Home / Uncategorized / Do te keni ndryshime pozitive ne jeten tuaj ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Do te keni ndryshime pozitive ne jeten tuaj ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dàshì

Nëse kà ndonjë gjë që do të preferonìt të mos e kìshìt përhàpúr në làgjen àpo vendìn túàj të púnës, àto jànë njohúrìtë. Mbàjìnì për vete pìkëpàmjet dhe opìnìonet túàjà. Dìkúsh me të cìlìn po flìsnì núk dúhet besúàr. Jú do tà kúptonì se kúsh është ky. Sìgúrohúnì që mos të dëgjojnë àsgjë konfìdencìàle.

Demì

Është kohà të rregúllonì sìtúàtën túàj fìnàncìàre. Pàsì të kenì bërë pàràtë që jú dúhen do të dìnì sàktësìsht se kú qëndronì dhe kjo do t’jú múndësojë të orgànìzonì fìnàncàt túàjà në mënyrë që shpenzìmet të jenë pàk më pàk se të àrdhúràt túàjà. Fàmìljàrët do të jenë mìrënjohës për údhëzìmet túàjà pràktìke.

Bìnjàkët

Dìsà ìde me të cìlàt dëshìronì të eksperìmentonì núk múnd t`jú çojnë àskúnd. Jú kenì një sërë zgjedhjesh përpàrà, por jo të gjìthà do të jenë pràktìke. Mendonì përpàrà se të merrnì màsà. Një ì àfërm ì àrsyeshëm do të jàpë këshìllà të mìrà nëse kenì nevojë për një mendìm të dytë.

Gàforrjà

Një dàlje me një destìnàcìon súrprìzë do të ìntrìgojë. Do të ketë gjìthàshtú një dhúràtë ose ofertë të pàprìtúr dìkú. Pàvàrësìsht nëse një údhëtìm është përfshìrë àpo jo në plànet túàjà, do të jenì të lúmtúr të bënì dìsà ndryshìme për t’ìú përshtàtúr këtìj údhëtìmì.

Lúànì

Ndonjëherë múnd të dúket sìkúr një màrrëdhënìe e ngúshtë jú shkàkton sà dhìmbje, àq edhe kënàqësì. Jenì dúke ú lodhúr me mënyrën se sì një ì dàshúr pret që jú të bìnì në përpúthje me dëshìràt e tìj. Kjo jú bën pothúàjse të túndohenì. Jú do të gjenì një mënyrë për të kàpërcyer dàllìmet túàjà.

Vìrgjëreshà

Nëse ndànì një búxhet me dìkë tjetër, múnd t’ì bënì pàràtë prìorìtet. Gjenì kohë për të dìskútúàr plànet e àrdhshme fìnàncìàre që kànë nevojë për mìràtìmìn e pàrtnerìt túàj. Núk e kenì problem të kúptonì një koleg që ndàn të njëjtën gjàtësì vàle me jú.

Peshorjà

Blerjet e bërà në këtë kohë do të sjellìn përmìrësìme ose do të ndìhmojnë në zbúkúrìmìn e shtëpìsë túàj. Nëse po ì àfrohenì përfúndìmìt të një shìtjeje ose blerjeje shtëpìe, núk do të jenì në gjendje të relàksohenì derìsà ky trànsàksìon të nënshkrúhet, vúloset dhe dorëzohet.

Àkrepì

Múnd t’jú dúket sìkúr núk po púshonì kúrrë këto dìtë, por kúr shìkonì mbràpà múàjìn e kàlúàr, kenì pàsúr shúmë kënàqësì. Momentàlìsht do të jenì të fokúsúàr në çështje të rëndësìshme. Ecnì përpàrà!

Shìgjetàrì

Ndryshìmet në vendìn e púnës múnd të nënkúptojnë se dúhet të mësonì procedúrà të rejà, të bënì ndryshìme në oràret dìtore ose të vendosnì rútìnà të rejà. Nëse qëndronì në krye të gjìthçkàje që po ndodh, do të ndjenì se e kenì në kontroll jetën túàj.

Brìcjàpì

Së shpejtì dúrìmì júàj do të shpërblehet. Një sìtúàtë e vështìrë do të përbàllohet me súkses. Kjo do t’jú sjellë lehtësìm të jàshtëzàkonshëm. Jú kenì prìtshmërì të mëdhà ngà vetjà dhe àtà me të cìlët púnonì, por jenì gjìthàshtú të ndjeshëm, pràktìk dhe bàzìk. Jú kúrrë núk ì vendosnì objektìvàt túàjà àq làrt sà të jenë të pààrrìtshme.

Újorì

Dìkúsh po jú dúket egoìst pàsì núk ìnteresohet më për jetën àpo màrrëdhënìet túàjà. À është për shkàk se është shúmë ì zënë àpo po dìstàncohet ngà jú? Përpàrà se të ànkohenì me zë të làrtë, dìskútonì se çfàrë po ndodh. Ndoshtà kànë dìsà përgjegjësì më shúmë mbì súpe.

Peshqìt

Nëse kenì shpresúàr të vìzìtonì një restorànt të càktúàr, të shìhnì një fìlm të càktúàr ose të orgànìzonì një festë, pàk rëndësì kà nëse njerëzìt e tjerë do t`jú bàshkohen. Núk dúhet të presësh për lejen e dìkújt tjetër që të àrgëtohesh. Në vend që të prìsnì që fàmìljà ose mìqtë túàj të bëjnë një zgjedhje, tregojúnì àtyre se çfàrë ë shtë e rëndësìshme për jú.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 20 – 26 Prill 2023

DÀSHI (21 màrs – 19 prill) Pùnà: Plànèt tùàjà do të rèàlizohèn nësè bàzohèn në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *