Home / Uncategorized / Do te kete ndryshime pozitive ne jeten tuaj ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Do te kete ndryshime pozitive ne jeten tuaj ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dàshì

Kenì àq shúmë për të bërë sà do të donìt të kìshìt një shkop màgjìk që tà túndnìt sà herë që do donìt të àrrìhej dìçkà. Ngàdàlësohúnì. Merrúnì me një púnë dhe prànonì çdo ndìhmë që jú ofrohet. Mos mbànì shúmë kúngúj nën sqetúll.

Demì

Po kàlonì një trànsformìm domethënës, dúke heqúr dorë ngà dìçkà që e kenì pàsúr dìkúr. Kjo múnd të jetë një púnë, màrrëdhënìe ose zhvendosje vendbànìmì. Jenì gàtì për të hyrë në një kàpìtúll të rì. Një ànë e re e júàjà shfàqet ndërsà gjenì gúxìmìn dhe besìmìn për të fìllúàr përpàrà në një rrúgë të re.

Bìnjàkët

Qëndronì të fokúsúàr në àtë që dúhet të bënì. Kenì màrrë shúmë àngàzhìme dhe jenì të àftë t’ì përbàllonì të gjìthà. Do të jetë e dobìshme nëse jenì më të orgànìzúàr. Bënì një lìstë prìorìtetesh. Në fúnd të dìtës, do të ndìhenì më mìrë.

Gàforrjà

Dìkúsh do të përpìqet të ndërhyjë në púnët túàjà, por jú jenì të vendosúr tà mbànì jetën prìvàte për vete. Ky njerì kà vëzhgúàr lëvìzjet túàjà dhe të qenìt ì vetëdìjshëm për këtë do t’jú bëjë më të kújdesshëm në të àrdhmen. Jú dhe fàmìljà júàj do të shqyrtonì një sërë múndësìsh emocìonúese për të àrdhmen.

Lúànì

Më mìrë do të ìshte t’ì përmbàheshìt prìorìteteve túàjà edhe pse jenì të túndúàr për të màrrë një dìtë púshìmì. Jú núk dëshìronì të përbàllenì me një krìzë të pànevojshme, sepse kenì qenë jàshtë dúke lúàjtúr kúr dúhet të ìshìt dúke púnúàr. Do të kenì múndësìnë të relàksohenì dhe të àrgëtohenì më vonë.

Vìrgjëreshà

Jú dhe një pàrtner në bìznes àpo romàncë e kenì të vështìrë të àrrìnì një màrrëveshje për çështje që do të ndìkojnë në të àrdhmen túàj të përbàshkët. Kjo núk është dìçkà që múnd të rregúllohet brendà një dìte.

Peshorjà

Nëse núk ndìhenì gàtì për púnë që dúhet të kryhen sot, kërkonì ndìhmë. Núk dúhet të vàzhdonì tà shtynì veten për të bërë gjërà për të cìlàt núk jenì në húmor àpo sìdomos nëse núk múndenì.

Àkrepì

Kà shenjà àrgëtìmì dhe emocìonesh në plànìn romàntìk. Nëse jenì beqàr dhe ndjenì se dìkúsh është ì ìnteresúàr për jú dhe dëshìronì tà njìhnì, àshtú bënì. Nëse kenì një pàrtner, momentet e çmúàrà të përbàshkëtà do t’jú bëjnë të ndìhenì të dàshúr dhe me fàt.

Shìgjetàrì

Shmàngnì àngàzhìmìn e tepërt dúke màrrë më shúmë përgjegjësì ngà sà múnd të reàlìzonì. Jú dúhet pàk kohë vetëm për veten túàj. Dìsà zhvìllìme të pàprìtúrà múnd të nënkúptojnë një ndryshìm në plànet që ìshìn të rëndësìshme për jú. Të ngàdàlësonì reàgìmìn túàj ndàj làjmeve që jú prekìn emocìonàlìsht është një ìde e mìrë. Jú dúhet kohë për të mendúàr për gjìthçkà që po ndodh.

Brìcjàpì

Në të gjìthà çështjet, kontrollonì dy herë fàktet, ose múnd të dìlnì në përfúndìme të gàbúàrà. Jú ndjenì se dìkúsh po jú gënjen dhe kjo múnd t`jú shtojë nìvelìn e ànkthìt. Do të ìshte túrp të àkúzonì pàrtnerìn túàj ose dìkë që është po àq ì àfërt me jú për dìçkà që núk e kà bërë.

Újorì

Në vend që të shmàngnì sfìdàt e dìtës, përqàfojìnì àto sì një mënyrë për të zbúlúàr àspekte të rejà të vetes. Múnd të ndodhë që shpejtësìà e botës súàj të jàshtme dhe pàdúrìmì ì dúkshëm ì të tjerëve të jetë një reflektìm ì mërzìsë súàj. Kenì nevojë për dìçkà të re me të cìlën të merrenì.

Peshqìt

Një mìster që jenì përpjekúr tà kúptonì, do të bëhet edhe më ì ndërlìkúàr. Núk do të dorëzohenì derìsà të merrnì një përgjìgje. Rìtmì ì dìsà ngjàrjeve do të rrìtet me shpejtësì, por jú do të përpúnonì gjìthçkà në mënyrë që të múnd të përgjìgjenì në mënyrë àdekúàte.

About admin

Check Also

Shtyni disa takime te rendesishme ne pune ! Nuk eshte momenti i duhur ! Jorgo Pulla paralajmeron

Dashi Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill Përfitoni nga kjo ditë e diel …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *