Home / Horoskop / Horoskopi per daten 22 Mars 2023 nga Rusell Grant

Horoskopi per daten 22 Mars 2023 nga Rusell Grant

Dàshì-Àtà që jànë në një lìdhjè dùhèt të bëjnë kùjdès sot dhè në àsnjë mënyrë nùk dùhèt të flìrtojnë mè dìkë tjètër. Në plànìn fìnàncìàr do ì kàlonì të gjìthà vështìrësìtë dhè mùnd të bënì èdhè dìsà ìnvèstìmè.

Dèmì-Çàstèt è lùmtùrà nùk do të kènë të mbàrùàr sot për jù që jènì në një lìdhjè. Bùzëqèshjà dhè èmocìonèt do të jènë pjèsë è pàndàshmè për jù. Èdhè në plànìn fìnàncìàr sìtùàtà do të përmìrësohèt tèj màsè.

Bìnjàkët-Më në fùnd fìllon jàvà è rèlàksìt. Kohët è fùndìt kènì pàsùr kàq shùmë përgjègjësì dhè të gjìthà këto jù kànë bërë të përjètonì momèntè strèsì që thjèsht nùk ì ìmàgjìnonìt. Është kohà për t’ì lënë të gjìthà pàs dhè të kthèhènì në formë!

Gàforrjà-Shìjojènì këtë dìtë të dìèl sìç è shìhnì të àrsyèshmè. Mos ì làrgonì njèrëzìt që jù dùàn dhè përpìqùnì të jènì më të qètë. Për làjmèt ngà sfèrà è pùnës do të dùhèt të prìsnì èdhè pàk.

Lùànì-Do të kènì làjmè të ndryshmè për të komùnìkùàr mè kolègët tùàj. Ndoshtà ì pàrì mùnd të jètë àì ì një promovìmì. Bèsonì tè vètjà, jù kènì të gjìthà àftësìtë.

Vìrgjërèshà-Màrrëdhënìà jùàj në çìft nùk do të jètë shùmë è mìrë sot. Mùnd të thonì gjërà që do lëndojnë pàrtnèrìn/èn. Mè fìnàncàt do të dìnì sì të sìllènì në çdo momènt dhè màrrëdhënìà do të mbètèt è kënàqshmè.

Pèshorjà-Dìtë ìdèàlè do të jètë kjo è sotmjà për àtà që jànë në një lìdhjè. Do të ndìhènì më të përmbùshùr sè àsnjëhèrë më pàrë. Në plànìn fìnàncìàr dùhèt të kùrsènì sèpsè shùmë shpèjt do të kènì nèvojè për më tèpër pàrà.

Àkrèpì-Gjàtë kësàj dìtè, mìrëkùptìmì dhè tolèràncà do të mbìzotërojë në jètën tùàj. Nùk do të kènì àsnjë problèm mè pàrtnèrìn. Mè shpènzìmèt do të jènì të pàkùjdèsshëm dhè gjèndjà mùnd të përkèqësohèt.

Shìgjètàrì-Mos kìnì frìkë. Hèrët à vonë gjëràt do të zgjìdhèn vètë. Më në fùnd po ì shìjonì këto dìtë dhè bëjènì sà më shùmë!

Brìcjàpì-Më në fùnd po fìllonì të bèsonì në vètèn tùàj! Këtë momènt dùhèt tà shfrytëzonì sà më shùmë. Jù po rrìtènì gjìthnjë è më shùmë, kjo është è àrdhmjà jùàj.

Ùjorì- Pàk pàqè pàs kàq stùhìè. Do të shìhnì që do të kètë shùmë làjmè. Sot është è dìèl, shìjojènì.

Pèshqìt– Do të kètë ndryshìmè shùmë të mëdhà në jètën tùàj në çìft gjàtë kësàj dìtè. Àtà që kànë pàsùr dèbàtè kà mùndësì të ndàhèn përgjìthmonë, ndërsà àtà që kànë pàsùr një màrrëdhënìè hàrmonìkè do të mèndojnë të hèdhìn hàpà mè tèj. Sà ì përkèt fìnàncàvè, gjèndjà do të përmìrësohèt. /

About admin

Check Also

Demi me shtepi te re , luani me bingo ! Ja shenjat me me fat

Dashi Planètët po ju çojnë në një cikël të ri. Së shpèjti do të jèni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *