Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Marte 28 Shkurt 2023

Horoskopi per diten e Marte 28 Shkurt 2023

Dàshì

Zemërìmì ndàj dìkújt múnd të jetë ì pàjústìfìkúàr dhe kjo do të dëmtojë màrrëdhënìen túàj. Nëse e kenì të vështìrë t’ì fshehnì ndjenjàt túàjà, kàlonì pàk kohë vetëm derìsà të kúptonì sàktësìsht pse ndìhenì në këtë mënyrë. Nëse jenì pàk egoìst në àtë që kërkonì ngà dìkúsh, úlnì prìtshmërìtë túàjà prej tyre.

Demì

Presìonì po fìllon të shfàqet kúr një púnë që kenì màrrë dúket pothúàjse e pàmúndúr për t’ú përfúndúàr. Presìonì që po jú bën kjo gjë kà fìllúàr të dëmtojë shëndetìn túàj mendor. À është kohà të prànonì se vërtet núk dëshìronì tà bënì më këtë púnë?

Bìnjàkët

Një pjesë më e màdhe e të àrdhúràve túàjà tànì shkojnë për shpenzìmet e përdìtshme. Kà më pàk pàrà në dìspozìcìon për dàlje dhe qejfe. Kjo jú bën të ndìhenì se po zhgënjenì fàmìljen túàj, por núk është fàjì júàj që për shkàk të rrìtjes së çmìmeve.

Gàforrjà

Çlìrìmì ngà një àngàzhìm që jú bën të ndìhenì jo rehàt do të jetë gjëjà më e mìrë që múnd të bënì. Núk jú shërben për mìrë të vàzhdonì me detyrìmet kúr núk ì kenì për zemëe. Dúke ndërprerë lìdhjet, jú po krìjonì hàpësìrë ??në jetën túàj për të fìllúàr projekte që jànë më kúptìmplote.

Lúànì

Kohët e fúndìt kenì qenë të fshehtë për pàràtë, por kenì àrsyet túàjà. Nëse një pàrtner hàrxhúes e kúpton se sà shúmë kenì kúrsyer, àì do të dëshìrojë t’ì shpenzojë àto pàrà. Po kúrsenì për një festë súrprìzë, një màkìnë të re ose dìçkà të veçàntë. Dìkúsh po dyshon kështú që kìnì kújdes.

Vìrgjëreshà

Jú múnd të dëshìronì që dìsà ngjàrje të ecìn më ngàdàlë në mënyrë që të múnd t’ì merrnì të gjìthà. Dúket se núk kà kohë për të ndàlúàr dhe vëzhgúàr kúr të gjìthë jànë në një nxìtìm kàq të màdh dhe gjìthçkà dúhet të përfúndojë menjëherë. Vendìmet e nxìtúàrà normàlìsht do të shmàngeshìn, por nëse dúhet të bënì një zgjedhje të shpejtë, gjykìmì júàj ì mìrë núk do t’jú zhgënjejë.

Peshorjà

Jenì gàtì t’ì tregonì dìkújt që kà përfìtúàr ngà mìrësìà júàj se núk múnd të mbështetet më tek jú. Kjo núk është àspàk àjo që àtà presìn, por àtà do të shohìn një ànë tjetër prej júsh pàsì të zbúlojnë se núk kenì ndërmend të ndìqnì më kërkesàt e tyre të vàzhdúeshme.

Àkrepì

Një çështje që po shkàkton shqetësìm prej pàk kohësh, tànì múnd të rìshìkohet sërìsh. Një ì rì do t’jú ndìhmojë tà tràjtonì këtë problem me súkses më të màdh. Një ì àfërm ì moshúàr po vepron në pràpàskenë. Jenì të vendosúr të zbúlonì se çfàrë po përpìqen të fshehìn.

Shìgjetàrì

Është e vështìrë të sìstemonì mendìmet túàjà kúr mendonì shúmë shpejt dhe mendjà júàj vàzhdon të shkojë në një tàngjente. Jenì shúmë më përpàrà se gjìthë të tjerët. Njerëzìt që jànë të ngàdàltë núk múnd të vàzhdojnë më me jú. Ngàdàlësohúnì dhe dìskútojìnì gjëràt me qetësì. Në këtë mënyrë do të ndìhenì më të sìgúrt për àtë që dëshìronì të bënì vërtet.

Brìcjàpì

Dìkúsh në púnë po përcjell thàshetheme keqdàshëse. Do tà kenì të vështìrë të besonì se àtà jànë àq búdàllenj sà të besojnë àtë që kànë dëgjúàr. Múnd të jetë e vështìrë t’ì bìndësh që tà hàrrojnë. Kjo do të shkàktojë probleme të mëdhà në të àrdhmen.

Újorì

Një púnë pothúàjse kà përfúndúàr. Do t’jú kërkohet ose do të prìtet të ndìhmonì të tjerët me púnën e tyre edhe nëse mendonì se àtà múnd t’ìà dàlìn vetë. Àjo që është më e bezdìsshme është se jú múnd të shìhnì drìtën në fúnd të túnelìt, por po pengohenì ngà ndërmàrrjà e hàpàve përfúndìmtàrë për tà àrrìtúr àtë, qoftë edhe përkohësìsht.

Peshqìt

Një mìk e dì që do tà kúptonì se çfàrë po kàloN. Àtà jú kànë zgjedhúr që t’ì besonì, sepse do tà mbànì konfìdencìàle. Jú do të jenì àty për dìkë që kà nevojë për mbështetjen dhe këshìllàt túàjà të ndjeshme. Húlúmtonì tërësìsht një propozìm bìznesì përpàrà se të jepnì një përgjìgje.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *