërronì më shumë sèsà duhèt dhè rèàlìtètì do ju dukèt më ì hìdhur ngà sà është në të vërtètë. Èdhè psè do jènì shumë të ngàrkuàr mè punë nuk do ndàlènì për àsnjë çàst gjàtë kësàj dìtè. Kundërshtìmèt ngà ànà tjètër do ìu jàpìn èdhè më shumë guxìm. Buxhètì do kètë përmìrësìmè të dukshmè, mos u shqètësonì për àsgjë. Vàzhdonì mènàxhìmìn sìç è kènì bërë së fundmì.

Bìnjàkët

Sot do jètë dìtà è ndryshìmèvè të mëdhà sìdomos nësè kènì mènduàr për projèktè të mëdhà. Do jènì sènsuàlè dhè pàsìonàntè ju të dàshuruàrìt pràndàj dhè màrrëdhënìà në çìft kà për të qènë më è mìrë sè më pàrë. Çdo ndjènjè do è shprèhnì mè mënyrà ngà më të ndryshmèt. Ju bèqàrët do mèrrnì dèklàràtà të fortà dàshurìè të cìlàt duhèt t’ì mèndonì mè kujdès. Në punë do kènì ètjè për àutonomì dhè do mundohènì tà orgànìzonì gjìthçkà në fàvorìn tuàj. Buxhètì do jètë gjàtë gjìthë kohës ì mbrojtur. Gjìthë sàkrìfìcàt è bërà kohët è fundìt po jàpìn rèzultàt è duhurà. Jà që jà kà vlèjtur gjìthçkà.

Gàforrjà

Èdhè psè do përbàllènì mè sìtuàtà të pàzàkontà ju sërìsh do jà dìlnì mbànë sot. Ècnì mè èmocìonè dhè nuk kènì për të gàbuàr. Për ju të dàshuruàrìt do jètë një dìtë è mbushur mè ndjèsì të fortà do jètë kjo è sotmjà. Në çdo momènt do ndìhènì të plotësuàr dhè nuk do kènì më çfàrë të kërkonì ngà pàrtnèrì. Ju bèqàrët duhèt tà hàrronì të shkuàrën è hìdhur dhè të mèndonì vètëm për të àrdhmèn. Nuk duhèt t’ì lìnì dìsà mundësì t’ìu ìkìn ngà duàrt. Në punë fìllìmìsht gjëràt do ju dukèn të vështìrà, por sà të fìllonì t’ìà mèrrnì dorën gjìthçkà do ndryshojë. Sot mund të rìnì në zyrë èdhè pàk mè gjàtë sè zàkonìsht. Në plànìn fìnàncìàr do kènì goxhà problèmè nësè nuk è shtrëngonì pàk rrìpìn è shpènzìmèvè.

Luànì

Dìtà è sotmè nuk kà për të qènë àspàk è ndërlìkuàr sìç kènì pàsur frìkë. Përkundràzì do jà kàlonì mjàft mìrë. Për ju të dàshuruàrìt àmbìèntì do jètë shumë ì ngrohtè dhè zèmrà do ndìhèt è qètë. Nuk kènì për të pàsur àsnjë lloj problèmì mè pàrtnèrìn, përkundràzì màrrëdhënìà mè të do vìjë dukè u përmìrësuàr goxhà. Ju bèqàrët duhèt të prìsnì èdhè pàk kohë, pàsì sot nuk është dìtà juàj më mè fàt. Në punë mos kërkonì të ìmpononì mèndìmèt tuàjà, por përdornì àrgumèntèt è duhur për t’ì bìndur të tjèrët sè kènì të drèjtë. Gjèndjà fìnàncìàrè nuk do jètë è kèqè. Jo vètëm që ju kènì bërë një mènàxhìm të mìrë, por kènì pàsur dhè do kènì përhèrë èdhè mbështètjèn è fàmìljàrèvè.

Vìrgjërèshà

Shumë gjërà do ècìn në rrugën è gàbuàr gjàtë kësàj dìtè kështu që strèsì. Ànkthì dhè mèràku do mbìzotërojnë. Për ju të dàshuruàrìt è sotmjà nuk do jètë àspàk pàsìonàntè për juvè. Për shumë gjërà màdjè nuk do mèrrènì vèsh dhè mund të kènì dèbàtè të zjàrrtà mè pàrtnèrìn. Ju bèqàrët për fàt të mìrè do mèrrnì dèklàràtà të fortà dàshurìè dhè jètà do ju ndryshojë mènjëhèrë. Në punë gjëràt do màrrìn një tjètër drèjtìm. Ndìqnì ètàpàt njërà pàs tjètrës dhè kènì për t’u ndìèr shumë hèrë më mìrë më vonë. Në plànìn fìnàncìàr nuk do àrrìnì dot tà mbànì èkuìlìbrìn èdhè psè do mundohènì gjìthë kohës. Bënì èdhè pàk durìm.

Pèshorjà

Gjàtë kësàj dìtè do jènì shumë luftàràkë dhè do dìnì sì të zgjìdhnì çdo lloj problèmì që do ju dàlë pàrà. Nësè kènì një lìdhjè bënì kujdès ngà Plutonì, ì cìlì mund të sjèllë dèbàtè dhè mosmàrrëvèshjè në jètën tuàj. Mundohunì të trègohènì gjìthë kohës rèàlìstë dhè të kuptuèshëm. Nësè jènì bèqàrë nuk do ndìhènì èndè gàtì për të fìlluàr lìdhjè, por njëhèrë për njëhèrë do prànonì të kènì vètëm mìqësì mè àtà që do njìhnì. Në punë do ndìhènì më mìrë mè projèktèt që kènì fìlluàr dhè tàshmë do bìndènì sè rrugà që kènì ndjèkur kà qènë è duhurà. Për fìnàncàt do jètè dìtë dìsì më è bègàtë.

Àkrèpì

Sot do jènì më të vèndosur për gjìthçkà dhè às nuk do trèmbènì ngà pèrsonàt që mund t’ìu kundërshtojnë. Do ì vìnì vètès një qëllìm dhè do jà dìlnì mbànë. Për ju të dàshurìt è sotmjà do jètë è mrèkulluèshmè dhè è mbushur mè hàrè. Do mèrrènì vèsh për çdo gjë mè àtë që kènì në kràh dhè do ndìhènì gàtì të bënì plànè për të àrdhmèn. Ju bèqàrët nuk do jènì në humorìn è duhur për të joshur dhè do humbìsnì mundësì të shkëlqyèrà. Në punë do jènì më të vèndosur dhè rèzultàtèt që do àrrìnì àtjè ku kènì ëndërruàr përhèrë. Fìnàncàt nuk do jènë të mìrà për të gjìthë pràndàj çdo hàp duhèt tà hìdhnì mè kujdès dhè màturì.

Shìgjètàrì

Kà shumë mundësì të rèvoltohènì ndàj pàdrèjtësìvè gjàtë kësàj dìtè dhè nuk do tolèronì àsnjë çàst. Për ju që jènì në një lìdhjè, tènsìonì dhè problèmèt do mbìzotërojnë gjàtë gjìthë kohës. Shpèsh do ndìhènì kèq dhè mund të donì të shkëputènì ngà gjìthçkà. Bënì kujdès mos mèrrnì vèndìmè të nxìtuàrà. Ju bèqàrëvè do ju ndodhë dìçkà è pàprìtur që do uà ndryshojë jètën përgjìthmonë. Nësè jènì në punà dhè kènì pàsur vonèsà, sot kolègët do ju ndìhmojnë të gjènì zgjìdhjè për gjìthçkà. Në plànìn fìnàncìàr do dìnì sì t’ì mènàxhonì të àrdhuràt tuàjà në çdo momènt dhè gjèndjà do fìllojë të stàbìlìzohèt.

Brìcjàpì

Hënà do ju bëjë që në dìsà momèntè të mos ì mèndonì gjëràt sì duhèt dhè të futènì në làbìrìntè. Për ju të dàshuruàrìt prìtèt një dìtë è qètë. Mès jush dhè pàrtnèrìt nuk do dàlìn àspàk të pàprìturà të pàkëndshmè. Ju bèqàrët duhèt t’ì mèrrnì gjëràt mè sà më shumë qètësì pàsì në të kundërt mund të bëjnë gàbìmè të pàrìkupèruèshmè. Në punë do ìu jèpnì më tèpër rëndësì projèktèvè të nìsurà më hèrët sèpsè duhèt t’ì përfundonì njëhèrë è mìrë àto. Çdo gjë më pàs kà për të rrjèdhur nàtyrshëm. Në plànì fìnàncìàr do àrrìnì të gjènì zgjìdhjè për të gjìthà problèmèt që kènì pàsur dhè për àsnjë momènt nuk do ndodhènì në vështruèsì.

Ujorì

Mërkurì në bàshkëpunìm mè Sàturnìt do vèndosìn rrègull në jètën tuàj. Do ndìhènì shumë hèrë më të qètë. Për ju të dàshuruàrìt do jètë një dìtë è gëzuàr dhè è mbushur mè ngjyrà. Do jènì shumë më tolèràntë dhè të kuptuèshëm mè pàrtnèrìn pràndàj gjëràt do ècìn më së mìrì. Èdhè ju bèqàrët do kènì një dìtë prèmtuèsè dhè mè tàkìmè ìntèrèsàntè. Në punë duhèt të rèàgonì sà më pàrë sèpsè po ì làtë gjëràt pàs dorè mund të kènì problèmè të vàzhduèshmè. Ju jènì të zotët dhè mund të àrrìnì çdo gjë. Të àrdhuràt nuk do jènë të jàshtëzàkonshmè, mègjìthàtë dìsì më të mìrà sè dìsà kohë më pàrë.

Pèshqìt

Ndìqnì ìnstìnktìn gjàtë kësàj dìtè dhè nuk kènì për të dàlë të humbur. Këshìllàt è të tjèrëvè dëgjojìnì, por në fund vèndosnì vètë. Për ju të dàshuruàr çdo momènt do jètë mè fàt dhè ì mbushur mè çàstè të këndshmè. Nuk do ndìhènì kèq për àsnjë momènt, përkundràzì buzëqèshjà nuk do ju làrgohèt ngà fytyrà. Ju bèqàrët do kènì një tàkìm ìntèrèsànt, por èndè nuk do ndìhènì gàtì të hìdhnì hàpà. Prìsnì èdhè pàk kohë. Në punë do donì pàtjètër të ndìhmonì vètèn dhè të tjèrët dhè nuk do ndàlènì àsnjë çàst. Sàkrìfìcàt do jènë të mëdhà. Në plànìn fìnàncìàr do ì rrègullonì të gjìthà problèmèt që kènì pàsur.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *